Suleyman Celik

Werkbezoek Stichting Welzijn Velsen

Vorige week¬†bracht de fractie van Velsen Lokaal een bezoek aan Stichting Welzijn Velsen¬†(SWZ). De fractie werd ontvangen door directeur Allart van Deventer en door de manager facilitaire dienst Jaap van de Baan. Na een korte introductie is ge√Įnventariseerd over welke onderwerpen het gesprek zou gaan. De volgende onderwerpen zijn openhartig en uitvoerig besproken.stichting welzijn

Bezuinigingen

Stichting Welzijn Velsen heeft sinds haar oprichting altijd te maken gehad met bezuinigen. Daar heeft men altijd op ingespeeld maar de bezuinigen hebben ook een keerzijde namelijk dat men keuzes moet maken. Door de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties heeft SWV veel werk gehad aan de deelname in de sociale wijkteams. De wijkteams functioneren maar om het nog verder te verbeteren hebben de samenwerkende partijen een coördinator aangesteld.
De effecten van het wegbezuinigen van het succesvolle opstapproject begint men langzamerhand te merken. Het opstapproject zorgde ervoor dat kinderen met een achterstand zonder, dan wel met een zo klein mogelijke achterstand aan de basisschool konden beginnen. Het spreekwoord een goed begin is het halve werk is hier zeker van toepassing. Opstap heeft bewezen bij te dragen aan een betere startkwalificatie voor kinderen met een achterstaand. Zo’n startkwalificatie werkt door tot zelfs het vervolgonderwijs, HBO en/of universitair. Het nieuw leven inblazen van dit project vinden wij noodzakelijk.

Samenwerking

Een ander belangrijk punt is de langdurende fusie van Welzijn Velsen met Stichting Welzijn Beverwijk. Jaren geleden is gestart met intensieve samenwerking. Dit ligt ten grondslag aan het besluit om te willen fuseren. Het samengaan biedt voor de toekomst goede perspectieven. Gezien de ontwikkelingen is schaalvergroting noodzakelijk om voldoende te kunnen innoveren en om aan de vraag, die uit de transformatie voortkomt, te kunnen voldoen. Bovendien zijn kleinere organisaties kwetsbaar. Uit het gesprek kwam naar voren dat de organisaties op zich klaar zijn om op 1 januari 2016 te fuseren. Echter de beide betrokken gemeenten willen met name de mogelijke risico’s in beeld hebben. Daarom wordt veel werk overnieuw bekeken. Dit vergt weer veel capaciteit van zowel het ambtelijk apparaat als van de zijde van SWV. Natuurlijk moet de fusie goed en grondig plaats vinden maar het voert te ver om van alles weer over te doen. De middelen kunnen beter aan andere zaken zoals sociale wijkteams of het opstapproject worden gebruikt. Het geld komt dan direct bij de samenleving terecht.

Samenwerking met andere spelers, zoals, corporaties, politie, onderwijs en zorgaanbieders, in Velsen is voor SWV van groot belang. De samenwerking gaat over het algemeen goed hoewel er verschillende doelstellingen zijn. In het kader van de decentralisaties is met name de samenwerking met zorgaanbieders van belang.

Wijkcentra

Er is lang een discussie geweest dat elk kern een wijkaccommodatie moet hebben. Door de ontwikkelingen, zoals een achterblijvende indexering op het subsidie in relatie tot de kostprijsontwikkeling, de transities naar de nieuwe WMO e.d. is dit een punt dat heroverwogen zal moeten worden. De SWV moet veel meer inspelen op de behoefte en de vraag uit de samenleving en niet meer uitgaan van automatismen. De middelen zijn er niet meer en bovendien kan het geld beter in mensen ge√Įnvesteerd worden dan in stenen gebouwen. Een inventarisatie van noodzakelijke accommodaties is van belang.

Oproep: Onderteken het referendumverzoek bestemmingsplan HOV tracé

Drie Velsense stichtingen verenigd in het Referendum Comité voor HOV over Bus 75 tracé willen opnieuw een referendum aanvragen. Dit keer niet over het HOV in het algemeen maar over het bestemmingsplan HOV tracé waarover de gemeenteraad in de loop van juni een besluit wil nemen. Het gaat om de Stichting Belangengroep Bewoners van Houtenlaan en Zeeweg, de Stichting Dorpsraad Driehuis en de Stichting Visie & Analyse.

