Formatie Velsen succesvol afgerond

Met trots kunnen wij melden dat de formatie in Velsen succesvol is afgerond. Komende donderdag 31 mei worden de nieuwe wethouders voorgedragen voor benoeming door de gemeenteraad. Namens Velsen Lokaal zal Bram Diepstraten door de raad worden benoemd en geïnstalleerd.

Bram Diepstraten

Bram Diepstraten

Eindrapport formatie

Komende donderdag wordt de formatiefase na de verkiezingen formeel afgerond met de installatie van een nieuw college van B&W voor de komende 4 jaar. Formateur Bram Diepstraten heeft zijn eindrapportage gisteren naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin gaat hij in op het verloop van de onderhandelingen en de onderhandelingsresultaten.

Raadsakkoord leidend

Eerder konden we al melden dat alle partijen in de gemeenteraad nu meewerken aan een raadsakkoord. We zijn dankbaar dat we elkaar hebben kunnen vinden in het aanpassen van het proces. Daarom heeft de formateur ook het proces om te komen tot een collegeprogramma in overleg met de kandidaat-wethouders aangepast.

Voorlopig collegeprogramma

Er is nog geen vastgesteld raadsakkoord. Daarom gaat het nieuwe college aan de slag op basis van een voorlopig collegeprogramma. Daarin staat hoe het college aan de slag wil met het raadsakkoord en hoe het wil komen tot een definitief collegeprogramma. Het voorlopige programma is te vinden in de eindrapportage.

Wethouder Velsen Lokaal

Velsen Lokaal heeft Bram Diepstraten naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Als de raad instemt met de voordracht gaat Bram zich o.a. bezighouden met democratische vernieuwing, openbare ruimte en mobiliteit. Komende vrijdag wordt de gedetailleerde portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Alsnog een raadsbreed raadsakkoord!

De fractievoorzitters van alle politieke partijen van de gemeenteraad van Velsen zijn afgelopen donderdag 24 mei bijeengekomen om te praten over het proces om te komen tot een raadsakkoord.
Na afloop van deze avond zijn alle partijen nu vertegenwoordigd en aangesloten bij de werkgroep raadsakkoord.
Lees meer

Concept raadsakkoord klaar (samenleving centraal) – denk mee

Het eerste concept raadsakkoord is klaar. Afgelopen week heeft de werkgroep Raadsakkoord er hard aan gewerkt. Komende donderdag praat de gemeenteraad er met elkaar en met inwoners over in een raadssessie. Daarnaast is een korte enquête (flitspeiling) gehouden om bij inwoners te polsen welke thema’s zij belangrijk vinden voor de komende 4 jaar. Ook die resultaten zijn bekend en worden gebruikt om het concept raadsakkoord verder uit te werken en daar waar nodig aan te passen en aan te vullen. Ook als je niet bij de bespreking kunt zijn, kun je nog steeds input leveren. Hieronder vind je meer informatie over de documenten en lees je hoe je de ook komende weken nog input kunt geven.

Wat is het raadsakkoord?

De gemeenteraad heeft tijdens het inwerkprogramma een gezamenlijke missie bepaald. Die luidt:

De gemeenteraad van Velsen stelt haar inwoners centraal. We staan voor een laagdrempelige en toegankelijke overheid die dichtbij de samenleving staat en voelt wat er speelt. Gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We staan open voor en verbinden proactief alle geluiden uit de samenleving. Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

De partijen die meewerken aan het raadsakkoord hebben een gezamenlijke agenda bepaald in de vorm van maatschappelijke opgaven. Ze delen bovendien een belangrijk uitgangspunt: bestuurlijke en democratische vernieuwing. In het raadsakkoord staan die opgaven (doelstellingen) voor de komende bestuursperiode. Het dient als leidraad voor de samenwerking tussen de raad, college van B&W en organisatie. Maar ook voor de samenwerking met de samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de regio. In een raadsakkoord staan geen oplossingen. Het geeft kaders voor de raad om inhoudelijk het debat te kunnen voeren over concrete oplossingen. Het is aan het college en gemeenteraadsfracties om vanuit de maatschappelijke opgaven aan de oplossingen te kunnen werken. Daarom is het collegeprogramma een afgeleide van het raadsakkoord. Het collegeprogramma wordt een globale uitvoeringsagenda die concreter ingaat op hoe de maatschappelijke doelen bereikt kunnen worden. Het eerste concept raadsakkoord kun je hier downloaden of via de website van de gemeente Velsen.

