Invoering recycletarief loopt nog steeds niet optimaal

Invoering van het recycletarief
Op 13 april besprak de Raad over de resultaten van het recycletarief. Velsen Lokaal gaf aan dat het op een aantal gebieden niet optimaal loopt en dat bijsturing noodzakelijk is. Er waren ook  succesfactoren. Velsen Lokaal pleitte om de kostenontwikkeling mee te nemen. Naar onze mening is dat een belangrijk gegeven om te oordelen of het een succes is. Tot onze spijt is het niet meegenomen. Velsen Lokaal vindt dit een gemiste kans. Juist hiermee laat je de positieve kant zien van het recycletarief!

Lees meer

Normen in verband met geluidsoverlast

Inwoners van onze gemeente werden recent enkele dagen lang geteisterd door geluidsoverlast afkomstig uit het Noordzeekanaalgebied. Er kwamen bijna 100 meldingen binnen bij de gemeente, de omgevingsdiensten en bij de haven van Amsterdam. 
De overlast werd veroorzaakt door een generator van een schip. Het geluid, een hinderlijk bromgeluid, had een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit van de betrokken gemeenschappen. 

De fractie van Velsen Lokaal roept de betrokken instanties in het Noordzeekanaal gebied op om verantwoordelijkheid te nemen en constructief mee te werken aan het vinden van oplossingen voor dit type geluidsoverlast en stelt daartoe gelijk raadsvragen om de situatie te verbeteren. 

Lees meer

Onrust bij bewoners flats Waal- en Dolfijnstraat

Afgelopen week kwamen er vrij veel berichten op sociale media met betrekking tot de flats aan de Waal- en Dolfijnstraat. De onrust werd veroorzaakt door een brief die de huurders ontvingen met betrekking tot hun huurovereenkomst. 

Deze flats staan, zoals bekend, op de nominatie om gesloopt te worden. Kortgeleden heeft de raad van Velsen het stedenbouwkundige plan van aanpak voor de nieuwbouw vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet voor het realiseren van de nieuwbouw. 

Lees meer

Evaluatie Skaeve Huse  

Velsen Lokaal onderschrijft het belang van projecten als Skaeve Huse. Iedereen in Velsen heeft recht op een eigen plek. Maar de huidige plek bij Broekeroog staat voor ons wel ter discussie. 

De meerwaarde van het project is dat de doelgroep, die anders in de wijk voor overlast zorgt, in de Skaeve Huse terecht kan en tot rust kan komen.
Na een goede start verliep het project steeds minder. Daarom heeft de gemeente verschillende mogelijkheden tot verbetering onderzocht en diverse toekomstscenario’s aan de Raad voorgelegd. Dit naar aanleiding van de motie van Velsen Lokaal.   

Lees meer

Velsen Lokaal positief over Kadernota veiligheid

De gemeenteraad sprak onlangs over de nieuwe Kadernota veiligheid 2023 – 2027. Daarin staan 5 belangrijke onderwerpen, te weten: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid.

Velsen Lokaal onderschrijft het belang van deze onderwerpen. Wel wil de fractie een cijfermatige onderbouwing zien om aan te geven wat de hoogste prioriteit moet krijgen.

Lees meer

De ideale buitendienst in de praktijk

Tijdens het vaststellen van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad van Velsen besloten de ideale buitendienst in te stellen, als onderdeel van een wijziging in de organisatie en gericht op meer samenspel met de samenleving. Velsen Lokaal was (en is) een warm voorstander van het invoeren van de ideale buitendienst. We zijn nu anderhalf jaar verder… Hoe werkt het in de praktijk?

Lees meer

Gezondheidsbeleid Velsen – ook aandacht voor luchtkwaliteit

Afgelopen donderdag stond het gezondheidsbeleid op de agenda voor een sessie. Gemeenten moeten in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) elke 4 jaar een nota opstellen over algemene bevorderingstaken op het gebied van gezondheidsbeleid. Als aanknopingspunt kan de landelijke nota gezondheidsbeleid gebruikt worden en in samenwerking met de GGD die gebruik maken van lokale gegevens over gezondheid. In de landelijke nota wordt de aandacht verlegd van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ en daarmee komt de focus te liggen op preventie.