Velsen Lokaal steunt dit initiatief en roept voor- en tegenstanders van het HOV tracé op om het zogenaamde inleidend verzoek voor een referendum te ondersteunen. Dit kan door een handtekeningenlijst te tekenen. Dit moet wel op het gemeentehuis gebeuren. In de publiekshal staan zuilen waarop een speciale selectiebutton voor het referendumverzoek is geplaatst. Als u die knop selecteert, krijgt u een bon waarmee u bij de publieksbalie wordt opgeroepen. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen. Houd er ook rekening mee dat alleen kiesgerechtigde inwoners van Velsen het verzoek kunnen ondertekenen.

ijc-hov

Artikel IJmuider Courant

Persbericht van het Referendum Comité

‚ÄúVanaf maandag 12 mei 2014 kan iedere kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Velsen een inleidend verzoek ondertekenen tot het houden van een referendum over het bestemmingsplan HOV trac√©. De inwoners dienen hiervoor, met een legitimatiebewijs, tijdens openingstijden naar het gemeentehuis te gaan. Bij de receptie/balie liggen de betreffende lijsten gereed ter ondertekening. Op de zuilen waar bezoekers van het gemeente service centrum¬† hun komst kunnen melden, is een knop ‘referendumverzoek’ gemaakt. De mogelijkheid tot het ondertekenen van het inleidend referendum verzoek loopt waarschijnlijk door tot en met 27 mei.

Drie stichtingen, verenigd in het Referendum Comit√© voor HOV over bus 75 trac√©, die het initiatief hebben genomen om de gemeenteraad van Velsen te vragen om over het Bestemmingsplan HOV trac√© een referendum te houden, dienen uiterlijk 1 week v√≥√≥r de definitieve besluitvorming – waarschijnlijk op 5 juni – een ‘inleidend verzoek’ te overleggen, met minimaal 250 handtekeningen ter ondersteuning. De inzet van het referendum is kort maar krachtig. U bent v√≥√≥r of t√©gen de genoemde¬† wijziging van het bestemmingsplan! Dit maakt dat zowel v√≥√≥r- als tegenstanders met hun handtekening onder het inleidend referendumverzoek kunnen zetten. Daarna is het aan de gemeenteraad om de volgende stap te kunnen nemen.

De drie stichtingen zijn: Stichting Belangengroep Bewoners van Houtenlaan en Zeeweg, Stichting Dorpsraad Driehuis en Stichting Visie & Analyse. Deze initiatiefnemers vinden het jammer dat in de nieuwe referendumverordening van 2013 geen uitzondering is gemaakt in het ‘brengmodel’ van handtekeningen voor ouderen en minder valide mensen, door voor hen de mogelijkheid van digitale ondertekening met Digid open te stellen. Een gemiste kans, zo lijkt het.

Gelet op deze ultieme uitdaging voor zowel het college, de gemeenteraad als uiteraard de stemgerechtigde inwoners is het referendum een kans om via een andere democratische weg voor eens en altijd dit het dispuut over de voor en tegens van het bestemmingsplan HOV trac√© te slechten. Dit zou een begin van echte burgerparticipatie kunnen zijn.‚ÄĚ

Ledenvergadering in het teken van toekomst Velsen Lokaal

De gisteren gehouden Algemene Leden Vergadering stond vooral in het teken van de toekomst van Velsen Lokaal. Met 4 jaar oppositie voor de boeg zoeken bestuur, fractie en leden naar nieuwe wegen om een positieve bijdrage te leveren binnen de Velsense samenleving. Lees meer

De kracht van de Velsense samenleving ‚Äď bewonersbijeenkomsten Lange Nieuw en HOV

Velsen Lokaal was gisterenavond als toehoorder aanwezig bij twee bewonersbijeenkomsten die in totaal door bijna 80 inwoners van Velsen zijn bezocht. De eerste bijeenkomst in buurthuis de Brulboei werd georganiseerd door de samenwerkende belangengroepen tegen het HOV tracé en ging over een nieuw referendumverzoek en over het bestemmingsplan HOV tracé. Lees meer

HOV Velsen maakt onverminderd veel emoties los

Gisterenavond vond in een vol en rumoerig Witte Theater de langverwachte discussie bijeenkomst over HOV Velsen plaats tussen raads- en statenleden en vertegenwoordigers van de belangengroepen tegen het HOV trac√©. Het Witte Theater was afgeladen met politici, tegenstanders en ‘slechts’ enkele voorstander van het HOV trac√©.

