Primeur Velsense gemeenteraad

Donderdag 5 juli bereikte Velsen Lokaal een zeer gedenkwaardig moment. Unaniem is een raadsakkoord gesloten met alle 10 fracties in de gemeenteraad van Velsen.

Lees meer

Formatie Velsen succesvol afgerond

Met trots kunnen wij melden dat de formatie in Velsen succesvol is afgerond. Komende donderdag 31 mei worden de nieuwe wethouders voorgedragen voor benoeming door de gemeenteraad. Namens Velsen Lokaal zal Bram Diepstraten door de raad worden benoemd en geïnstalleerd.

Bram Diepstraten

Bram Diepstraten

Eindrapport formatie

Komende donderdag wordt de formatiefase na de verkiezingen formeel afgerond met de installatie van een nieuw college van B&W voor de komende 4 jaar. Formateur Bram Diepstraten heeft zijn eindrapportage gisteren naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin gaat hij in op het verloop van de onderhandelingen en de onderhandelingsresultaten.

Raadsakkoord leidend

Eerder konden we al melden dat alle partijen in de gemeenteraad nu meewerken aan een raadsakkoord. We zijn dankbaar dat we elkaar hebben kunnen vinden in het aanpassen van het proces. Daarom heeft de formateur ook het proces om te komen tot een collegeprogramma in overleg met de kandidaat-wethouders aangepast.

Voorlopig collegeprogramma

Er is nog geen vastgesteld raadsakkoord. Daarom gaat het nieuwe college aan de slag op basis van een voorlopig collegeprogramma. Daarin staat hoe het college aan de slag wil met het raadsakkoord en hoe het wil komen tot een definitief collegeprogramma. Het voorlopige programma is te vinden in de eindrapportage.

Wethouder Velsen Lokaal

Velsen Lokaal heeft Bram Diepstraten naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Als de raad instemt met de voordracht gaat Bram zich o.a. bezighouden met democratische vernieuwing, openbare ruimte en mobiliteit. Komende vrijdag wordt de gedetailleerde portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Alsnog een raadsbreed raadsakkoord!

De fractievoorzitters van alle politieke partijen van de gemeenteraad van Velsen zijn afgelopen donderdag 24 mei bijeengekomen om te praten over het proces om te komen tot een raadsakkoord.
Na afloop van deze avond zijn alle partijen nu vertegenwoordigd en aangesloten bij de werkgroep raadsakkoord.
Lees meer

Concept raadsakkoord klaar (samenleving centraal) – denk mee

Het eerste concept raadsakkoord is klaar. Afgelopen week heeft de werkgroep Raadsakkoord er hard aan gewerkt. Komende donderdag praat de gemeenteraad er met elkaar en met inwoners over in een raadssessie. Daarnaast is een korte enquête (flitspeiling) gehouden om bij inwoners te polsen welke thema’s zij belangrijk vinden voor de komende 4 jaar. Ook die resultaten zijn bekend en worden gebruikt om het concept raadsakkoord verder uit te werken en daar waar nodig aan te passen en aan te vullen. Ook als je niet bij de bespreking kunt zijn, kun je nog steeds input leveren. Hieronder vind je meer informatie over de documenten en lees je hoe je de ook komende weken nog input kunt geven.

Wat is het raadsakkoord?

De gemeenteraad heeft tijdens het inwerkprogramma een gezamenlijke missie bepaald. Die luidt:

De gemeenteraad van Velsen stelt haar inwoners centraal. We staan voor een laagdrempelige en toegankelijke overheid die dichtbij de samenleving staat en voelt wat er speelt. Gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We staan open voor en verbinden proactief alle geluiden uit de samenleving. Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

De partijen die meewerken aan het raadsakkoord hebben een gezamenlijke agenda bepaald in de vorm van maatschappelijke opgaven. Ze delen bovendien een belangrijk uitgangspunt: bestuurlijke en democratische vernieuwing. In het raadsakkoord staan die opgaven (doelstellingen) voor de komende bestuursperiode. Het dient als leidraad voor de samenwerking tussen de raad, college van B&W en organisatie. Maar ook voor de samenwerking met de samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de regio. In een raadsakkoord staan geen oplossingen. Het geeft kaders voor de raad om inhoudelijk het debat te kunnen voeren over concrete oplossingen. Het is aan het college en gemeenteraadsfracties om vanuit de maatschappelijke opgaven aan de oplossingen te kunnen werken. Daarom is het collegeprogramma een afgeleide van het raadsakkoord. Het collegeprogramma wordt een globale uitvoeringsagenda die concreter ingaat op hoe de maatschappelijke doelen bereikt kunnen worden. Het eerste concept raadsakkoord kun je hier downloaden of via de website van de gemeente Velsen.

De werkgroep heeft in eerste instantie de volgende opgaven benoemd en uitgewerkt:

  • Goede huisvesting voor iedereen;
  • Leven en werken in een schone en veilige omgeving;
  • Werk(en) aan een duurzame samenleving;
  • Zorg in eigen vertrouwde omgeving (gezin, straat, buurt, wijk);
  • Kansrijk onderwijs voor iedereen en wat aansluit op de behoefte die er is.
  • Goede culturele voorzieningen voor iedere Velsenaar
  • Regionaal SAMENwerken
  • Goed vervoer voor iedereen, zowel per boot, auto, fiets als openbaar vervoer.

Toetsing raadsakkoord met samenleving

Na de vaststelling van het raadsakkoord is het niet in beton gegoten. Integendeel. Het raadsakkoord zal jaarlijks worden getoetst met de samenleving, bedrijfsleven en maatschappelijke partners aan de actualiteit. Die toetsing kan bijstelling van het akkoord tot gevolg hebben. We blijven continu luisteren naar en in gesprek met de samenleving.

Input vóór de vaststelling van het raadsakkoord (meepraten, enquête en digitaal)

De werkgroep raadsakkoord heeft een eerste concept opgeleverd door met elkaar te praten over de maatschappelijke opgaven en door speerpunten van alle politieke partijen naast elkaar te leggen. Tegelijkertijd is een korte online enquête gehouden onder de inwoners van Velsen. De resultaten daarvan worden gebruikt om het concept aan te vullen en aan te passen tot een document dat binnenkort door de raad zal worden vastgesteld. De resultaten van de enquête kun je hier lezen. De IJmuider Courant suggereerde dat inspraak een wassen neus is. Wij vinden die conclusie volstrekt misplaatst. We beloven je dat de input daadwerkelijk een plek krijgt in het raadsakkoord! Je kunt bovendien op meerdere manieren input leveren. Je kunt donderdagavond meeluisteren en meepraten in de raadssessie, maar je kunt ook een bericht sturen via Facebook of een mail aan de griffie via griffie@velsen.nl.

Wat vinden de inwoners?

Hieronder zie je de belangrijkste resultaten van de enquête.