Formatie Velsen succesvol afgerond

Met trots kunnen wij melden dat de formatie in Velsen succesvol is afgerond. Komende donderdag 31 mei worden de nieuwe wethouders voorgedragen voor benoeming door de gemeenteraad. Namens Velsen Lokaal zal Bram Diepstraten door de raad worden benoemd en geïnstalleerd.

Bram Diepstraten

Bram Diepstraten

Eindrapport formatie

Komende donderdag wordt de formatiefase na de verkiezingen formeel afgerond met de installatie van een nieuw college van B&W voor de komende 4 jaar. Formateur Bram Diepstraten heeft zijn eindrapportage gisteren naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin gaat hij in op het verloop van de onderhandelingen en de onderhandelingsresultaten.

Raadsakkoord leidend

Eerder konden we al melden dat alle partijen in de gemeenteraad nu meewerken aan een raadsakkoord. We zijn dankbaar dat we elkaar hebben kunnen vinden in het aanpassen van het proces. Daarom heeft de formateur ook het proces om te komen tot een collegeprogramma in overleg met de kandidaat-wethouders aangepast.

Voorlopig collegeprogramma

Er is nog geen vastgesteld raadsakkoord. Daarom gaat het nieuwe college aan de slag op basis van een voorlopig collegeprogramma. Daarin staat hoe het college aan de slag wil met het raadsakkoord en hoe het wil komen tot een definitief collegeprogramma. Het voorlopige programma is te vinden in de eindrapportage.

Wethouder Velsen Lokaal

Velsen Lokaal heeft Bram Diepstraten naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Als de raad instemt met de voordracht gaat Bram zich o.a. bezighouden met democratische vernieuwing, openbare ruimte en mobiliteit. Komende vrijdag wordt de gedetailleerde portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Persbericht: formatie Velsen vordert

De vrije donderdag 10 mei werd door de beoogde collegepartijen benut om te praten over een eerste opzet van het collegeprogramma en de beoogde portefeuilleverdeling. Leidraad in de collegevorming blijft daarbij het proces van het raadsakkoord en het rapport van de informateur.

Besloten is dat de maatschappelijke opgaven en doelen in het raadsakkoord leidend zijn voor de uitwerking van het collegeprogramma. Zodra die bekend zijn zullen de kandidaat-wethouders in duo’s de opgaven uitwerken in een globaal uitvoeringsprogramma.

Burgerpanel en rondetafel

Verder gaan de partijen via het burgerpanel onderzoeken hoe inwoners de komende jaren betrokken willen worden. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden vlak na de installatie van het nieuwe college uitgenodigd voor een ‘rondetafel-gesprek’. De uitkomsten van deze raadplegingen zal het nieuwe college gebruiken bij het completeren en eventueel aanpassen van het collegeprogramma. Daarna wordt het collegeprogramma vastgesteld.

Formateur Bram Diepstraten: ‘We hebben weer in een uitstekende sfeer met elkaar gesproken over inhoudelijke ambities en de portefeuilleverdeling. Dat heeft geleidt tot diepere inzichten in elkaars drijfveren. We hebben afspraken gemaakt over het schrijven van het collegeprogramma. Volgend op het eerste concept raadsakkoord zullen de kandidaat-wethouders in duo’s de verschillende onderdelen uitwerken. We zullen uiteraard ook anticiperen op eventuele aanpassingen van het raadsakkoord. Zo werken we aan het teamgevoel. Het enthousiasme druipt ervan af.’
Participatie, meer invloed van inwoners en initiatieven stimuleren zullen in ieder geval als rode draad door het collegeprogramma lopen. ‘Deze ambitie bindt de beoogde collegepartijen, naast ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid, zorg, economie, bereikbaarheid en woningbouw. We hebben weer een mooie stap voorwaarts gezet,’ aldus Diepstraten.