‚ÄĘ Beryl Dreijer (debatwinnaar van deze avond) van Forza! IJmond: ‘Tegenstanders beter ‘gewapend’ met argumenten dan voorstanders’
‚ÄĘ Terechtwijzing vanuit het publiek: ‘biertje’ voor Henk Wijkhuisen (D66), negeren signalen burgers tijdens verkiezingscampagne: ‘Burger zou lui achterover zitten met biertje en niet opletten’
‚ÄĘ VVD Velsen vond 200 man ‘overdreven’ om te spreken van ‘het volk is woest’ (uitspraak van Jelle Dijkstra), getallen zijn kennelijk rekbaar begrip, als grote verliezer wel zelf winnaar willen spelen
‚ÄĘ Lees ook artikel IJmuider Courant (en vooral de reacties)

hov-tracewoestDeze discussie werd georganiseerd naar aanleiding van de petitie van tegenstanders van het HOV tracé die door ruim 2500 mensen is getekend en in september 2013 is aangeboden aan de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland. De belangrijkste conclusie van de avond is dat de politieke macht in Velsen en Noord-Holland lijnrecht tegenover een grote groep inwoners is blijven staan en dat de argumenten van tegenstanders maar niet tot deze machthebbers willen doordringen.

Thema’s

Tijdens de discussie avond, die overigens uitstekend was georganiseerd door het projectbureau HOV Velsen, kwamen 3 thema’s aan bod die vooraf werden gegaan door een korte presentatie van gemeentelijke en provinciale ambtenaren. In groepen van 6 (2 Statenleden, 2 raadsleden en 2 leden van belangengroepen) werd vervolgens aan statafels gediscussieerd. Bij de aftrap werd al gauw duidelijk dat de staten- en raadsleden het niet gemakkelijk zouden krijgen. Vanuit het publiek kwamen meteen emotionele en vurige reacties voorzien van kritische vragen over nut en noodzaak, over de neveneffecten van de busbaan en over de politieke processen.

Waarom R-Net en HOV Velsen?

Bij het thema ‚ÄėWaarom R-Net en HOV Velsen‚Äô werd uitgebreid stil gestaan bij de betrouwbaarheid, snelheid, punctualiteit en het comfort van HOV. Door de belangengroepen werd nog eens duidelijk gemaakt dat niemand tegen HOV is, maar dat de discussie gaat over het trac√©. R-Net zou een hogere betrouwbaarheid, hogere snelheid en betere punctualiteit kennen. Die eigenschappen zijn echter niet zo vanzelfsprekend als de provincie ons wilde doen geloven. De reiziger beoordeelt de R-Net verbinding Zuidtangent tussen Haarlem en Amsterdam Bijlmer niet veel beter en op sommige punten zelfs slechter dan het overige busvervoer in de regio Haarlem/IJmond.

onderzoekhov

Klanttevredenheidscijfers busvervoer KVVP 2013

Door de beperkte reistijdwinst van 2 minuten op het tracé IJmuiden-Haarlem zal de gemiddelde reiziger geen significant tijdvoordeel hebben in HOV Velsen. Naar verwachting zal de reiziger de reissnelheid dus niet veel beter gaan beoordelen.

Ook de frequentie van HOV Velsen zal niet hoger liggen dan nu. Kortom: R-Net zal in Velsen niet de beloofde zegen brengen. Vanuit het publiek kwamen dan ook vragen over de zin en onzin van de busbaan. Die werden door de statenleden vooral beantwoord met een verwijzing naar coalitieakkoorden in de provincie en naar de collegevorming in Velsen. ‘We hebben nu eenmaal die afspraken gemaakt en daar moeten we ons aan houden. HOV Velsen is een investering in goed openbaar vervoer in Velsen’. Daarop kwamen uiteraard reacties uit het publiek dat er met het huidige OV niet veel mis is.