De werkgroep heeft in eerste instantie de volgende opgaven benoemd en uitgewerkt:

 • Goede huisvesting voor iedereen;
 • Leven en werken in een schone en veilige omgeving;
 • Werk(en) aan een duurzame samenleving;
 • Zorg in eigen vertrouwde omgeving (gezin, straat, buurt, wijk);
 • Kansrijk onderwijs voor iedereen en wat aansluit op de behoefte die er is.
 • Goede culturele voorzieningen voor iedere Velsenaar
 • Regionaal SAMENwerken
 • Goed vervoer voor iedereen, zowel per boot, auto, fiets als openbaar vervoer.

Toetsing raadsakkoord met samenleving

Na de vaststelling van het raadsakkoord is het niet in beton gegoten. Integendeel. Het raadsakkoord zal jaarlijks worden getoetst met de samenleving, bedrijfsleven en maatschappelijke partners aan de actualiteit. Die toetsing kan bijstelling van het akkoord tot gevolg hebben. We blijven continu luisteren naar en in gesprek met de samenleving.

Input vóór de vaststelling van het raadsakkoord (meepraten, enquête en digitaal)

De werkgroep raadsakkoord heeft een eerste concept opgeleverd door met elkaar te praten over de maatschappelijke opgaven en door speerpunten van alle politieke partijen naast elkaar te leggen. Tegelijkertijd is een korte online enquête gehouden onder de inwoners van Velsen. De resultaten daarvan worden gebruikt om het concept aan te vullen en aan te passen tot een document dat binnenkort door de raad zal worden vastgesteld. De resultaten van de enquête kun je hier lezen. De IJmuider Courant suggereerde dat inspraak een wassen neus is. Wij vinden die conclusie volstrekt misplaatst. We beloven je dat de input daadwerkelijk een plek krijgt in het raadsakkoord! Je kunt bovendien op meerdere manieren input leveren. Je kunt donderdagavond meeluisteren en meepraten in de raadssessie, maar je kunt ook een bericht sturen via Facebook of een mail aan de griffie via griffie@velsen.nl.

Wat vinden de inwoners?

Hieronder zie je de belangrijkste resultaten van de enquête.

 

 

Lijsttrekker voor verkiezingen 2018

De leden van Velsen Lokaal kozen woensdagavond 22 november de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. Onder groot applaus werd BRAM DIEPSTRATEN benoemd tot de nieuwe lijsttrekker voor Velsen Lokaal. Lees meer

Concept verkiezingsprogramma 2018: meer samen, samen meer!

Afgelopen zaterdag hebben we de aftrap gegeven voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Sinds die dag staat het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen online. Waarom een concept? Het motto van ons programma is MEER SAMEN, SAMEN MEER. Velsen Lokaal wil veel meer samen doen met inwoners en ondernemers, want dan bereik je samen meer.

Velsen Lokaal, meer samen, samen meer

Denk mee over ons verkiezingsprogramma

Daarom willen we graag weten wat je van ons concept programma vindt. Download hier het concept. Je kunt je opmerkingen en suggesties tot 15 november 2017 aan ons doorgeven.

Dat kan via:

We kijken uit naar jouw reactie!

Je krijgt altijd een reactie terug, zodat je weet wat wij met jouw opmerkingen doen. Als je onze Facebook-pagina liket, blijf je voortaan op de hoogte van onze inzet voor Velsen en haar inwoners.

Team Velsen Lokaal

Ontwikkelperspectief Middenduinrand

De Middenduinrand is een groot en uniek gebied. Het loopt van het Noordzeekanaal tot aan de Provinciegrens met Zuid-Holland. Om dit uniek gebied te beschermen en te behouden, hebben verschillende partijen (gemeenten, provincie en natuurorganisaties) een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand Lees meer

Peuteropvang in Velsen – wat gaat er veranderen?

De gemeenteraad is geïnformeerd over de Wet Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzalen. De wet zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Het doel daarvan is om de regels, financiën en  kwaliteitseisen gelijk te trekken van deze voorschool voor onze kleintjes van 0 tot 4 jaar Lees meer

Opgroeien in de IJmond – beleidsplan Jeugd 2018 – 2021

De raad neemt op 5 oktober a.s. het besluit om het beleidsplan Jeugd 2018 – 2021 vast te stellen en uit te voeren. Tijdens de sessie vroeg Velsen Lokaal waarom het uitvoeringsplan er niet bij zit, zijnde een belangrijk onderdeel van een beleidsplan. De wethouder zegde toe dat we deze in november a.s. zullen ontvangen.

