Democratie festival

Het politieke jaar vangt alweer aan. Het tweede politieke jaar na de verkiezingen is, samen met het derde jaar, meestal het ‘hoofdgerecht’ in een raadsperiode. Na geruime ambtelijke voorbereiding is het college nu echt op stoom en komen de belangrijkste visies en beleidsstukken uit het raadsakkoord op de agenda van de raad. Dat betekent drukke tijden, maar wel veel materie waar het écht om gaat. 

Lees meer

Concept raadsakkoord klaar (samenleving centraal) – denk mee

Het eerste concept raadsakkoord is klaar. Afgelopen week heeft de werkgroep Raadsakkoord er hard aan gewerkt. Komende donderdag praat de gemeenteraad er met elkaar en met inwoners over in een raadssessie. Daarnaast is een korte enquête (flitspeiling) gehouden om bij inwoners te polsen welke thema’s zij belangrijk vinden voor de komende 4 jaar. Ook die resultaten zijn bekend en worden gebruikt om het concept raadsakkoord verder uit te werken en daar waar nodig aan te passen en aan te vullen. Ook als je niet bij de bespreking kunt zijn, kun je nog steeds input leveren. Hieronder vind je meer informatie over de documenten en lees je hoe je de ook komende weken nog input kunt geven.

Wat is het raadsakkoord?

De gemeenteraad heeft tijdens het inwerkprogramma een gezamenlijke missie bepaald. Die luidt:

De gemeenteraad van Velsen stelt haar inwoners centraal. We staan voor een laagdrempelige en toegankelijke overheid die dichtbij de samenleving staat en voelt wat er speelt. Gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We staan open voor en verbinden proactief alle geluiden uit de samenleving. Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

De partijen die meewerken aan het raadsakkoord hebben een gezamenlijke agenda bepaald in de vorm van maatschappelijke opgaven. Ze delen bovendien een belangrijk uitgangspunt: bestuurlijke en democratische vernieuwing. In het raadsakkoord staan die opgaven (doelstellingen) voor de komende bestuursperiode. Het dient als leidraad voor de samenwerking tussen de raad, college van B&W en organisatie. Maar ook voor de samenwerking met de samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de regio. In een raadsakkoord staan geen oplossingen. Het geeft kaders voor de raad om inhoudelijk het debat te kunnen voeren over concrete oplossingen. Het is aan het college en gemeenteraadsfracties om vanuit de maatschappelijke opgaven aan de oplossingen te kunnen werken. Daarom is het collegeprogramma een afgeleide van het raadsakkoord. Het collegeprogramma wordt een globale uitvoeringsagenda die concreter ingaat op hoe de maatschappelijke doelen bereikt kunnen worden. Het eerste concept raadsakkoord kun je hier downloaden of via de website van de gemeente Velsen.

De werkgroep heeft in eerste instantie de volgende opgaven benoemd en uitgewerkt:

  • Goede huisvesting voor iedereen;
  • Leven en werken in een schone en veilige omgeving;
  • Werk(en) aan een duurzame samenleving;
  • Zorg in eigen vertrouwde omgeving (gezin, straat, buurt, wijk);
  • Kansrijk onderwijs voor iedereen en wat aansluit op de behoefte die er is.
  • Goede culturele voorzieningen voor iedere Velsenaar
  • Regionaal SAMENwerken
  • Goed vervoer voor iedereen, zowel per boot, auto, fiets als openbaar vervoer.

Toetsing raadsakkoord met samenleving

Na de vaststelling van het raadsakkoord is het niet in beton gegoten. Integendeel. Het raadsakkoord zal jaarlijks worden getoetst met de samenleving, bedrijfsleven en maatschappelijke partners aan de actualiteit. Die toetsing kan bijstelling van het akkoord tot gevolg hebben. We blijven continu luisteren naar en in gesprek met de samenleving.

