Invoering recycletarief loopt nog steeds niet optimaal

Invoering van het recycletarief
Op 13 april besprak de Raad over de resultaten van het recycletarief. Velsen Lokaal gaf aan dat het op een aantal gebieden niet optimaal loopt en dat bijsturing noodzakelijk is. Er waren ook  succesfactoren. Velsen Lokaal pleitte om de kostenontwikkeling mee te nemen. Naar onze mening is dat een belangrijk gegeven om te oordelen of het een succes is. Tot onze spijt is het niet meegenomen. Velsen Lokaal vindt dit een gemiste kans. Juist hiermee laat je de positieve kant zien van het recycletarief!

Lees meer

Normen in verband met geluidsoverlast

Inwoners van onze gemeente werden recent enkele dagen lang geteisterd door geluidsoverlast afkomstig uit het Noordzeekanaalgebied. Er kwamen bijna 100 meldingen binnen bij de gemeente, de omgevingsdiensten en bij de haven van Amsterdam. 
De overlast werd veroorzaakt door een generator van een schip. Het geluid, een hinderlijk bromgeluid, had een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit van de betrokken gemeenschappen. 

De fractie van Velsen Lokaal roept de betrokken instanties in het Noordzeekanaal gebied op om verantwoordelijkheid te nemen en constructief mee te werken aan het vinden van oplossingen voor dit type geluidsoverlast en stelt daartoe gelijk raadsvragen om de situatie te verbeteren. 

Lees meer

Evaluatie Skaeve Huse  

Velsen Lokaal onderschrijft het belang van projecten als Skaeve Huse. Iedereen in Velsen heeft recht op een eigen plek. Maar de huidige plek bij Broekeroog staat voor ons wel ter discussie. 

De meerwaarde van het project is dat de doelgroep, die anders in de wijk voor overlast zorgt, in de Skaeve Huse terecht kan en tot rust kan komen.
Na een goede start verliep het project steeds minder. Daarom heeft de gemeente verschillende mogelijkheden tot verbetering onderzocht en diverse toekomstscenario’s aan de Raad voorgelegd. Dit naar aanleiding van de motie van Velsen Lokaal.   

Lees meer

Velsen wordt Duinstad

Het amendement van Velsen Lokaal over Velsen wordt Duinstad is door de hele Gemeenteraad van Velsen aangenomen. Daar zijn wij trots op en heel erg blij mee.

Dit amendement geeft Velsen een boost richting haar klimaatbestendige doelen. Het was bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar als een van de kanskaarten opgenomen. Daarin wordt gevraagd om een verkennende studie naar de kansen voor Velsen in het duin en waterbeheer. Hoe kunnen we het regen- en oppervlaktewater beter te benutten via het bestaande stelsel van duinrellen en bijbehorende watergangen?

Lees meer

Velsen Lokaal positief over Kadernota veiligheid

De gemeenteraad sprak onlangs over de nieuwe Kadernota veiligheid 2023 – 2027. Daarin staan 5 belangrijke onderwerpen, te weten: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid.

Velsen Lokaal onderschrijft het belang van deze onderwerpen. Wel wil de fractie een cijfermatige onderbouwing zien om aan te geven wat de hoogste prioriteit moet krijgen.

Lees meer