Tag Archief van: GGD

Gevolgen van de coronavirus in Velsen

De gemeenteraad kreeg op 9 september van burgemeester Frank Dales en wethouder Jeroen Verwoort een toelichting op huidige stand van zaken aangaande de besmettingen en de gevolgen daarvan voor de gemeente Velsen.

Zorgelijke toename

De plaatselijke media meldde al enige tijd de toename van de aantallen besmettingen. Sinds 8 september zelfs met een enorme stijging door de besmetting in zorgcentrum De Moerberg in IJmuiden. Het is nu afwachten of naast de 12 vastgestelde Corona besmettingen binnen de incubatietijd van 10 dagen er meer bij komen.

Opvallend is de stijging onder de groepen in de leeftijd van 20-29 en de 40-60-jarigen. Het is moeilijk om vast te stellen of dat komt door de horeca en/of het feit dat we vrij dicht wonen bij de Corona brandhaard Amsterdam. Amsterdam worstelt met het nemen van maatregelen zich dan verplaatst naar de buurgemeenten. En dat willen wij ook niet.  

Maatregelen en de (financiële) gevolgen voor Velsen

Er is nauw contact met de plaatselijke ondernemers, met name de horeca en detailhandel. Het zijn voor hen zware tijden. De rijksoverheid stelt vele miljoenen ter beschikking, maar de gemeenten moeten de eerste klappen opvangen en uitkeren waar nodig. Voor Velsen ligt de schatting rond de 1,7 miljoen exclusief aanvullende compensatieregelingen, kwijtscheldingen etc. Het is zelfs ongewis of de rijksoverheid voldoende zal compenseren. Daarnaast is over het tweede steunpakket  nog niet alles bekend.

Eerste regionale Corona impactmonitor

De monitor is opgesteld in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Zandvoort en Velsen. De monitor geeft inzicht in de gevolgen van Corona op tal van terreinen. Het biedt informatie op grond waarvan lokaal en regionaal beleid is gemaakt. Na een eerste meting zal een evaluatie duidelijk moeten maken of de huidige aanpak de juiste is en in hoeverre iedere gemeente kan bijsturen.  

Toekomstige keuzes Velsen

Velsen Lokaal heeft kennis genomen van de voorstellen van het college. Alle terreinen worden benoemd en geven een goed beeld van mogelijke aanpassingen. Echter, wat de toekomst gaat brengen, doet de fractie huiveren om toekomstvoorspellingen en wensbeelden uit te spreken zolang het virus niet onder controle is. We zullen de komende maanden zeker niet stil zitten. Wij hopen dat we eens terug kunnen gaan naar het “gewone” leven van voor deze pandemie.

Bezoek ook eens:  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio=GM0394

Werkbezoek over het leven in de maatschappelijke opvang

Kitty Wolfs (Velsen Lokaal) en Elsa Waljaard (ChristenUnie) waren namens de gemeente Velsen op werkbezoek bij drie locaties van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Haarlem. De doordecentralisatie van deze taken is in volle gang, daarom is het heel belangrijk dat raadsleden een beter beeld hiervan krijgen. En dat hebben we zeker gekregen! 

Spaarnezicht

We zijn gestart bij Spaarnezicht, een opvangvoorziening voor jongvolwassen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar. Na een uitgebreide uitleg over het werk daar werd duidelijk hoe men hier probeert aan deze groep jongeren een stabieler leven te geven. Ook hier is een gebrek aan doorstroommogelijkheden 1 van de grootste problemen. Want er is ook voor deze groep een groot tekort aan beschikbare, zelfstandige woonruimte en andere vormen van begeleid wonen.

HVO Querido 

We vervolgden het bezoek bij HVO Querido en het BCT, gehuisvest aan de Wilhelminastraat. Hier worden volwassen dak- of thuislozen opgevangen in de dag- en nachtopvang. Instanties als de GGD, GGZ, Brijder en het RIBW zijn ook in het pand gehuisvest, om de hulp aan deze mensen beter te stroomlijnen. 

In de nachtopvang zijn 30 bedden beschikbaar en kan men daar van 18:00 tot 9:00 uur verblijven voor een overnachting, een avondmaaltijd en een ontbijt. Meehelpen in bijvoorbeeld de keuken of bij het ontbijt wordt erg gestimuleerd. 

Vanaf 9:00 uur start de dagopvang, waar koffie gedronken en gegeten kan worden en men deel kan nemen aan verschillende arbeidsmatige of (re)creatieve activiteiten en projecten. Arbeidsmatige dagbesteding elders in de stad wordt ook aangeboden. 

Kortom, mensen krijgen ondersteuning en begeleiding daar waar nodig en gewenst, dus bij het huishouden, de invulling van de dag, het op orde krijgen van financiën of het omgaan met diverse problemen.

BCT

Het BCT ( Brede Centrale Toegang) fungeert als toegangspoort voor alle maatschappelijke opvang voorzieningen in de regio. Zij verzorgt de intake, toetst aanvragen en zij beslist over plaatsingen in de maatschappelijke opvang. Zowel het werk van HVO Querido, als dat van het BCT is erop gericht dak- en thuislozen richting een zelfstandig leven met een  woning te begeleiden.

We hebben kennis kunnen maken met bevlogen medewerkers met hart voor de zaak. Mooi om te zien!

De komende jaren komt de financiering van deze opvang steeds meer bij de lokale gemeenten te liggen. Samenwerking met andere gemeenten is dan een vereiste. Dit werkbezoek geeft zeker stof tot nadenken!