Input vóór de vaststelling van het raadsakkoord (meepraten, enquête en digitaal)

De werkgroep raadsakkoord heeft een eerste concept opgeleverd door met elkaar te praten over de maatschappelijke opgaven en door speerpunten van alle politieke partijen naast elkaar te leggen. Tegelijkertijd is een korte online enquête gehouden onder de inwoners van Velsen. De resultaten daarvan worden gebruikt om het concept aan te vullen en aan te passen tot een document dat binnenkort door de raad zal worden vastgesteld. De resultaten van de enquête kun je hier lezen. De IJmuider Courant suggereerde dat inspraak een wassen neus is. Wij vinden die conclusie volstrekt misplaatst. We beloven je dat de input daadwerkelijk een plek krijgt in het raadsakkoord! Je kunt bovendien op meerdere manieren input leveren. Je kunt donderdagavond meeluisteren en meepraten in de raadssessie, maar je kunt ook een bericht sturen via Facebook of een mail aan de griffie via griffie@velsen.nl.

Wat vinden de inwoners?

Hieronder zie je de belangrijkste resultaten van de enquête.

 

 

Persbericht: formatie Velsen vordert

De vrije donderdag 10 mei werd door de beoogde collegepartijen benut om te praten over een eerste opzet van het collegeprogramma en de beoogde portefeuilleverdeling. Leidraad in de collegevorming blijft daarbij het proces van het raadsakkoord en het rapport van de informateur.

Besloten is dat de maatschappelijke opgaven en doelen in het raadsakkoord leidend zijn voor de uitwerking van het collegeprogramma. Zodra die bekend zijn zullen de kandidaat-wethouders in duo’s de opgaven uitwerken in een globaal uitvoeringsprogramma.

Burgerpanel en rondetafel

Verder gaan de partijen via het burgerpanel onderzoeken hoe inwoners de komende jaren betrokken willen worden. Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden vlak na de installatie van het nieuwe college uitgenodigd voor een ‘rondetafel-gesprek’. De uitkomsten van deze raadplegingen zal het nieuwe college gebruiken bij het completeren en eventueel aanpassen van het collegeprogramma. Daarna wordt het collegeprogramma vastgesteld.

Formateur Bram Diepstraten: ‘We hebben weer in een uitstekende sfeer met elkaar gesproken over inhoudelijke ambities en de portefeuilleverdeling. Dat heeft geleidt tot diepere inzichten in elkaars drijfveren. We hebben afspraken gemaakt over het schrijven van het collegeprogramma. Volgend op het eerste concept raadsakkoord zullen de kandidaat-wethouders in duo’s de verschillende onderdelen uitwerken. We zullen uiteraard ook anticiperen op eventuele aanpassingen van het raadsakkoord. Zo werken we aan het teamgevoel. Het enthousiasme druipt ervan af.’
Participatie, meer invloed van inwoners en initiatieven stimuleren zullen in ieder geval als rode draad door het collegeprogramma lopen. ‘Deze ambitie bindt de beoogde collegepartijen, naast ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid, zorg, economie, bereikbaarheid en woningbouw. We hebben weer een mooie stap voorwaarts gezet,’ aldus Diepstraten.

Kandidaat-wethouders

De volgende kandidaat-wethouders dragen met verschillende ervaringen, achtergronden en kwaliteiten bij aan de veelzijdigheid van het beoogde college. Zij stellen zich graag aan u voor:

Jeroen Verwoort (VVD)

Jeroen is als geboren en getogen IJmuidenaar sinds 2013 actief in de Velsense politiek. Hij begon zijn politieke carrière als steunfractielid van de VVD en was in de afgelopen raadsperiode fractievoorzitter. Daarnaast is hij actief binnen de VVD Bestuurdersvereniging. Jeroen is werkzaam als Lead IT Architect bij het UWV en is penningmeester van het netwerkplatform iPoort binnen Nieuwspoort, waar techniek, digitalisering en politiek worden samengebracht. Jeroen wil zich met dit college met name inzetten om van Velsen een nog mooiere en veelzijdigere gemeente te maken. Een gemeente waar ruimte is voor initiatieven van ondernemers, inwoners en organisaties.