Alleen de politici Beryl Dreijer (Forza!-IJmond) en Gerko Buist (SP Velsen) beaamden de kritiek vanuit het publiek. Beryl riep bestuurders en politici vooral op met de kennis van vandaag te reflecteren op de eerder genomen besluiten. ‚ÄėAls u zo overtuigd bent van uw plannen en van de effecten in de toekomst, wat is er dan mis met het herijken van een business case om te kijken of we nog wel op de goede weg zitten en zo alle tegenstanders de mond te kunnen snoeren?‚Äô

Tracékeuze en bijbehorende kosten

velsenBij het tweede thema ‚ÄėTrac√©keuze en bijbehorende kosten‚Äô ontspon zich een interessante maar ook bizarre discussie met D66 Statenlid Andries Tijssens en PvdA raadslid Karel Ockeloen¬†(foto) in de ‘hoofdrol’. Die laatste is na de verkiezingen met¬†hakken over de sloot weer in de gemeenteraad teruggekeerd, maar oreerde gisteren als een ‘arrogante wethouder’ op het podium zonder echt te luisteren naar het publiek.

Tijssens leek een opening te bieden voor wijziging van het HOV tracé door te zeggen dat als het gemeentebestuur van Velsen tot andere inzichten en besluiten zou komen, dan de gedeputeerde Elisabeth Post uiteraard naar die andere afweging zou luisteren. Ockeloen boorde de hoop van het aanwezige publiek gelijk de grond in, door te verwijzen naar eerdere besluiten in Velsen en met vele omslachtige uitspraken het besluit uit 2008 te verdedigen. Zelfs na ingrijpen van de gespreksleider kakelde Ockeloen op zeer gênante wijze verder. Velsen Lokaal raadslid Nathanael Korf onderbouwde nog eens zorgvuldig waarom Velsen Lokaal blijft pleiten voor een heroverweging van het tracébesluit.

Effect van HOV Velsen op de omgeving en het verkeer

Het laatste thema ging over de ‘negatieve effecten van de busbaan op de omgevingen en op de verkeersveiligheid’. Een hoofdrol speelde de busbaan door de Troelstraweg. De gevreesde effecten van de busbaan op de veiligheid van schoolkinderen zorgde voor emotionele vragen uit het publiek. Ook deze reacties werden gebagatelliseerd door Statenleden en door VVD-raadslid Jeroen Verwoort, die de fout maakte te laten doorschemeren dat hij de situatie ter plekke niet kende. Dat zorgde voor olie op het vuur. Hij gaf dat echter onomwonden toe en verdedigde zichzelf door te zeggen dat je als raadslid onmogelijk alle details kunt weten en moet kunnen uitgaan van de deskundigheid van ambtenaren (?!?!?!?!).

Verder kwam nog de vraag aan de orde of er geen referendum zou moeten worden georganiseerd. Daarop reageerde D66 Statenlid Hein Struben door te concluderen dat de gehouden verkiezingen het referendum waren. Dat kwam hem op hoongelach te staan. Ondertussen is duidelijk geworden dat een groot aantal tegenstanders opnieuw een referendumverzoek voorbereiden.

Coalitieakkoorden in beton gegoten

Vanuit de politieke coalities is duidelijk geworden dat er geen enkel begrip bestaat voor de bezwaren van inwoners. Men verschool zich tijdens de discussie achter politieke procedures, coalitieakkoorden en achter een dubieuze interpretatie van de verkiezingsuitslag in Velsen. Het college in Velsen is daarentegen geen juiste afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Uiteindelijk bleef een toepasselijke observatie van iemand uit het publiek over: “Provinciale Staten zegt open te staan voor een andere afweging van het gemeentebestuur in Velsen.

Vertegenwoordigers uit de gemeenteraad van datzelfde gemeentebestuur zijn het echter niet eens over de vraag of er een andere afweging moet komen, maar omdat de coalitiepartijen in Velsen het HOV trac√© zonder blikken of blozen blijven steunen en daarbij verwijzen naar provinciale besluiten, zitten we in een vicieuze cirkel waar je niet uitkomt.‚ÄĚ Beryl Dreijer kwam tot de conclusie dat de coalitieakkoorden in beton gegoten zijn. In dit kader is nog een andere constatering te doen. Wethouder Ronald Vennik (PvdA) heeft vorig jaar bij verschillende gelegenheden laten optekenen dat de provincie met schadeclaims zou komen, als de gemeente het HOV trac√© zou willen wijzigen. Die uitspraken blijken na gisterenavond niet correct te zijn. Statenleden gaven namelijk overduidelijk ruimte aan het gemeentebestuur om een zelfstandige afweging te maken. Overigens heeft gedeputeerde Elisabeth Post dit al eerder aangegeven.

