Persbericht: formatie Velsen vordert

De vrije donderdag 10 mei werd door de beoogde collegepartijen benut om te praten over een eerste opzet van het collegeprogramma en de beoogde portefeuilleverdeling. Leidraad in de collegevorming blijft daarbij het proces van het raadsakkoord en het rapport van de informateur.

Besloten is dat de maatschappelijke opgaven en doelen in het raadsakkoord leidend zijn voor de uitwerking van het collegeprogramma. Zodra die bekend zijn zullen de kandidaat-wethouders in duo’s de opgaven uitwerken in een globaal uitvoeringsprogramma.

Burgerpanel en rondetafel

Verder gaan de partijen via het burgerpanel onderzoeken hoe inwoners de komende jaren betrokken willen worden. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden vlak na de installatie van het nieuwe college uitgenodigd voor een ‘rondetafel-gesprek’. De uitkomsten van deze raadplegingen zal het nieuwe college gebruiken bij het completeren en eventueel aanpassen van het collegeprogramma. Daarna wordt het collegeprogramma vastgesteld.

Formateur Bram Diepstraten: ‘We hebben weer in een uitstekende sfeer met elkaar gesproken over inhoudelijke ambities en de portefeuilleverdeling. Dat heeft geleidt tot diepere inzichten in elkaars drijfveren. We hebben afspraken gemaakt over het schrijven van het collegeprogramma. Volgend op het eerste concept raadsakkoord zullen de kandidaat-wethouders in duo’s de verschillende onderdelen uitwerken. We zullen uiteraard ook anticiperen op eventuele aanpassingen van het raadsakkoord. Zo werken we aan het teamgevoel. Het enthousiasme druipt ervan af.’
Participatie, meer invloed van inwoners en initiatieven stimuleren zullen in ieder geval als rode draad door het collegeprogramma lopen. ‘Deze ambitie bindt de beoogde collegepartijen, naast ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid, zorg, economie, bereikbaarheid en woningbouw. We hebben weer een mooie stap voorwaarts gezet,’ aldus Diepstraten.

Kandidaat-wethouders

De volgende kandidaat-wethouders dragen met verschillende ervaringen, achtergronden en kwaliteiten bij aan de veelzijdigheid van het beoogde college. Zij stellen zich graag aan u voor:

Jeroen Verwoort (VVD)

Jeroen is als geboren en getogen IJmuidenaar sinds 2013 actief in de Velsense politiek. Hij begon zijn politieke carrière als steunfractielid van de VVD en was in de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter. Daarnaast is hij actief binnen de VVD Bestuurdersvereniging. Jeroen is werkzaam als Lead IT Architect bij het UWV en is penningmeester van het netwerkplatform iPoort binnen Nieuwspoort, waar techniek, digitalisering en politiek worden samengebracht. Jeroen wil zich met dit college met name inzetten om van Velsen een nog mooiere en veelzijdigere gemeente te maken. Een gemeente waar ruimte is voor initiatieven van ondernemers, inwoners en organisaties.

Floor Bal (LGV)

Floor was in het vorige college actief als wethouder voor de LGV. Hij woont in IJmuiden, de plaats waar hij is opgegroeid. De afgelopen vier jaar was hij wethouder Wonen, Milieu, Openbare Werken, Groen- en Landschapsbeleid. Betaalbaar wonen in een gezonde leefomgeving en klimaatbestendige samenleving zijn voor Floor belangrijke speerpunten die hij met dit college wil realiseren.

Sebastian Dinjens (GroenLinks)

Sebastian is een politicoloog die vanuit de landelijke politieke arena komt. Hij is het afgelopen jaar in zijn rol als vice-voorzitter van het landelijk bestuur van GroenLinks betrokken geraakt bij de Velsense politiek, en is zich al snel thuis gaan voelen. In het dagelijks leven werkt hij als projectleider bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Sebastian wil met dit college de bestaande ambities op het gebied van klimaat en verduurzaming verdiepen, zodat Velsenaren en bedrijven ook kunnen profiteren van de kansen die de energietransitie biedt.

Marianne Steijn (PvdA)

Marianne is opgegroeid in Velsen-Noord en woont nu in Velserbroek. Zij heeft politieke ervaring opgedaan als voorzitter van de PvdA-Velsen en 11 jaar als raadslid, van 2000 tot 2011.
Als docent omgangskunde bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs is zij gewend te werken binnen een dynamische omgeving. Daarnaast was zij maatschappelijk actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van het primair onderwijs in Velsen, waar ze ervaren heeft hoe je als toezichthouder vanuit een helicopterview beleid toetst aan de realiteit. Marianne wil zich met dit college graag inzetten voor een waarden-vol en sociaal Velsen waar iedere inwoner er toe doet.

