Normen in verband met geluidsoverlast

Inwoners van onze gemeente werden recent enkele dagen lang geteisterd door geluidsoverlast afkomstig uit het Noordzeekanaalgebied. Er kwamen bijna 100 meldingen binnen bij de gemeente, de omgevingsdiensten en bij de haven van Amsterdam. 
De overlast werd veroorzaakt door een generator van een schip. Het geluid, een hinderlijk bromgeluid, had een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit van de betrokken gemeenschappen. 

De fractie van Velsen Lokaal roept de betrokken instanties in het Noordzeekanaal gebied op om verantwoordelijkheid te nemen en constructief mee te werken aan het vinden van oplossingen voor dit type geluidsoverlast en stelt daartoe gelijk raadsvragen om de situatie te verbeteren. 

Lees meer

Beleidsplan Jeugd 2023-2027 in de IJmond

Startnotitie Beleidsplan Jeugd 2023-2027
Beverwijk, Heemskerk en Velsen maken samen een nieuw beleidsplan Jeugd 2023-2027. Het huidige beleidsplan ‘Opgroeien in de IJmond’ loopt dit jaar af. De startnotitie schetst op hoofdlijnen het jeugdveld met vraagstukken voor de komende periode. Ook de ambities en inhoudelijke keuzes zijn uitgewerkt. 

Met de andere twee gemeenten is de koers van het nieuwe beleidsplan besproken. Suggesties zijn meegegeven voor de verdere uitwerking van het nieuwe beleidsplan. Uiteindelijk zal het definitieve plan worden voorgelegd aan alle raden.

Lees meer

Vernieuwing (cliënten-) participatie IJmond

De gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben kennis genomen van het nieuwe beleid voor het betrekken en deelnemen van belanghebbenden bij sociaal maatschappelijke vraagstukken, ook wel participatie genoemd. Daarmee wil de gemeente zo vroeg mogelijk bepaalde zaken gaan voorleggen aan inwoners en belanghebbenden. Lees meer

Nog geen voorkeur verbinding A8-A9

De Velsense gemeenteraad heeft vergaderd over de voorkeursvariant voor de verbinding A8-A9. Eind 2014 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld als bijdrage aan deze verbinding, met een aantal voorwaarden. Hoewel de verbinding niet direct bijdraagt aan de bereikbaarheid in Velsen. De weg lost echter wel een aantal knelpunten in Noord-Holland op en zal de A9 tussen Beverwijk en Haarlem ontlasten. Bovendien gaat de bijdrage in een IJmondiaal mobiliteitsfonds en helpt vooral onze noorderburen.

Varianten verbinding A8-A9

Varianten verbinding A8-A9: Golfbaanvariant (oranje), Heemskerkvariant (blauw), nul-plusvariant (paars).

Lees meer

Salaris HVC-directeur – wethouder heeft wat uit te leggen

Namens de fractie van Velsen Lokaal heeft Bram Diepstraten raadsvragen gesteld over afvalinzamelaar HVC. Op 6 maart 2017 was er een aandeelhoudersvergadering over het salaris van de HVC-directeur. De gemeenteraad van Velsen had de wethouder (Floor Bal) op pad gestuurd om namens Velsen aan te dringen op een salaris dat binnen de WNT-norm valt. De Wet Normering Topinkomens heeft de Balkenende-norm vervangen. Het betekent dat iemand in de (semi-)publieke sector niet meer dan een ministerssalaris mag verdienen. Formeel valt HVC daar niet onder, maar veel gemeenteraden wilden dat de WNT-norm wel wordt gerespecteerd omdat HVC volledig eigendom is van gemeenten en waterschappen.

Lees meer

IJmondsamenwerking – de hete brij

Afgelopen dinsdag vergaderde de IJmondcommissie over de samenwerking tussen de IJmond-gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Voor inwoners en ondernemers is de IJmondcommissie nog een ver-van-mijn-bed-show. Waar ging het over? Over het proces om de samenwerking te verbeteren en toekomstige samenwerkingsvormen te onderzoeken, ook fusie. Het voorstel dat besproken werd, moet nog even verder gekneed worden om de partijen erachter te krijgen. Lees meer

Op weg naar een betere luchtkwaliteit in Velsen en de IJmond

Velsen Lokaal staat voor een betere luchtkwaliteit in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Dit was de openingszin van Velsen Lokaal-raadslid Peter Stam in het debat dat we afgelopen donderdag 9 maart voerden in de raad over de Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021.
Lees meer

IJmondsamenwerking krijgt een vervolg

Op dinsdag 28 februari praat de IJmondcommissie over een raadsvoorstel dat in de raden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zal worden behandeld. Dat raadsvoorstel is het resultaat van twee werkconferenties van de drie gemeenteraden.