LGV opvallend afwezig in discussie

LGV politici waren verstopt achter in de zaal aanwezig maar bleken zo laf om niet deel te nemen aan de discussie. Onder het publiek zullen ongetwijfeld LGV stemmers geweest zijn. LGV is volgens eigen zeggen altijd duidelijk geweest, nl. HOV door de kern van Driehuis en niet er omheen. Dat standpunt staat nog steeds op de eigen website. Ook zijn nog duidelijke anti-HOVtracé reacties van LGV’ers op twitter en op de eigen site te vinden. LGV heeft de kiezer flink wat uit te leggen, maar durfde dat gisteren duidelijk niet aan. Mogelijk wel in een (nog komend) debat over het coalitieakkoord in Velsen. De kiezer verdient die uitleg, want zonder LGV, dat altijd tegenstander was van het HOV tracé, was dit college er namelijk niet gekomen.

Andere conclusies

Telefonisch en via mail heeft Velsen Lokaal veel reacties en conclusies vanuit het publiek op de discussie bijeenkomst vernomen. Samengevat zijn deze conclusies.

  • De gemeente Velsen heeft gekozen voor samenwerking met de provincie niet omdat zij een verbeterd openbaar vervoer wil, maar omdat zij met de bijdrage van de provincie allerlei projecten kan financieren. De gemeente is bereid om daarvoor zelfs een verslechtering van het openbaar vervoer te accepteren.
  • Er is vrees dat men de mogelijkheid cre√ęert om in de toekomst toch een weg over het spoor te hebben als de bus niet oplevert wat men ervan had gehoopt. Dan heeft de gemeente met provinciaal geld toch een autoweg verkregen.
  • De provincie wil wel aanpassingen doorvoeren mits het initiatief van de gemeente komt.

Velsen Lokaal zal het HOV project zeer kritisch blijven volgen en beraadt zich momenteel op het inzetten van verschillende politieke instrumenten. Wat Velsen Lokaal betreft gaat er geen spade in de grond voor de vrij liggende busbaan zolang er een brede maatschappelijke ontevredenheid heerst over de wijze waarop dit project wordt uitgevoerd.

Vooraankondiging leden bijeenkomst 13 mei 2014 – Oma’s Kamer Driehuis

Op 13 mei houdt Velsen Lokaal haar voorjaars Algemene Leden Vergadering voor het jaar 2014. Uiteraard zal deze bijeenkomst in het teken staan van de op 19 maart gehouden verkiezingen en de gevolgen ervan voor Velsen Lokaal in het bijzonder.

Het bestuur zal in de komende weken tijdens een bestuursvergadering de agenda vaststellen en deze tijdig met aanvullende stukken naar de leden toesturen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Onderwerpen welke u zelf wilt inbrengen, kunt u via e-mail sturen naar de voorzitter van het bestuur.

De avond begint om 19:30, inloop vanaf 19:00 uur. Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een drankje.

Offici√ęle handtekeningen nieuwe raadsleden voor Velsen Lokaal

Vanmiddag werden de offici√ęle handtekeningen gezet op alle benodigde papieren om volgende week officieel het raadslidmaatschap te kunnen aanvaarden op 27 maart in het gemeentehuis te Velsen. Een officieel moment, waarvan we u graag een beeldimpressie geven.

[layerslider id=”9″]

Laatste campagne- en debatdag zeer succesvol

Het was duidelijk merkbaar: de inwoners van Velsen voelen de komst van aanstaande woensdag, de dag waarop Velsen een nieuwe raad gaat kiezen voor de komende 4 jaar. Velsen Lokaal had nog een paar extra ‘ijzers in het vuur’.

‚ÄĘ Velsen Lokaal zet haar eigen programma nog eens duidelijk neer tijdens laatste lijsttrekkersdebat
‚ÄĘ Vooral PvdA, CDA en D66 maakten HOV zelf tot het ‘hete hangijzer’

buig1

Lijsttrekker Ronald Vennik (PvdA) buigt het hoofd voor de HOV argumenten van lijsttrekker Marianne Vos van Velsen Lokaal

Daar waar we de afgelopen weken vooral ons merk hebben neergezet, ging het gisteren vooral om onze inhoud. Kort en bondig omschreven standpunten, onttrokken vanuit ons heldere verkiezingsprogramma. Maar liefst 3500 flyers werden in hoog tempo uitgedeeld en verspreid in een aantal wijken van Velsen. Daarnaast plaatsten we nog eens 50 extra verkiezingsborden, met name in de buurt van de vele stembureaus in onze gemeente.¬†Met deze acties sloten we een reeks van campagnedagen af, waarin onze beide 100% elektrische auto’s symbool stonden voor onze slogan #verantwoordvooruit.

