Gezondheidsbeleid Velsen – ook aandacht voor luchtkwaliteit

Afgelopen donderdag stond het gezondheidsbeleid op de agenda voor een sessie. Gemeenten moeten in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) elke 4 jaar een nota opstellen over algemene bevorderingstaken op het gebied van gezondheidsbeleid. Als aanknopingspunt kan de landelijke nota gezondheidsbeleid gebruikt worden en in samenwerking met de GGD die gebruik maken van lokale gegevens over gezondheid. In de landelijke nota wordt de aandacht verlegd van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ en daarmee komt de focus te liggen op preventie.

Tijdens de sessie gaven partijen input voor de nog op te stellen regionale nota gezondheid. Velsen Lokaal vroeg uitdrukkelijk aandacht voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Lees meer

Raadsvragen incidenten Tata Steel

De zorg die Velsen Lokaal heeft over ons woon- en leefklimaat blijkt wederom niet ongegrond. Naar aanleiding van recente berichtgeving in de IJmuider Courant en eigen waarneming op de site www.luchtmeetnet.nl heeft ons raadslid Peter Stam raadsvragen aan B&W gesteld. Lees meer

Nieuwe vergadering over verkeersstructuur IJmuiden

Gisterenavond hebben we in een raadsessie gesproken over het voorstel van b&w voor een andere verkeersstructuur in IJmuiden. We hadden niet genoeg aan één vergadering om dit door te sturen naar de gemeenteraadsvergadering. Vooral vanwege de onduidelijkheid bij veel fracties over milieu-effecten en over verkeersstromen. Hieronder leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Bram Diepstraten namens Velsen Lokaal.

voorstel verkeersstructuur IJmuiden Lees meer

Op weg naar een betere luchtkwaliteit in Velsen en de IJmond

Velsen Lokaal staat voor een betere luchtkwaliteit in het belang van de gezondheid van onze inwoners. Dit was de openingszin van Velsen Lokaal-raadslid Peter Stam in het debat dat we afgelopen donderdag 9 maart voerden in de raad over de Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021.
Lees meer

Luchtkwaliteit in de IJmond vraagt blijvende aandacht

Stapeling van milieueffecten in de IJmond

Op 13 oktober 2016 vond, op iniatief van Velsen Lokaal en na heel veel voorbereiding van onze kant, een sessie plaats over de stapeling van milieueffecten in de IJmond.

We leven hier in de IJmond in een zwaarbelast gebied. Dat is iedereen wel bekend, maar het werd nog eens onderstreept door de presentatie van de Omgevingsdienst IJmond.

In grote lijnen kan gezegd worden dat met name de luchtkwaliteit over de afgelopen jaren licht is verbeterd, voldoet aan de Europese regelgeving maar nog altijd met betrekking tot vervuiling door (fijn)stof 2 x zo hoog is als de norm die wordt gehanteerd door de World Health Organisation. De Milieufederatie zegt terecht:

Alleen uitgaan van de EU-normen zegt niet veel over hoe gezond de lucht is die we dagelijks inademen en kan ons zelfs op het verkeerde been zetten.

Er is dus nog een hele lange weg te gaan voordat onze longen lucht inademen die voldoet aan de gestelde normen van de WHO.

Naast de door Velsen Lokaal uitgenodigde deskundigen – de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, GGD, Milieufederatie – waren er ook vertegenwoordigers van Tata Steel en Havenbedrijf Amsterdam aanwezig. En niet in de laatste plaats inwoners van Velsen als insprekers.

Waar gaat het om?

Zoals eerder gezegd is de luchtkwaliteit de laatste jaren lichtelijk verbeterd. De zorg is dat deze verbetering weer omslaat in een verslechtering onder invloed van de projecten en ontwikkelingen die in de komende jaren op ons afkomen. Ik noem:

  • Windmolens Spuisluis
  • Windmolens Tata Steel
  • Lichteren van grote zeeschepen (stof en roet)
  • Nieuwe grote zeesluis
  • Toenemend scheepvaartverkeer met grotere schepen
  • Roetuitstoot van de schepen
  • Ontwikkeling Averijhaven
  • Ultrafijnstof van Tata Steel, scheepvaart, wegverkeer en luchtvaart

Insprekers

Voor deze sessie hadden zich drie inwoners aangemeld om in te spreken.

Dhr. A. Van Eck op persoonlijke titel; Dhr. L. Kiers namens de vereniging IJmuiderstraatweg; Dhr. G. Beute namens de vereniging Stationsweg.

Voor Velsen Lokaal was het heel belangrijk dat onze inwoners ook eindelijk een podium werd geboden om hun zorgen te uiten. Burgerparticipatie is tenslotte een van onze speerpunten. Niet praten over onze inwoners maar met onze inwoners.

Uitkomst van de sessie

De belangrijkste doelstelling voor Velsen Lokaal is behaald, namelijk een informatieuitwisseling tussen deskundigen, vertegenwoordigers van de industrie, politieke partijen en onze INWONERS.

De sessie gaf aanleiding genoeg om op termijn dit nogmaals te organiseren en als het moet dit te blijven doen, want de lucht die we inademen moet schoner en diverse onderzoeken (bijv. naar roet) moeten van start gaan.

Ik spreek de wens uit dat alle partijen zich dan wat opener opstellen, met name naar de insprekers, en niet met allerlei strikvragen en ontkenningen te komen.