Kandidaat-wethouders

De volgende kandidaat-wethouders dragen met verschillende ervaringen, achtergronden en kwaliteiten bij aan de veelzijdigheid van het beoogde college. Zij stellen zich graag aan u voor:

Jeroen Verwoort (VVD)

Jeroen is als geboren en getogen IJmuidenaar sinds 2013 actief in de Velsense politiek. Hij begon zijn politieke carrière als steunfractielid van de VVD en was in de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter. Daarnaast is hij actief binnen de VVD Bestuurdersvereniging. Jeroen is werkzaam als Lead IT Architect bij het UWV en is penningmeester van het netwerkplatform iPoort binnen Nieuwspoort, waar techniek, digitalisering en politiek worden samengebracht. Jeroen wil zich met dit college met name inzetten om van Velsen een nog mooiere en veelzijdigere gemeente te maken. Een gemeente waar ruimte is voor initiatieven van ondernemers, inwoners en organisaties.

Floor Bal (LGV)

Floor was in het vorige college actief als wethouder voor de LGV. Hij woont in IJmuiden, de plaats waar hij is opgegroeid. De afgelopen vier jaar was hij wethouder Wonen, Milieu, Openbare Werken, Groen- en Landschapsbeleid. Betaalbaar wonen in een gezonde leefomgeving en klimaatbestendige samenleving zijn voor Floor belangrijke speerpunten die hij met dit college wil realiseren.

Sebastian Dinjens (GroenLinks)

Sebastian is een politicoloog die vanuit de landelijke politieke arena komt. Hij is het afgelopen jaar in zijn rol als vice-voorzitter van het landelijk bestuur van GroenLinks betrokken geraakt bij de Velsense politiek, en is zich al snel thuis gaan voelen. In het dagelijks leven werkt hij als projectleider bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Sebastian wil met dit college de bestaande ambities op het gebied van klimaat en verduurzaming verdiepen, zodat Velsenaren en bedrijven ook kunnen profiteren van de kansen die de energietransitie biedt.

Marianne Steijn (PvdA)

Marianne is opgegroeid in Velsen-Noord en woont nu in Velserbroek. Zij heeft politieke ervaring opgedaan als voorzitter van de PvdA-Velsen en 11 jaar als raadslid, van 2000 tot 2011.
Als docent omgangskunde bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs is zij gewend te werken binnen een dynamische omgeving. Daarnaast was zij maatschappelijk actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van het primair onderwijs in Velsen, waar ze ervaren heeft hoe je als toezichthouder vanuit een helicopterview beleid toetst aan de realiteit. Marianne wil zich met dit college graag inzetten voor een waarden-vol en sociaal Velsen waar iedere inwoner er toe doet.

Bram Diepstraten (Velsen Lokaal)

Bram is geboren en getogen in West-Brabant. In 2006 verhuisde hij naar IJmuiden. Bram heeft in diverse functies voor zowel overheden als bedrijven gewerkt. Vanaf 2013 werd hij zelfstandig technisch-commercieel tekstschrijver. In de vorige raadsperiode was Bram raadslid en vanaf 2016 fractievoorzitter voor Velsen Lokaal. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuursfuncties, waaronder bestuurslid van het Pieter Vermeulen Museum van 2007 tot 2014. Bram wil in en met dit college vooral benaderbaar en betrokken zijn voor en met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Diepstraten: ‘Zich met ziel en zaligheid willen inzetten voor Velsen en haar inwoners, ondernemers en organisaties; dat is waar de kandidaat-wethouders voor staan.’
De komende weken worden door de collegepartijen goed benut om, op basis van het beoogde raadsakkoord, af te spreken hoe die inzet eruit gaat zien.

Werkgroep raadsakkoord aan de slag

Nadat op 26 april de raad heeft ingestemd met het door Velsen Lokaal voorgestelde proces is de werkgroep raadsakkoord van start gegaan. De bedoeling was dat alle partijen zouden bijdragen aan het raadsakkoord. Helaas hebben enkele partijen vooralsnog liever een rol in de oppositie, dan actief mee te werken aan een raadsakkoord.  Lees meer

Anders formeren: breed draagvlak voor formatieproces

Velsen Lokaal informateur Nathanael Korf heeft op donderdag 29 maart tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad het procesvoorstel voor het vormen van een nieuwe coalitie toegelicht. Als grootste partij hebben wij het initiatief genomen voor het formatieproces. Wij gaan het anders doen, in de geest van ons verkiezingsprogramma, waarin democratische vernieuwing een belangrijk speerpunt is. Bemoedigend was dat onze aanpak breed gesteund werd in de gemeenteraad. Lees meer