Tijdens de sessie gaven partijen input voor de nog op te stellen regionale nota gezondheid. Velsen Lokaal vroeg uitdrukkelijk aandacht voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Lees meer

Nog geen voorkeur verbinding A8-A9

De Velsense gemeenteraad heeft vergaderd over de voorkeursvariant voor de verbinding A8-A9. Eind 2014 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld als bijdrage aan deze verbinding, met een aantal voorwaarden. Hoewel de verbinding niet direct bijdraagt aan de bereikbaarheid in Velsen. De weg lost echter wel een aantal knelpunten in Noord-Holland op en zal de A9 tussen Beverwijk en Haarlem ontlasten. Bovendien gaat de bijdrage in een IJmondiaal mobiliteitsfonds en helpt vooral onze noorderburen.

Varianten verbinding A8-A9

Varianten verbinding A8-A9: Golfbaanvariant (oranje), Heemskerkvariant (blauw), nul-plusvariant (paars).

Lees meer

Vragen over verkeersveiligheid Zeewijkplein IJmuiden

Velsen Lokaal heeft vragen aan B&W gesteld over de verkeersveiligheid bij winkelcentrum Zeewijkplein in IJmuiden. Met tijdelijke maatregelen is een onveilige situatie nu weggenomen.

Volgens Velsen Lokaal-raadslid Maurice Bok is dat pas gebeurd nadat raadsleden aan de bel trokken bij B&W. Omwonenden en het wijkplatform Zee- en Duinwijk vroegen al enkele weken om maatregelen.

Laat ingegrepen

Bok: “Sommige melders geven aan dat ze helemaal geen reactie van de gemeente kregen. Dat vinden wij zorgelijk, omdat er onveilige situaties ontstonden. Ouderen durfden zelfs niet meer het zebrapad te nemen.” Volgens Bok werkt het niet reageren op meldingen in de hand dat inwoners onwenselijke situaties niet meer doorgeven.

Velsen Lokaal wil nu weten waarom de gemeente pas zo laat reageerde. Verder vraagt Bok zich af hoe de situatie heeft kunnen ontstaan, en wie de aanpassingen gaat betalen.


Raadsvragen Zeewijkplein

Toelichting bij de vragen:

Velsen Lokaal is op verschillende manieren geconfronteerd met de onveilige situatie door een nieuwe uitrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage, die aansluit op het bestaande zebrapad. Door eigen constatering, directe berichten aan Velsen Lokaal, sociale media kanalen en traditionele media. De ontstane situatie en de wijze waarop daar door de gemeente op gereageerd en gehandeld is geeft aanleiding voor de volgende vragen.

Vraag 1

De gemeente Velsen zegt betrokken inwoners te waarderen.

  • Wat is dan de reden dat er niet of heel laat gereageerd wordt op berichten van bewoners, via de geëigende kanalen van de eigen website van Velsen en e-mail, over de ontstane onveilige situatie bij de afrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage?
  • Is het college het eens met Velsen Lokaal dat dit inwoners frustreert en kan leiden tot het in de toekomst achterwege laten van meldingen?
  • Waarom reageert het college wel onmiddellijk als raadsleden via sociale media kanalen aandacht voor deze problematiek vragen?

Vraag 2

De ontwikkelaar van de Zeewijkpasage heeft voor zijn plannen vergunning aan moeten vragen en verkrijgen. De huidige ontstane situatie moet eerder bekend zijn geweest bij de gemeente.

  • Hoe kan het zijn dat deze situatie niet voorzien is en er niet tijdig maatregelen getroffen zijn om de veiligheid van de gebruikers van het zebrapad en de bezoekers van de Zeewijkpasage te waarborgen?
  • Hoe vaak en wanneer heeft voor de aanvang van en tijdens de werkzaamheden overleg plaats gevonden tussen de betrokken partijen als opdrachtgever, aannemer en gemeente?

Vraag 3

In de huidige situatie worden (tijdelijke) aanpassingen en voorzieningen als verkeersregelaars getroffen.

  • Welke partij draagt de kosten van de verkeersregelaars?

Vraag 4

De aanpassingen aan de weg worden door aannemer BAM in de 2e week van oktober uitgevoerd, nadat in de 1e week van oktober de voorbereidingen hiervoor worden getroffen.

  • Wanneer is er voor deze aanpassingen opdracht gegeven?
  • Wie gaat de kosten voor de aanpassingen aan de wegindeling, noodzakelijk geworden door aanpassingen van de Zeewijkpasssage, dragen?

Raadsvragen incidenten Tata Steel

De zorg die Velsen Lokaal heeft over ons woon- en leefklimaat blijkt wederom niet ongegrond. Naar aanleiding van recente berichtgeving in de IJmuider Courant en eigen waarneming op de site www.luchtmeetnet.nl heeft ons raadslid Peter Stam raadsvragen aan B&W gesteld. Lees meer