Werkconferenties over samenwerking IJmondgemeenten

Tijdens deze werkconferenties zijn veel gedachten onderling uitgewisseld over hoe we tot dus ver de samenwerking ervaren en of we in de nabij toekomst die samenwerking kunnen verbeteren. Voor de langere termijn wordt ook gedacht over een andere vorm van samenwerking, waarbij niets wordt uitgesloten.

Voorgestelde besluiten

Samenvattend worden de volgende besluiten aan iedere gemeenteraad voorgelegd:

  1. De IJmondsamenwerking te intensiveren en te versterken, zowel op het niveau van de raden, het niveau van de colleges als het niveau van de ambtelijke organisaties.
  2. De Regiegroep IJmond de opdracht te geven een tijdschema / planning te maken voor de vervolgstappen, waaronder gezamenlijke visievorming en participatie.
  3. Direct te starten met het verzamelen van informatie over en oriëntatie op de betekenis van een eventuele fusie van IJmondgemeenten.
  4. Tijdens de volgende bestuursperiode (2018-2022) het onderwerp ‘fusie’ mede op de bespreektafel te hebben.

Deze punten zijn opgesteld aan de hand van korte verklaringen, zogenaamde pitches, van alle gemeenteraadsfracties tijdens de werkconferenties. De versterking binnen de IJmond vindt men belangrijk en het mag best een beetje meer inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld het bijstellen van de Strategische IJmondagenda. Deze zal meer het accent moeten hebben op het resultaat voor de burgers, bijvoorbeeld over het voorzieningen niveau. Moeten we allemaal een zwembad, schouwburg of bibliotheek hebben?

Communicatie

De communicatie naar buiten toe zal beter moeten zijn. Het moet voor iedere inwoners van onze drie gemeenten duidelijk zijn waar de raden mee bezig zijn binnen deze samenwerking. Onder andere willen we met groepen inwoners in gesprek gaan over hun inhoudelijke wensen voor de IJmondsamenwerking. Ook een belangrijk punt is wat een fusie betekent voor onze drie afzonderlijke gemeenten. Bijna iedere partij was het er over eens dat we dat gaan onderzoeken na de verkiezing van de gemeenteraden in 2018. Eerst gaan we werken aan een betere communicatie en een duidelijke opdracht binnen de IJmond.

Fusie niet aan de orde

Velsen Lokaal ervaart de samenwerking binnen de IJmond als positief. Intensieve samenwerking bij gemeenteoverstijgende onderwerpen vinden wij goed en belangrijk. Wij vinden echter dat een fusie voorlopig niet aan de orde is. Zolang niet aangetoond kan worden wat de meerwaarde is van fuseren voor de inwoners en bedrijven binnen de IJmond, zal Velsen Lokaal zich verzetten tegen een fusie. In den lande zijn de meeste gemeentelijke fusies uitgedraaid op veel weerstand en hebben niet tot lagere kosten geleid (bron: ESB).

Patrick van Schie schreef in 2016 in Trouw o.a.:

Twee Groningse onderzoekers – Allers en Geertsema – toonden enkele jaren geleden al aan dat herindelingen het lokale bestuur in ieder geval niet goedkoper hebben gemaakt. Zij opperden twee mogelijke verklaringen: in grotere organisaties vindt meer verspilling plaats, en grotere gemeenten zijn geneigd hun takenpakket (onnodig?) uit te breiden.

We zullen met elkaar slim moeten zijn en lef moeten hebben om in welke vorm dan ook met elkaar de meerwaarde van samenwerking te zoeken voor inwoners en het bedrijfsleven. De lokale democratie is te belangrijk voor onze eigen leefomgeving en die moet ten allen tijd geborgd, herkenbaar en bereikbaar blijven voor onze inwoners. Sterker nog: Velsen Lokaal wil onze lokale democratie vernieuwen en verbeteren met meer vormen van directe democratie.

Wordt vervolgd….

Marianne Vos

IJmond samenwerking krijgt een website

Velsen Lokaal heeft al eerder gericht over de voortgang met betrekking tot de IJmond- samenwerking met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Deze week is de website http://ijmondsamenwerking.nl opengesteld, waarbij iedereen kennis kan nemen van die samenwerking.

Lees meer