Floor Bal (LGV)

Floor was in het vorige college actief als wethouder voor de LGV. Hij woont in IJmuiden, de plaats waar hij is opgegroeid. De afgelopen vier jaar was hij wethouder Wonen, Milieu, Openbare Werken, Groen- en Landschapsbeleid. Betaalbaar wonen in een gezonde leefomgeving en klimaatbestendige samenleving zijn voor Floor belangrijke speerpunten die hij met dit college wil realiseren.

Sebastian Dinjens (GroenLinks)

Sebastian is een politicoloog die vanuit de landelijke politieke arena komt. Hij is het afgelopen jaar in zijn rol als vice-voorzitter van het landelijk bestuur van GroenLinks betrokken geraakt bij de Velsense politiek, en is zich al snel thuis gaan voelen. In het dagelijks leven werkt hij als projectleider bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Sebastian wil met dit college de bestaande ambities op het gebied van klimaat en verduurzaming verdiepen, zodat Velsenaren en bedrijven ook kunnen profiteren van de kansen die de energietransitie biedt.

Marianne Steijn (PvdA)

Marianne is opgegroeid in Velsen-Noord en woont nu in Velserbroek. Zij heeft politieke ervaring opgedaan als voorzitter van de PvdA-Velsen en 11 jaar als raadslid, van 2000 tot 2011.
Als docent omgangskunde bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs is zij gewend te werken binnen een dynamische omgeving. Daarnaast was zij maatschappelijk actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van het primair onderwijs in Velsen, waar ze ervaren heeft hoe je als toezichthouder vanuit een helicopterview beleid toetst aan de realiteit. Marianne wil zich met dit college graag inzetten voor een waarden-vol en sociaal Velsen waar iedere inwoner er toe doet.

Bram Diepstraten (Velsen Lokaal)

Bram is geboren en getogen in West-Brabant. In 2006 verhuisde hij naar IJmuiden. Bram heeft in diverse functies voor zowel overheden als bedrijven gewerkt. Vanaf 2013 werd hij zelfstandig technisch-commercieel tekstschrijver. In de vorige raadsperiode was Bram raadslid en vanaf 2016 fractievoorzitter voor Velsen Lokaal. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuursfuncties, waaronder bestuurslid van het Pieter Vermeulen Museum van 2007 tot 2014. Bram wil in en met dit college vooral benaderbaar en betrokken zijn voor en met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Diepstraten: ‘Zich met ziel en zaligheid willen inzetten voor Velsen en haar inwoners, ondernemers en organisaties; dat is waar de kandidaat-wethouders voor staan.’
De komende weken worden door de collegepartijen goed benut om, op basis van het beoogde raadsakkoord, af te spreken hoe die inzet eruit gaat zien.

Anders formeren: breed draagvlak voor formatieproces

Velsen Lokaal informateur Nathanael Korf heeft op donderdag 29 maart tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad het procesvoorstel voor het vormen van een nieuwe coalitie toegelicht. Als grootste partij hebben wij het initiatief genomen voor het formatieproces. Wij gaan het anders doen, in de geest van ons verkiezingsprogramma, waarin democratische vernieuwing een belangrijk speerpunt is. Bemoedigend was dat onze aanpak breed gesteund werd in de gemeenteraad. Lees meer

Concept verkiezingsprogramma 2018: meer samen, samen meer!

Afgelopen zaterdag hebben we de aftrap gegeven voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Sinds die dag staat het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen online. Waarom een concept? Het motto van ons programma is MEER SAMEN, SAMEN MEER. Velsen Lokaal wil veel meer samen doen met inwoners en ondernemers, want dan bereik je samen meer.