Beleidsnota Jeugd IJmond

Speerpunten – alleen vinden wij het storend dat het woord jeugdigen is gebruikt in plaats van kinderen.

Lees meer

Nog geen voorkeur verbinding A8-A9

De Velsense gemeenteraad heeft vergaderd over de voorkeursvariant voor de verbinding A8-A9. Eind 2014 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld als bijdrage aan deze verbinding, met een aantal voorwaarden. Hoewel de verbinding niet direct bijdraagt aan de bereikbaarheid in Velsen. De weg lost echter wel een aantal knelpunten in Noord-Holland op en zal de A9 tussen Beverwijk en Haarlem ontlasten. Bovendien gaat de bijdrage in een IJmondiaal mobiliteitsfonds en helpt vooral onze noorderburen.

Varianten verbinding A8-A9

Varianten verbinding A8-A9: Golfbaanvariant (oranje), Heemskerkvariant (blauw), nul-plusvariant (paars).

Lees meer

Vragen over verkeersveiligheid Zeewijkplein IJmuiden

Velsen Lokaal heeft vragen aan B&W gesteld over de verkeersveiligheid bij winkelcentrum Zeewijkplein in IJmuiden. Met tijdelijke maatregelen is een onveilige situatie nu weggenomen.

Volgens Velsen Lokaal-raadslid Maurice Bok is dat pas gebeurd nadat raadsleden aan de bel trokken bij B&W. Omwonenden en het wijkplatform Zee- en Duinwijk vroegen al enkele weken om maatregelen.

Laat ingegrepen

Bok: “Sommige melders geven aan dat ze helemaal geen reactie van de gemeente kregen. Dat vinden wij zorgelijk, omdat er onveilige situaties ontstonden. Ouderen durfden zelfs niet meer het zebrapad te nemen.” Volgens Bok werkt het niet reageren op meldingen in de hand dat inwoners onwenselijke situaties niet meer doorgeven.

Velsen Lokaal wil nu weten waarom de gemeente pas zo laat reageerde. Verder vraagt Bok zich af hoe de situatie heeft kunnen ontstaan, en wie de aanpassingen gaat betalen.


Raadsvragen Zeewijkplein

Toelichting bij de vragen:

Velsen Lokaal is op verschillende manieren geconfronteerd met de onveilige situatie door een nieuwe uitrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage, die aansluit op het bestaande zebrapad. Door eigen constatering, directe berichten aan Velsen Lokaal, sociale media kanalen en traditionele media. De ontstane situatie en de wijze waarop daar door de gemeente op gereageerd en gehandeld is geeft aanleiding voor de volgende vragen.

Vraag 1

De gemeente Velsen zegt betrokken inwoners te waarderen.

 • Wat is dan de reden dat er niet of heel laat gereageerd wordt op berichten van bewoners, via de geëigende kanalen van de eigen website van Velsen en e-mail, over de ontstane onveilige situatie bij de afrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage?
 • Is het college het eens met Velsen Lokaal dat dit inwoners frustreert en kan leiden tot het in de toekomst achterwege laten van meldingen?
 • Waarom reageert het college wel onmiddellijk als raadsleden via sociale media kanalen aandacht voor deze problematiek vragen?

Vraag 2

De ontwikkelaar van de Zeewijkpasage heeft voor zijn plannen vergunning aan moeten vragen en verkrijgen. De huidige ontstane situatie moet eerder bekend zijn geweest bij de gemeente.

 • Hoe kan het zijn dat deze situatie niet voorzien is en er niet tijdig maatregelen getroffen zijn om de veiligheid van de gebruikers van het zebrapad en de bezoekers van de Zeewijkpasage te waarborgen?
 • Hoe vaak en wanneer heeft voor de aanvang van en tijdens de werkzaamheden overleg plaats gevonden tussen de betrokken partijen als opdrachtgever, aannemer en gemeente?

Vraag 3

In de huidige situatie worden (tijdelijke) aanpassingen en voorzieningen als verkeersregelaars getroffen.

 • Welke partij draagt de kosten van de verkeersregelaars?

Vraag 4

De aanpassingen aan de weg worden door aannemer BAM in de 2e week van oktober uitgevoerd, nadat in de 1e week van oktober de voorbereidingen hiervoor worden getroffen.

 • Wanneer is er voor deze aanpassingen opdracht gegeven?
 • Wie gaat de kosten voor de aanpassingen aan de wegindeling, noodzakelijk geworden door aanpassingen van de Zeewijkpasssage, dragen?