Flexwoningen versus Burgeriniatief

Wat in eerste instantie een informatieve sessie zou worden, werd uiteindelijk een over twee avonden verdeelde bijeenkomst waarbij al heel wat werd besproken. Allereerst waren er al drie insprekers, waaronder de oorspronkelijk indiener van het burgerinitiatief en ook nog twee bewoners van locaties die in de sessie zouden worden besproken en toegelicht.

Lees meer

De Multifunctionele accommodatie (MFA) Velserbroek

De MFA Velserbroek werd besproken in de Raadsvergadering van 22 december 2022. De Bibliotheek in Velserbroek wordt binnenkort verbouwd. In de vorige raadsperiode heeft de raad besloten dat de Bibliotheek een multifunctionele accommodatie zal worden: De MFA!

Lees meer

De Velsense cultuur krijgt een boost

In november 2022 behandelde de raad de vraag in welke vorm de gemeente Velsen de functie van de stadsschouwburg wil voortzetten. Gaan we stevig verbouwen of kiezen we voor een nieuw kleiner theater in het centrum van IJmuiden?

Lees meer

Bezuinigen – de pijn verdelen

Dankzij enkele incidentele tegenvallers is de Algemene Reserve van de gemeente Velsen bijna leeg. Meerjarig kijkt begroting tegen flinke tekorten aan en dat betekent dat de gemeente Velsen op zoek moet naar extra geld en wel zal moeten bezuinigen.

Lees meer

Brak – Eind in zicht?

Al jaren is Velsen Lokaal kritisch op de plannen om een Kust Innovatie en Inspiratie Centrum (nu bekend als Brak!) bij het strand van IJmuiden te vestigen. Onze kritische blik begon destijds omdat het Pieter Vermeulen Museum niet de aandacht kreeg die het verdiende, maar gaandeweg heeft de raad tonnen geld extra beschikbaar gesteld, maar gebeurde er bar weinig.

Lees meer

Waarom de verbinding A8-A9 ook voor Velsen voordelen biedt

Hoewel het politiek gezien de laatste tijd wat rustig was rond de verbinding A8-A9, werd deze verbinding de laatste maanden weer actueel. Dit resulteerde in een sessie op 13 februari. Tijdens deze sessie werd door meerdere partijen opnieuw gevraagd naar nut en noodzaak voor de inwoners van Velsen van deze verbindingsweg.

Lees meer

Spaarnwoude 2040: van recreatiegebied naar stadspark

Tijdens de sessie op donderdag 16 januari kregen de raadsleden gelegenheid om de voorliggende concept visie op Spaarnwoude 2040 te bespreken. Vanuit het college wordt een zienswijze op de visie voorbereid en de raad kon zo input meegeven voor de zienswijze.

Lees meer

Basis voor nieuw subsidiebeleid

Donderdagavond 17 januari jl. heeft de gemeenteraad in een beeldvormende sessie gesproken over het subsidiebeleid in algemeenheden, om tegemoet te komen aan de transformatie in het sociaal domein.

Lees meer

Project kustplaats IJmuiden aan zee

Donderdag 15 november werd de gemeenteraad van Velsen geïnformeerd over de voortgang van project kustplaats IJmuiden aan zee. De presentatie werd gegeven door projectdirecteur dhr. M Spoelstra. Lees meer

Concept raadsakkoord klaar (samenleving centraal) – denk mee

Het eerste concept raadsakkoord is klaar. Afgelopen week heeft de werkgroep Raadsakkoord er hard aan gewerkt. Komende donderdag praat de gemeenteraad er met elkaar en met inwoners over in een raadssessie. Daarnaast is een korte enquête (flitspeiling) gehouden om bij inwoners te polsen welke thema’s zij belangrijk vinden voor de komende 4 jaar. Ook die resultaten zijn bekend en worden gebruikt om het concept raadsakkoord verder uit te werken en daar waar nodig aan te passen en aan te vullen. Ook als je niet bij de bespreking kunt zijn, kun je nog steeds input leveren. Hieronder vind je meer informatie over de documenten en lees je hoe je de ook komende weken nog input kunt geven.