Velsen Lokaal, meer samen, samen meer

Denk mee over ons verkiezingsprogramma

Daarom willen we graag weten wat je van ons concept programma vindt. Download hier het concept. Je kunt je opmerkingen en suggesties tot 15 november 2017 aan ons doorgeven.

Dat kan via:

We kijken uit naar jouw reactie!

Je krijgt altijd een reactie terug, zodat je weet wat wij met jouw opmerkingen doen. Als je onze Facebook-pagina liket, blijf je voortaan op de hoogte van onze inzet voor Velsen en haar inwoners.

Team Velsen Lokaal

Nog geen voorkeur verbinding A8-A9

De Velsense gemeenteraad heeft vergaderd over de voorkeursvariant voor de verbinding A8-A9. Eind 2014 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld als bijdrage aan deze verbinding, met een aantal voorwaarden. Hoewel de verbinding niet direct bijdraagt aan de bereikbaarheid in Velsen. De weg lost echter wel een aantal knelpunten in Noord-Holland op en zal de A9 tussen Beverwijk en Haarlem ontlasten. Bovendien gaat de bijdrage in een IJmondiaal mobiliteitsfonds en helpt vooral onze noorderburen.

Varianten verbinding A8-A9

Varianten verbinding A8-A9: Golfbaanvariant (oranje), Heemskerkvariant (blauw), nul-plusvariant (paars).

Lees meer

Hoe Velsen Lokaal de toekomst ziet – Politieke beschouwingen

Hieronder leest u de algemene beschouwingen van Velsen Lokaal. Die horen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017, de opmaat naar de begroting voor 2018. Onze beschouwingen geven een beeld van de manier waarop wij uw geluid laten horen en hoe wij veranderingen willen bereiken.


Lees meer

Nieuwe vergadering over verkeersstructuur IJmuiden

Gisterenavond hebben we in een raadsessie gesproken over het voorstel van b&w voor een andere verkeersstructuur in IJmuiden. We hadden niet genoeg aan één vergadering om dit door te sturen naar de gemeenteraadsvergadering. Vooral vanwege de onduidelijkheid bij veel fracties over milieu-effecten en over verkeersstromen. Hieronder leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Bram Diepstraten namens Velsen Lokaal.

voorstel verkeersstructuur IJmuiden Lees meer

IJmondsamenwerking – de hete brij

Afgelopen dinsdag vergaderde de IJmondcommissie over de samenwerking tussen de IJmond-gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Voor inwoners en ondernemers is de IJmondcommissie nog een ver-van-mijn-bed-show. Waar ging het over? Over het proces om de samenwerking te verbeteren en toekomstige samenwerkingsvormen te onderzoeken, ook fusie. Het voorstel dat besproken werd, moet nog even verder gekneed worden om de partijen erachter te krijgen. Lees meer

In de ban van de verkiezingen – verkiezingsdebat in Velsen

Tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen staat een hoop op het spel. Wie wordt de grootste? Wie gaat met wie samenwerken en hoe gaat het volgende kabinet eruit zien? Afgelopen woensdagavond debatteerden scholieren, lokale politici en kandidaat-Tweedekamerleden met elkaar over Velsense thema’s in de IJmuidense bibliotheek. Ook Bram Diepstraten, fractievoorzitter van de Velsen Lokaal-fractie, kon daarbij uiteraard niet ontbreken. Zonder enige afhankelijkheid van landelijke partijen droegen wij ons steentje bij aan de levendige debatten. En wat was het geweldig om zo veel scholieren te zien en te horen, die opvallend goed op de hoogte bleken te zijn. En niet te vergeten: ze schuwden het debat niet en waren er geweldig goed in. Politieke talenten in de dop.

Zwevende kiezer

Bent u nog een zwevende kiezer? En wilt u weten hoe politici en scholieren reageerden op lokale thema’s en stellingen? Bekijk dan het live-verslag van deze avond, verzorgd door onze regionale omroep RTV Seaport. Ga woensdag 15 maart vooral stemmen. Hoe kritisch u ook bent over de politiek.