Debat

In het laatste debat maakte lijsttrekker Marianne Vos ‘gehakt’ van wat velen toch het verkiezingsitem van Velsen zijn gaan noemen: ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’. We kunnen het ons voorstellen dat het zo langzamerhand niet meer duidelijk is hoe het nu zit. Natuurlijk gaat het project HOV door, daar is immers ooit een besluit in meerderheid over genomen. Maar alle stukjes van de gehele route hebben hun eigen besluitvorming. En juist in √©√©n van die stukjes wil Velsen Lokaal een andere oplossing. De zogenaamde ondertunneling (daar waar de nieuwe busroute de bestaande trein kruist op de route Driehuis/Santpoort), is een kostenpost van ca. 35 miljoen euro (ongeveer 50% van de totale kosten). Velsen Lokaal wil vooral die dure ondertunneling tegenhouden en op een andere – en vooral goedkopere – wijze oplossen. ‘Als ook de provincie met ons zou willen meedenken, dan zou een deel van dat geld namelijk ingezet kunnen worden voor een ander deel van het HOV, namelijk de bootverbinding Velsen-Amsterdam, een door velen gekoesterde wens’.

Woensdag

Woensdag wordt een spannende dag. Want dan is aan u de keuze welke partijen en welke kandidaten de raad van Velsen gaan vormen. 33 betrokken Velsenaren zullen dan als volksvertegenwoordiger de komende vier jaar voor u actief zijn en opkomen voor uw belangen. Velsen Lokaal heeft de afgelopen 4 jaar bewezen een betrouwbare partner te zijn, bleef bij heldere standpunten en werkte samen daar waar het kon. Soms harde oppositie, vaak compromis zoekend in het algemeen belang. Die positie willen wij in een te vormen coalitie voortzetten en mede verantwoordelijkheid nemen in het college van B&W. Het is nu aan u!

 

Veel publieke aandacht voor interactief debat RTVSeaport richting verkiezingen

Het verliep precies zoals de programmamakers van RTVSeaport, IJmuider Courant en Bibliotheek Velsen hadden verwacht. Veel vragen, opmerkingen, protesten en dus voldoende reacties op de wisselende politici van 11 partijen achter de tafel. GertJan Huijbens trad als ‘scheidsrechter’ op.

‚ÄĘ Velsen Lokaal zette Tineke van Ombergen, Bart Tijl en S√ľleyman Celik in
‚ÄĘ Uitzending volgde op een wederom succesvolle campagnedag
‚ÄĘ Discussies vaak nog wel in de lijn van ‘coalitie versus oppositie’, rol voor gespreksleiders……

In meerdere blokken werden talrijke onderwerpen behandeld, maar de meeste reacties werden opgewekt bij de bouwputten/gaten in Velsen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het Witte Theater en aandacht voor jongeren. Met name het HOV resulteerde in een aardig stuk interactie vanuit de actiegroep HOV Trac√© Nee, welke met een spandoek en duidelijk hoorbare ’treinfluitjes’ hun visie duidelijk maakte. Een visie die overigens prima overeenkomt met de mening van Velsen Lokaal, hoogwaardig openbaar vervoer, prima, maar streef naar een zo goedkoop mogelijke invulling door bepaalde delen van het trac√© nog eens te heroverwegen. De aanwezige coalitie partijen wilden daar niets van weten, het besluit is nu eenmaal genomen. De burger had in 2008 maar beter moeten opletten in plaats van een biertje drinken, vond Henk Wijkhuizen van D66. Die opmerking werd door het publiek letterlijk weg gefloten.

[layerslider id=”8″]
Meer aandacht voor de jongeren, zoals WiFi bij de hangplekken, leuke feesten en vooral meer vermaak, zette de politici over het algemeen wel op één lijn. Anders werd dat bij het Witte Theater. Wethouder Wim Westerman (Groen Links) voelde zich meermalen rechtstreeks aangevallen door zowel het publiek vanuit de zaal als door de voorzitter van het Witte Theater, die de wethouder de rug toekeerde en inmiddels zelf aan de slag is gegaan om financiering rond te krijgen voor het behoud van de functies van het Witte Theater. De wethouder wilde duidelijk niet toegeven hierin te traag te hebben gehandeld.