Bram Diepstraten (Velsen Lokaal)

Bram is geboren en getogen in West-Brabant. In 2006 verhuisde hij naar IJmuiden. Bram heeft in diverse functies voor zowel overheden als bedrijven gewerkt. Vanaf 2013 werd hij zelfstandig technisch-commercieel tekstschrijver. In de vorige raadsperiode was Bram raadslid en vanaf 2016 fractievoorzitter voor Velsen Lokaal. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuursfuncties, waaronder bestuurslid van het Pieter Vermeulen Museum van 2007 tot 2014. Bram wil in en met dit college vooral benaderbaar en betrokken zijn voor en met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Diepstraten: ‘Zich met ziel en zaligheid willen inzetten voor Velsen en haar inwoners, ondernemers en organisaties; dat is waar de kandidaat-wethouders voor staan.’
De komende weken worden door de collegepartijen goed benut om, op basis van het beoogde raadsakkoord, af te spreken hoe die inzet eruit gaat zien.

Vragen gevolgen verkoop Witte Theater-gebouw

Velsen Lokaal-raadslid Marianne Vos vraagt aan het College inzicht in de voorgenomen verkoop van het Witte Theater-gebouw in IJmuiden. Velsen Lokaal maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de verkoop voor de huidige huurders van het pand.

Gebouw Witte Theater

Lees meer

Nathanael Korf draagt fractievoorzitterschap over aan Bram Diepstraten

Vandaag heeft Nathanael Korf het fractievoorzitterschap van Velsen Lokaal noodgedwongen overgedragen aan Bram Diepstraten. De gemeenteraadsfractie en het bestuur hebben gehoor gegeven aan de wens van Korf om een stapje terug te doen wegens persoonlijke omstandigheden.

Trots

Bestuursvoorzitter Bart Tijl: ‘Met unanieme steun hebben fractie en bestuur vice-fractievoorzitter Bram Diepstraten gevraagd om de rol van fractievoorzitter in te vullen. Bram heeft die verantwoordelijkheid aanvaard. We snappen het besluit van Nathan goed en zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet voor Velsen Lokaal. Nathan heeft een geweldige basis neergezet. Ik ben erg trots op de kwaliteit en flexibiliteit van onze fractie en verwacht dan ook dat Bram het net zo goed zal doen. Uiteraard blijft Nathanael als raadslid deel uitmaken van de gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal.’

Sturende informatie over referendum associatieverdrag EU – Oekraïne bij Velsense stempassen

Deze week vallen bij Velsense kiezers stempassen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op de mat. Daarmee mag u op 6 april naar de stembus om een oordeel over dit verdrag te vellen. Velsen Lokaal is op zijn zachts gezegd onaangenaam verrast door de flyer die bij de stempas is gevoegd. We vinden de informatie sturend en niet objectief. Een overheidsinstelling als de gemeente Velsen moet volstrekt neutraal zijn in een democratisch proces. Dit lijkt op campagnevoeren voor de landelijke politieke partijen die dit associatieverdrag steunen.

Flyer associatieverdrag OekraïneFlyer associatieverdrag Oekraïne-2 Lees meer

Windmolens bij de Spuisluis IJmuiden – vragen aan het college

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft plekken aangewezen waar windmolens gebouwd mogen worden. De Spuisluis in het sluizengebied van IJmuiden is een van die gebieden. Een eerder aangewezen gebied tussen Wijk aan Zee en de Noordpier in Velsen-Noord is juist afgevallen als locatie. De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland heeft daarover eerder vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De gemeenteraadsfracties van Velsen Lokaal en SP hebben naar aanleiding van de antwoorden op die vragen, vandaag raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Velsen.

Mogelijke-locaties-windturbines-Spuisluis

Door Noord-Holland gewenst windpark Spuisluis

Lees meer

Peter Stam keert terug bij Velsen Lokaal

 PERSBERICHT  

Na iets meer dan een jaar als zelfstandige fractie PWZ in de gemeenteraad te hebben gezeten, keert Peter Stam weer terug naar de partij waarvoor hij na de verkiezingen in de raad terecht is gekomen: Velsen Lokaal. Lees meer