Tag Archief van: HVO Querido

Woonvormen voor kwetsbare inwoners

Op uitnodiging van HVO Querido namens meerdere zorgaanbieders uit de regio was Kitty 19-11-2019 bij een drukbezocht werkbezoek over woonvormen voor kwetsbare, complexe inwoners.

Het werkbezoek vond plaats op een bestaande woon en zorglocatie voor mensen met een forensische titel aan de Aalbersestraat in Amsterdam. Doel van dit werkbezoek is om kennis en ervaring op het gebied van zorg uit te wisselen,  ons te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van locaties, zorg en diversiteit in aanpak en om het probleem rond de tekorten aan passende woonruimte goed onder de aandacht te brengen. Door de decentralisatie zullen we hier regionaal samen een oplossing voor moeten zoeken. 

De Aalbersestraat

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen. Er zijn in de kerk kleine studio’s gerealiseerd. Bij een deel van de bewoners is er sprake van een verslavingsachtergrond. Het is de verwachting dat bewoners willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.

Tekort 

Sinds 2010 wordt al aangegeven dat er in de Veiligheidsregio Kennemerland een tekort is aan gedifferentieerde woonruimte voor mensen met een specifieke woon- en zorgbehoefte. Er zijn voorzieningen nodig die qua structuur en kenmerken een passende woonplek kunnen bieden aan deze complexe en kwetsbare doelgroep, die soms een forensische, dan weer een WMO-indicatie hebben.

Op 14 juni heeft er een bestuurlijke bijeenkomst in onze Veiligheidsregio plaatsgevonden, waar het volgende duidelijk werd: Naar schatting zijn er 120 woonplekken nodig voor mensen met een forensische titel; we hebben in deze regio nu  slechts 16 plekken beschermd of begeleid wonen beschikbaar voor deze doelgroep. Deze mensen staan op dit moment overal achteraan de rij, terwijl een passend woon- en zorgaanbod de kans op recidive kan verminderen / voorkomen, dit de veiligheid van de samenleving ook ten goede komt, en dat dit bijdraagt aan herstel van de cliënt naar zelfredzaamheid en participatie; een succesvol resocialisatieproces.

Wat moeten we doen?

Om het benodigde aanvullende en diverse  aanbod te kunnen realiseren, is goede samenwerking tussen de betrokken woningcorporaties, de gehele keten van zorgaanbieders, gemeenten en justitie essentieel. Samen zullen we moeten zoeken naar locaties die geschikt zouden zijn voor de complexe doelgroepen, waar nu geen passende plek voor is. De forensische plekken kunnen worden gefinancierd via de Divisie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als er geen forensisch kader (meer) is, worden de plekken gefinancierd uit het WMO budget vanuit de gemeente. 

Het werkbezoek 

We kregen een rondleiding door de locatie Aalbersestraat, kregen middels presentaties een beeld over het diverse bestaande aanbod, het leefklimaat en communicatie met omwonenden. Door samen met ketenpartners de cliënt de best passende zorg te bieden dragen zij bij aan een groot maatschappelijk vraagstuk uit de regio Kennemerland. 

Werkbezoek over het leven in de maatschappelijke opvang

Kitty Wolfs (Velsen Lokaal) en Elsa Waljaard (ChristenUnie) waren namens de gemeente Velsen op werkbezoek bij drie locaties van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Haarlem. De doordecentralisatie van deze taken is in volle gang, daarom is het heel belangrijk dat raadsleden een beter beeld hiervan krijgen. En dat hebben we zeker gekregen! 

Spaarnezicht

We zijn gestart bij Spaarnezicht, een opvangvoorziening voor jongvolwassen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar. Na een uitgebreide uitleg over het werk daar werd duidelijk hoe men hier probeert aan deze groep jongeren een stabieler leven te geven. Ook hier is een gebrek aan doorstroommogelijkheden 1 van de grootste problemen. Want er is ook voor deze groep een groot tekort aan beschikbare, zelfstandige woonruimte en andere vormen van begeleid wonen.

HVO Querido 

We vervolgden het bezoek bij HVO Querido en het BCT, gehuisvest aan de Wilhelminastraat. Hier worden volwassen dak- of thuislozen opgevangen in de dag- en nachtopvang. Instanties als de GGD, GGZ, Brijder en het RIBW zijn ook in het pand gehuisvest, om de hulp aan deze mensen beter te stroomlijnen. 

In de nachtopvang zijn 30 bedden beschikbaar en kan men daar van 18:00 tot 9:00 uur verblijven voor een overnachting, een avondmaaltijd en een ontbijt. Meehelpen in bijvoorbeeld de keuken of bij het ontbijt wordt erg gestimuleerd. 

Vanaf 9:00 uur start de dagopvang, waar koffie gedronken en gegeten kan worden en men deel kan nemen aan verschillende arbeidsmatige of (re)creatieve activiteiten en projecten. Arbeidsmatige dagbesteding elders in de stad wordt ook aangeboden. 

Kortom, mensen krijgen ondersteuning en begeleiding daar waar nodig en gewenst, dus bij het huishouden, de invulling van de dag, het op orde krijgen van financiën of het omgaan met diverse problemen.

BCT

Het BCT ( Brede Centrale Toegang) fungeert als toegangspoort voor alle maatschappelijke opvang voorzieningen in de regio. Zij verzorgt de intake, toetst aanvragen en zij beslist over plaatsingen in de maatschappelijke opvang. Zowel het werk van HVO Querido, als dat van het BCT is erop gericht dak- en thuislozen richting een zelfstandig leven met een  woning te begeleiden.

We hebben kennis kunnen maken met bevlogen medewerkers met hart voor de zaak. Mooi om te zien!

De komende jaren komt de financiering van deze opvang steeds meer bij de lokale gemeenten te liggen. Samenwerking met andere gemeenten is dan een vereiste. Dit werkbezoek geeft zeker stof tot nadenken!