Tag Archief van: overheidsgebouwen

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Vorige week donderdag vond de eerste raadssessie plaats met de kersverse LGV wethouder Floor Bal. Hij verdedigde het voorstel om zonnepanelen op bepaalde gemeentelijke gebouwen te plaatsen en een pilot te starten met zonnepanelen op scholen prima. Eerlijk gezegd was zijn optreden verfrissend. Bal presenteerde zich als een zeer toegankelijke wethouder die goed luisterde naar alle vragen en opmerkingen. Dat niet alle antwoorden Velsen Lokaal konden bekoren deed aan zijn optreden niets af.

• Velsen Lokaal voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

panelenAan de raad wordt gevraagd om € 415.000,- vrij te maken om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen. Dat is veel geld, maar dat geld zal ruim worden terugverdiend door besparing op de energiekosten.

Velsen Lokaal staat sympathiek tegenover alle initiatieven die voor een duurzamer energiegebruik gaan zorgen, nog los van het geld dat met gebruik van duurzame energiebronnen kan worden bespaard. Ook vindt Velsen Lokaal dat de overheid een actieve en zichtbare rol moet spelen en een voorbeeldfunctie moet geven bij duurzame energieopwekking. Daarom heeft Velsen Lokaal al eerder zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen gepropageerd en ingestemd met dit onderdeel van de perspectiefnota 2013. Dus Velsen Lokaal vindt het een goed idee als gemeentelijk vastgoed en scholen worden voorzien van zonnepanelen.

Enkele kritiekpunten en zorgen

Ondanks de lof van alle raadsfracties over het voornemen, heeft Velsen Lokaal wel enkele zorgpunten geuit in het bijzonder over de business case, de betrokkenheid van de energiecoöperatie Energiek Velsen en over de risico’s.

  • Hoe reëel zijn de verwachte opbrengsten? Rekenen we ons niet te rijk? Denk bijvoorbeeld aan hogere onderhoudskosten aan daken, denk aan de schoonmaakkosten van zonnepanelen dicht bij de kust i.v.m. meeuwenpoep, nesten en roet van Tata Steel en verkeer. Denk aan brandveiliger maken, etc. etc. De wethouder gaf aan dat met deze kosten rekening is gehouden bij de berekeningen.
  • Velsen Lokaal vindt het onjuist om eerst een krediet te verlenen en pas daarna de financiële consequenties via de 1e bestuursrapportage te verwerken. Bal reageerde door aan te geven dat de opbrengsten nog moeilijk kunnen worden geschat. Die hangen af van de ontwikkeling van de energieprijzen.
  • Velsen Lokaal vindt het bijvoorbeeld belangrijk om nu al principe besluiten te nemen over hoe de financiële opbrengsten worden gebruikt. Gebruiken we dat bijvoorbeeld om nieuwe duurzaamheidsprojecten op te starten of om de schuldenlast terug te dringen. Een doorkijk naar mogelijke bestedingen zou mooi zijn. Helaas zal die doorkijk er (nog) niet komen.
  • Met het voorstel wordt beoogd om bij te dragen aan het energieakkoord en aan het halen van lokale klimaatdoelstellingen. Velsen moet in 2015 wat betreft huishoudens energieneutraal zijn. Velsen Lokaal mist in het voorstel de mate waarin de aan te schaffen zonnepanelen bij zullen dragen aan deze doelstellingen. Met andere woorden, hoeveel zonnepanelen of andere duurzame energiemiddelen moeten ingezet worden om de klimaatdoelstellingen te halen?

De wethouder antwoordde dat de panelen slechts voor een klein deel bijdragen aan de verduurzaming van het energiegebruik in Velsen. Hij gebruikte de vergelijking dat een windmolen voor 1000 zonnepanelen staat. Velsen Lokaal had liever gezien dat er een concreet effect wordt aangegeven, bijvoorbeeld in een vertaling naar hoeveel huishoudens jaarlijks van energie kunnen worden voorzien met deze hoeveelheid panelen.

  • Als enig risico is het financiële aspect beschreven. Risico’s zijn echter niet alleen de onzekerheden van de energieprijzen, maar ook te laag ingeschatte exploitatielasten van de panelen en van de gebouwen. Naast de financiële risico’s bestaan ook technische en veiligheidskundige risico’s die hadden moeten worden beschreven en voorzien zijn van tegenmaatregelen.
  • De betrokkenheid van Energiek Velsen werd nog eens benadrukt door het inspreken van bestuurslid Joost Kok. Nagenoeg alle partijen onderstreepten het belang van de betrokkenheid van dit prachtige maatschappelijke initiatief. Een goed voorbeeld van de participatiemaatschappij die door het huidige kabinet wordt gewenst.

Samenhangend – integraliteit

Velsen Lokaal heeft in haar verkiezingsprogramma en in de campagne aangegeven onderwerpen in samenhang te willen behandelen. Als oppositiepartij zal Velsen Lokaal dan ook voorstellen op die integraliteit toetsen. In dat opzicht haperde er toch iets aan het voorstel voor zonnepanelen. Het voorstel zou volgens Velsen Lokaal als onderdeel moeten worden gezien van een programma dat moet leiden tot een duurzame Velsense samenleving. Velsen zou in 2015 qua aantal huishoudens energieneutraal moeten zijn. Velsen Lokaal mist nu die integrale benadering. Het inrichten van een duurzaamheidsprogramma is volgens Velsen Lokaal van belang.

Duurzaamheidsprogramma

Voor niemand is helder in welke mate met welke maatregelen bijgedragen wordt aan de verduurzaming van het energiegebruik in Velsen en hoeveel dat kost en oplevert. Als het zonnepanelen voorstel één van de onderdelen was geweest van een verduurzamingsprogramma van de gemeente Velsen, had Velsen Lokaal dit voorstel zonder enige kritische noot gesteund. Velsen Lokaal zal het voorstel bij de komende raadsvergadering steunen, maar denkt nog wel na over een motie waarmee zij het college oproept werk te maken van een integraal duurzaamheidsprogramma.