Tag Archief van: Forensische Zorg

Woonvormen voor kwetsbare inwoners

Op uitnodiging van HVO Querido namens meerdere zorgaanbieders uit de regio was Kitty 19-11-2019 bij een drukbezocht werkbezoek over woonvormen voor kwetsbare, complexe inwoners.

Het werkbezoek vond plaats op een bestaande woon en zorglocatie voor mensen met een forensische titel aan de Aalbersestraat in Amsterdam. Doel van dit werkbezoek is om kennis en ervaring op het gebied van zorg uit te wisselen,  ons te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van locaties, zorg en diversiteit in aanpak en om het probleem rond de tekorten aan passende woonruimte goed onder de aandacht te brengen. Door de decentralisatie zullen we hier regionaal samen een oplossing voor moeten zoeken. 

De Aalbersestraat

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen. Er zijn in de kerk kleine studio’s gerealiseerd. Bij een deel van de bewoners is er sprake van een verslavingsachtergrond. Het is de verwachting dat bewoners willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.

Tekort 

Sinds 2010 wordt al aangegeven dat er in de Veiligheidsregio Kennemerland een tekort is aan gedifferentieerde woonruimte voor mensen met een specifieke woon- en zorgbehoefte. Er zijn voorzieningen nodig die qua structuur en kenmerken een passende woonplek kunnen bieden aan deze complexe en kwetsbare doelgroep, die soms een forensische, dan weer een WMO-indicatie hebben.

Op 14 juni heeft er een bestuurlijke bijeenkomst in onze Veiligheidsregio plaatsgevonden, waar het volgende duidelijk werd: Naar schatting zijn er 120 woonplekken nodig voor mensen met een forensische titel; we hebben in deze regio nu  slechts 16 plekken beschermd of begeleid wonen beschikbaar voor deze doelgroep. Deze mensen staan op dit moment overal achteraan de rij, terwijl een passend woon- en zorgaanbod de kans op recidive kan verminderen / voorkomen, dit de veiligheid van de samenleving ook ten goede komt, en dat dit bijdraagt aan herstel van de cliënt naar zelfredzaamheid en participatie; een succesvol resocialisatieproces.

Wat moeten we doen?

Om het benodigde aanvullende en diverse  aanbod te kunnen realiseren, is goede samenwerking tussen de betrokken woningcorporaties, de gehele keten van zorgaanbieders, gemeenten en justitie essentieel. Samen zullen we moeten zoeken naar locaties die geschikt zouden zijn voor de complexe doelgroepen, waar nu geen passende plek voor is. De forensische plekken kunnen worden gefinancierd via de Divisie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als er geen forensisch kader (meer) is, worden de plekken gefinancierd uit het WMO budget vanuit de gemeente. 

Het werkbezoek 

We kregen een rondleiding door de locatie Aalbersestraat, kregen middels presentaties een beeld over het diverse bestaande aanbod, het leefklimaat en communicatie met omwonenden. Door samen met ketenpartners de cliënt de best passende zorg te bieden dragen zij bij aan een groot maatschappelijk vraagstuk uit de regio Kennemerland.