Luchtkwaliteit – nieuw milieubeleidsplan Velsen

In 2014 is Velsen gestart met het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan voor de komende vijf jaar. Op 2 oktober 2014 hebben alle fracties in de gemeenteraad hun input kunnen geven op het op te stellen milieubeleidsplan. In de toen gehouden sessie hebben Velsen Lokaal en andere fracties aangedrongen op het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio. En daarmee het verder verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid. Afgelopen donderdag 26 november 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe milieubeleidsplan vastgesteld.

Luchtkwaliteit

luchtkwaliteit PM10

Bron: Datarapport Luchtkwaliteit IJmond, meetresultaten PM10 2014

De regio waarin we wonen is een zwaarbelaste omgeving waar wonen, werken en recreëren samen gaan. Vooral fijnstof heeft effect op de leefomgeving en de gezondheid van de mensen. Fijnstofdeeltjes zitten in de lucht en wordt voor een groot deel veroorzaakt door het werkverkeer en industrie. Fijnstof is slecht voor de luchtwegen en kan allerlei aandoeningen veroorzaken. Uit onderzoeken van de RIVM (“Wonen in de IJmond ongezond?”- september 2009) en GGD (“gezondheid in de IJmond”, januari 2014) komt naar voren dat luchtkwaliteit PM10aandoeningen aan de luchtwegen in deze regio frequenter voorkomen dan op andere plaatsen in het land. Er zijn verschillende normen waaraan Nederland moet voldoen. De Europese norm voor PM10 (de fijnste stofdeeltjes die gemeten worden) is bijvoorbeeld 40 µg/m3. De richtlijn van de WHO is echter 20 µg/m3. PM10

Nadere informatie is het vinden via Provincie Noord-Holland (thema Milieu > luchtkwaliteit), Omgevingsdienst IJmondGGD Kennemerland (thema’s Gezondheidsmonitor en Luchtkwaliteit IJmond) en het kennisplatform CROW.

Leefbaarheid en gezondheid

Velsen Lokaal vindt de leefomgeving belangrijk. Bepaalde delen van Velsen staan flink onder druk qua luchtvervuiling en leefbaarheid. Vooral Velsen-Noord en IJmuiden hebben hinder van vervuilde lucht, geluid en geur. De industrie zorgt voor werkgelegenheid maar moet ook de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en de concurrentiepositie van de bedrijven moet niet geschaad worden. Toch moet bedrijven, overheden en inwoners wat Velsen Lokaal betreft gezamenlijk naar vermogen bijdragen aan schonere lucht. De gezondheid van onze burgers is belangrijk voor Velsen Lokaal. Om te voorkomen dat mensen gezondheidsschade ondervinden is het verder verbeteren van het milieu noodzakelijk. In het milieubeleidsplan zijn een groot aantal maatregelen opgenomen die de komende 5 jaar ervoor moeten zorgen dat het milieu waarin we leven en de lucht die we inademen verder verbetert.

Sessie nieuw Milieubeleidsplan 2015-2020suleyman

In de sessie van 12 november is gesproken over het nieuw opgestelde milieubeleidsplan 2015-2020. Het milieubeleidsplan bevat een aantal plannen om op een aantal gebieden verdere verbeteringen te realiseren ten aanzien van het milieu. Een heel belangrijk onderdeel ontbreekt in dit beleidsplan. Een van de belangrijkste doelstellingen is het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio. In het beleidsplan zijn geen concrete doelstellingen opgenomen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.. In de sessie heeft Velsen Lokaal getracht om andere partijen mee te krijgen door concrete doelstellingen in het beleidsplan op te nemen. Een aantal partijen gaven aan wel positief hier tegenover te staan, om die reden werd door Velsen Lokaal een motie aangekondigd.

Motie van Velsen Lokaal om de kwaliteit van de lucht te verbeteren

Om alsnog concrete doelstellingen op te laten nemen in het milieubeleidsplan heeft Velsen Lokaal een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 26 november. In de motie is aan de raad gevraagd om in de op te stellen Visie Luchtkwaliteit (die komend jaar wordt opgesteld) concrete meetbare doelstellingen op te nemen voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. De motie werd medeondertekend door de Socialistische Partij, Christen Unie, Forza IJmond en Beryl Dreijer. In de beantwoording gaf het college aan dat het een uitstekende motie is maar dat ze te vroeg komt. Hierop is een schorsing aangevraagd om met de medeondertekenaars te overleggen. In overleg met de medeondertekenaars is besloten om de motie nog aan te houden en later mogelijk alsnog in te dienen. Velsen Lokaal zal de ontwikkelen en de voortgang nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit ook de komende jaren daadwerkelijk verbetert.

 

 

 

6 antwoorden
 1. J.A.M. Broekman
  J.A.M. Broekman zegt:

  Grote vrachtschepen plegen bij binnenkomst nog even om te schakelen op zwavelarme brandstof. Tussen de pieren zie je dan een grote roetpluim opstijgen, die een vieze stank versprijd.
  Iets om mee te nemen?

  Beantwoorden
 2. EL MASSOUDI
  EL MASSOUDI zegt:

  Ik woon bij sluis in Ijmuiden en sindsdien ben ik ziek geworden. Ik krijg last van luchtvervuiling . ik ben gezond maar sinds ik kom hier wonen krijg ik vaak probleem met luchtwegen. onstekingen, keel pijn, hoesten de heel jaar door. de oorzak komt van de Tata Steel. ik ik ruik de geur en krijg ik gelijk een prikkende neus, een prikkende keel daarna veel hoesten. mijn ramen zijn zwart van het stof en tot binnen op mijn slaapkamer en woonkamer. ik vind Ijmuiden ongezond om daar te wonen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *