Privacywet Velsen Lokaal

Velsen Lokaal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen in het kader van onze lokale politieke beweging. Wij zullen ledeninformatie uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Velsen Lokaal zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verschaffen/ verkopen en zo de privacy waarborgen.

Indien je nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Velsen Lokaal, dan kun je een e-mail sturen naar bestuur@velsenlokaal.nl. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je gegevens.

Privacy informatie in het kader van de AVG wetgeving

Identiteit
www.velsenlokaal.nl is de website van Velsen Lokaal gevestigd te Velsen onder KvK nummer 405.97.666.

Toestemming voor het gebruik van gegevens
Jouw gegevens worden uitsluitend intern gebruikt. Indien en voor zover derden Velsen Lokaal benaderen voor het verstrekken van gegevens zal ieder lid daarvoor in persoon om toestemming worden gevraagd,

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Velsen Lokaal verwerkt gegevens alleen ten behoeve van eigen gebruik. Gevraagd wordt naar voor- en achternaam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer. Uitzondering hierop zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor worden meer gegevens gevraagd die – met toestemming van de betreffende – gebruikt worden om een geldige kieslijst te creëren.

Het niet verstrekken van de persoonsgegevens
Betekent dat geen informatie zonder uitdrukkelijke toestemming kan worden gegeven.

Duur van de opslag
De gegevens verkregen van de leden worden verwijderd zodra je geen lid meer bent van Velsen Lokaal.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Na verwerking van je vraag of verzoek worden de gegevens verwijderd.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je ondanks bovenstaande privacyverklaring redenen hebben tot het indienen van een klacht, verzoeken wij je eerst contact met ons op te nemen, voordat je je wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken en/of calamiteiten
Bij datalekken en/of calamiteiten worden alle leden per omgaande geïnformeerd over het lek en de door Velsen Lokaal genomen maatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Functionaris gegevensbescherming
De secretaris van Velsen Lokaal is de eerstverantwoordelijke voor de bescherming van je gegevens.

Vergaderdata

Klik voor de raadsagenda voor komende periode op deze link. Op de volgende momenten zijn de partijbijeenkomsten:

• 4 juni ALV in Oma’s kamer in Driehuis
• 6 juni fractie*
• 13 juni sessie
• 19 juni sessie
• 20 juni sessie
• 4 juli Raad

* Fractie spreken? Dat kan van 19.00 – 19.30 uur op afspraak.
Bel: 06 504 041 40 of 06 813 247 14.