Wat is het raadsakkoord?

De gemeenteraad heeft tijdens het inwerkprogramma een gezamenlijke missie bepaald. Die luidt:

De gemeenteraad van Velsen stelt haar inwoners centraal. We staan voor een laagdrempelige en toegankelijke overheid die dichtbij de samenleving staat en voelt wat er speelt. Gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We staan open voor en verbinden proactief alle geluiden uit de samenleving. Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

De partijen die meewerken aan het raadsakkoord hebben een gezamenlijke agenda bepaald in de vorm van maatschappelijke opgaven. Ze delen bovendien een belangrijk uitgangspunt: bestuurlijke en democratische vernieuwing. In het raadsakkoord staan die opgaven (doelstellingen) voor de komende bestuursperiode. Het dient als leidraad voor de samenwerking tussen de raad, college van B&W en organisatie. Maar ook voor de samenwerking met de samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de regio. In een raadsakkoord staan geen oplossingen. Het geeft kaders voor de raad om inhoudelijk het debat te kunnen voeren over concrete oplossingen. Het is aan het college en gemeenteraadsfracties om vanuit de maatschappelijke opgaven aan de oplossingen te kunnen werken. Daarom is het collegeprogramma een afgeleide van het raadsakkoord. Het collegeprogramma wordt een globale uitvoeringsagenda die concreter ingaat op hoe de maatschappelijke doelen bereikt kunnen worden. Het eerste concept raadsakkoord kun je hier downloaden of via de website van de gemeente Velsen.

De werkgroep heeft in eerste instantie de volgende opgaven benoemd en uitgewerkt:

  • Goede huisvesting voor iedereen;
  • Leven en werken in een schone en veilige omgeving;
  • Werk(en) aan een duurzame samenleving;
  • Zorg in eigen vertrouwde omgeving (gezin, straat, buurt, wijk);
  • Kansrijk onderwijs voor iedereen en wat aansluit op de behoefte die er is.
  • Goede culturele voorzieningen voor iedere Velsenaar
  • Regionaal SAMENwerken
  • Goed vervoer voor iedereen, zowel per boot, auto, fiets als openbaar vervoer.

Toetsing raadsakkoord met samenleving

Na de vaststelling van het raadsakkoord is het niet in beton gegoten. Integendeel. Het raadsakkoord zal jaarlijks worden getoetst met de samenleving, bedrijfsleven en maatschappelijke partners aan de actualiteit. Die toetsing kan bijstelling van het akkoord tot gevolg hebben. We blijven continu luisteren naar en in gesprek met de samenleving.

Input vóór de vaststelling van het raadsakkoord (meepraten, enquête en digitaal)

De werkgroep raadsakkoord heeft een eerste concept opgeleverd door met elkaar te praten over de maatschappelijke opgaven en door speerpunten van alle politieke partijen naast elkaar te leggen. Tegelijkertijd is een korte online enquête gehouden onder de inwoners van Velsen. De resultaten daarvan worden gebruikt om het concept aan te vullen en aan te passen tot een document dat binnenkort door de raad zal worden vastgesteld. De resultaten van de enquête kun je hier lezen. De IJmuider Courant suggereerde dat inspraak een wassen neus is. Wij vinden die conclusie volstrekt misplaatst. We beloven je dat de input daadwerkelijk een plek krijgt in het raadsakkoord! Je kunt bovendien op meerdere manieren input leveren. Je kunt donderdagavond meeluisteren en meepraten in de raadssessie, maar je kunt ook een bericht sturen via Facebook of een mail aan de griffie via griffie@velsen.nl.

Wat vinden de inwoners?

Hieronder zie je de belangrijkste resultaten van de enquête.