De ‘gaten’ in geheel Velsen wekte ook de nodige interactiviteit op. Ondanks het feit dat de aanwezige raadsleden geen concrete toezeggingen konden doen, liet het publiek duidelijk merken dat ze het zat zijn. Begrip voor de oorzaak is er wel, maar het wordt nu wel tijd om de zaken daadkrachtig op te pakken, was het meest gehoorde geluid. De politici konden niet veel anders doen, dan ‘beloven’ er in de komende tijd aandacht aan te geven.

GertJan Huijbens, Friso Bos en Jelle Dijkstra praatten het geheel aan elkaar en deden dat op voortreffelijke wijze. Tweets naar @debatvelsen vanuit het publiek werden samen met een aantal ingestuurde e-mails op een scherm getoond en behandeld. De samenwerking tussen RTVSeaport, Bibliotheek Velsen en de IJmuider Courant begint duidelijk zichtbare professionele trekjes te vertonen. Complimenten daarvoor.

Column Nathanael Korf: ‘Ben ik nou zo slim, of zijn zij nou zo dom?’

Deze gevleugelde uitspraak van Louis van Gaal geeft precies het gevoel weer van het in grote getale aanwezige publiek bij de informatieavond over de herinrichting van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

‚ÄĘ Extreem weinig belangstelling vanuit de politiek

bijeenkomstDe plannen werden gepresenteerd in het Tata Steel stadion door 2 ambtenaren van de gemeente Velsen. De wethouder van verkeer (Ronald Vennik – PvdA) schitterde door afwezigheid. Onder de aanwezige toehoorders bevonden zich omwonenden van de Lange Nieuwstraat, maar vooral ook veel ondernemers. Juist deze groep leek volkomen te zijn vergeten door de bedenkers van de plannen. Overigens zijn zij niet de enige. Alleen het HOV project heeft echt ‘baat’ bij deze plannen.

Alle noord-zuid verbindingen die uitkomen op de Lange Nieuwstraat worden (gedeeltelijk) afgesloten voor autoverkeer. Dit resulteert in sluipverkeer door straten die hier niet op berekend zijn, rare manoeuvres om niet helemaal naar de rotonde te hoeven rijden als je toevallig linksaf wilt vanaf de Kennemerlaan en een strop voor ondernemers die hun winkel aan een straat hebben die wordt afgesloten.

Het doel heiligt de middelen lijkt het motto te zijn geweest, want het belangrijkste is dat de HOV bus ruim baan heeft en vooral niet wordt vertraagd. Dat er daarmee voor fietsers een gevaarlijke situatie ontstaat bij de aansluiting op de Troelstraweg wordt voor lief genomen. Alle scholieren die hier langs komen moeten maar goed opletten, zebra’s verdwijnen en voetgangers moeten dus gebruik maken van de verkeerslichten. Dat er hierdoor een enorme verkeersophoping ontstaat voor de auto’s is kennelijk niet belangrijk. Een rotonde had een voor de hand liggende oplossing geweest op het kruispunt Zeeweg/ Lange Nieuwstraat. Maar aar past een HOV bus niet langs en daarbij loopt deze dan weer een ‘minuut’ vertraging op.

Positief

Zijn er dan geen¬† positieve punten te noemen? Toch wel. Het opsplitsen van het twee-richting fietspad aan de noordkant naar √©√©n fietspad aan de zuid-kant en √©√©n aan de noordkant biedt meer veiligheid. De pleinen meer een ‘plein-karakter’ geven, inclusief de rijweg van de Lange Nieuwstraat is ook een mooie oplossing en de hele Lange Nieuwstraat krijgt een kwalitatieve impuls!

Maar helaas verdwijnt in deze plannen het meeste geld in oplossingen voor de Lange Nieuwstraat waar niemand op zit te wachten en waarmee enkele van de huidige verkeersproblemen alleen maar worden verschoven naar kleine straten die hier niet op zijn berekend. Het is tijd voor een integrale aanpak van al dit soort problemen! Niet alleen kijken naar een bus-tracé, maar een totaaloplossing verzinnen waar Velsen echt wat aan heeft en die verder kijkt dan één stukje weg.

Op 19 maart kunt u ons helpen het verschil te maken!