Inkoop Jeugdhulp 2022

Vanavond nam ik deel aan een door de gemeente Haarlem georganiseerde regionale digitale sessie over de Inkoop Jeugdhulp 2022 voor de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond. Tijdens de bijeenkomst werd de inhoud van de concept verwervingsstrategie gesproken en kregen we de mogelijkheid hierop te reageren en vragen te stellen.

Inhoudelijke uitgangspunten jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland

De gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland gaan opnieuw specialistische jeugdhulp inkopen per 1 januari 2022, omdat de huidige overeenkomsten per 31 december 2021 aflopen. We praten dan over ambulante jeugdhulp, jeugd GGZ, pleegzorg en jeugdhulp met verblijf. Dit is direct ook een kans om de jeugdhulp te herzien.

Sinds 2019 hebben de verantwoordelijke wethouders met het werkveld uitgangspunten opgesteld, die in onze regio de Jeugdhulp moet transformeren naar passende, laagdrempelige Jeugdhulp op maat; zo thuis mogelijk; integraal en gericht op preventie. Veiligheid staat voorop, waarbij gestreefd wordt naar zo weinig mogelijk uithuisplaatsingen. Vroeg signalering, ontzorgen, de-medicaliseren en de eigen kracht versterken worden belangrijke pijlers, evenals de aansluiting tussen zorg en onderwijs. Want problemen worden juist op scholen eerder gesignaleerd. Door Jeugdhulp eerder in te zetten, kan ernstige problematiek worden voorkomen.

Vanuit normalisatie beseffen we dat jeugdhulp niet altijd de oplossing is bij een probleem. Het heeft de voorkeur om een probleem van een jeugdige op te lossen middels informele hulp, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijns hulp van het wijkteam, etc. De inzet van specialistische jeugdhulp wordt het sluitstuk bij ondersteuning aan jongeren. Tot slot werken gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere partijen integraal samen om problemen van kinderen in de context van hun leefwereld (gezin, school en vrije tijd) op te pakken. Integrale jeugdhulp vraagt om zo min mogelijke schotten in het aanbod. Verdere ontschotting tussen ambulante en specialistische Jeugdzorg staat daarom ook hoog op de agenda.

De nieuwe regionale inkoop van jeugdhulp moet leiden tot een gewenst strategisch partnerschap met aanbieders, een overzichtelijker aanbiederslandschap én meer integrale jeugdhulp.

Verwervingsstrategie

Een verwervingsstrategie beschrijft wat we willen bereiken met de inkoop van jeugdhulp, welke uitgangspunten we daarbij hanteren en hoe het proces van de inkoop eruit gaat zien. Daarbij passeren onderwerpen als samenwerking, bekostiging en administratieve lasten de revue. De verwervingsstrategie moet uiterlijk 1 april 2021 gereed zijn. Het doel is dus te komen tot een verdere transformatie van de (specialistische) jeugdhulp, de verwervingsstrategie moet deze transformatie mogelijk maken.

We stappen over naar een dialooggerichte aanbesteding, waarbij iedere aanbieder mag intekenen, er is geen maximum aantal vastgesteld. Er wordt dan samen toegewerkt naar een overeenkomst die invulling geeft aan de hierboven beschreven transformatie van de Jeugdhulp. De aanbieders die hierop het best aansluiten, zullen uiteindelijk overblijven. Naar verwachting daalt het aantal aanbieders waarmee we samenwerken van 140 naar 40. Dat is overzichtelijker. De 40 aanbieders bieden wel samen het gehele pakket aan, zo is de eis.

Wat verandert er nu kortgezegd?

In de onderhandelingsfase met de aanbieders werken we toe naar een systeem met een juiste balans tussen administratieve belasting en kwalitatieve Jeugdhulp.
1) Partnerschap in plaats van producten
2) Alle hulp zelf bieden in plaats van doorverwijzen
3) Creatief zijn binnen het budget in plaats van opplussen voor oplossinge

Op 18 februari bespreken we dit verder uitgebreid in een sessie, dus wordt vervolgd...

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *