Ontwikkelperspectief Middenduinrand

De Middenduinrand is een groot en uniek gebied. Het loopt van het Noordzeekanaal tot aan de Provinciegrens met Zuid-Holland. Om dit uniek gebied te beschermen en te behouden, hebben verschillende partijen (gemeenten, provincie en natuurorganisaties) een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand Lees meer

Vragen over verkeersveiligheid Zeewijkplein IJmuiden

Velsen Lokaal heeft vragen aan B&W gesteld over de verkeersveiligheid bij winkelcentrum Zeewijkplein in IJmuiden. Met tijdelijke maatregelen is een onveilige situatie nu weggenomen.

Volgens Velsen Lokaal-raadslid Maurice Bok is dat pas gebeurd nadat raadsleden aan de bel trokken bij B&W. Omwonenden en het wijkplatform Zee- en Duinwijk vroegen al enkele weken om maatregelen.

Laat ingegrepen

Bok: ‚ÄúSommige melders geven aan dat ze helemaal geen reactie van de gemeente kregen. Dat vinden wij zorgelijk, omdat er onveilige situaties ontstonden. Ouderen durfden zelfs niet meer het zebrapad te nemen.‚ÄĚ Volgens Bok werkt het niet reageren op meldingen in de hand dat inwoners onwenselijke situaties niet meer doorgeven.

Velsen Lokaal wil nu weten waarom de gemeente pas zo laat reageerde. Verder vraagt Bok zich af hoe de situatie heeft kunnen ontstaan, en wie de aanpassingen gaat betalen.


Raadsvragen Zeewijkplein

Toelichting bij de vragen:

Velsen Lokaal is op verschillende manieren geconfronteerd met de onveilige situatie door een nieuwe uitrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage, die aansluit op het bestaande zebrapad. Door eigen constatering, directe berichten aan Velsen Lokaal, sociale media kanalen en traditionele media. De ontstane situatie en de wijze waarop daar door de gemeente op gereageerd en gehandeld is geeft aanleiding voor de volgende vragen.

Vraag 1

De gemeente Velsen zegt betrokken inwoners te waarderen.

  • Wat is dan de reden dat er niet of heel laat gereageerd wordt op berichten van bewoners, via de ge√ęigende kanalen van de eigen website van Velsen en e-mail, over de ontstane onveilige situatie bij de afrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage?
  • Is het college het eens met Velsen Lokaal dat dit inwoners frustreert en kan leiden tot het in de toekomst achterwege laten van meldingen?
  • Waarom reageert het college wel onmiddellijk als raadsleden via sociale media kanalen aandacht voor deze problematiek vragen?

Vraag 2

De ontwikkelaar van de Zeewijkpasage heeft voor zijn plannen vergunning aan moeten vragen en verkrijgen. De huidige ontstane situatie moet eerder bekend zijn geweest bij de gemeente.

  • Hoe kan het zijn dat deze situatie niet voorzien is en er niet tijdig maatregelen getroffen zijn om de veiligheid van de gebruikers van het zebrapad en de bezoekers van de Zeewijkpasage te waarborgen?
  • Hoe vaak en wanneer heeft voor de aanvang van en tijdens de werkzaamheden overleg plaats gevonden tussen de betrokken partijen als opdrachtgever, aannemer en gemeente?

Vraag 3

In de huidige situatie worden (tijdelijke) aanpassingen en voorzieningen als verkeersregelaars getroffen.

  • Welke partij draagt de kosten van de verkeersregelaars?

Vraag 4

De aanpassingen aan de weg worden door aannemer BAM in de 2e week van oktober uitgevoerd, nadat in de 1e week van oktober de voorbereidingen hiervoor worden getroffen.

  • Wanneer is er voor deze aanpassingen opdracht gegeven?
  • Wie gaat de kosten voor de aanpassingen aan de wegindeling, noodzakelijk geworden door aanpassingen van de Zeewijkpasssage, dragen?

Vragen over standje Raad van State voor Velsen

De gemeente Velsen heeft volgens de IJmuider Courant ‚Äėeen stevig standje‚Äô gehad van het hoogste rechter in Nederland, de Raad van State. Het gaat om het al jaren openlijk slepende conflict tussen Rijkswaterstaat, Velsen en een burger die een vergunning voor een ligplaats in Zijkanaal B wil.

Standje Raad van State voor Velsen Lees meer

Is BRAK! IJmuiden een verantwoorde keuze?

Tijdens de sessie op 21 juni werd de raad voorgesteld om via een tijdelijke versie van het Kust Informatie en Innovatie Centrum (BRAK! IJmuiden) alsnog te komen tot een permanent BRAK! bij de strandopgang van Seaport Marina. Als het aan Velsen Lokaal ligt, dan komt er onder de huidige omstandigheden geen BRAK! IJmuiden.

Brak IJmuiden

Brak! is op papier mooi maar lijkt onhaalbaar

Lees meer

Illegaal geplaatste dierenkliniek Ranzijn mag blijven

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad over¬†een onderwerp dat de gemoederen van dierenartsen in Velsen be√Įnvloedt. Waar draaide het om? De vraag lag voor of we de dierenkliniek die zich in tuincentrum Ranzijn in Velserbroek sinds eind 2014 bevindt, moeten toestaan of niet.

Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten probeerde in de vergadering duidelijk te maken waarom Velsen Lokaal grote moeite heeft met het toestaan van de dierenkliniek. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat in aanloop naar deze vergadering fouten zijn gemaakt door het college van B&W. Dat wilde de dierenkliniek in eerste instantie toestaan zonder de gemeenteraad het finale oordeel te laten vellen.

ranzijn Lees meer

Ambitiedocument IJmuiden aan Zee terug naar tekentafel

Wethouder Annette Baerveldt (D66) zal het zo waarschijnlijk niet uitleggen. Maar duidelijk is dat ze donderdagavond 15 september een tikkie heeft gehad. Het ambitiedocument voor de transformatie van IJmuiden aan Zee kan terug naar de tekentafel. Dit document kan niet zo en niet op dit moment aan de raad ter besluitvorming voorgelegd worden. Dat hebben Velsen Lokaal en VVD voorop met hulp van andere partijen gisteren weten te voorkomen. 

Dat er wat in het gebied moet gebeuren, staat buiten kijf. Vindt ook Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten. Donderdagavond bleek echter dat een groot aantal belanghebbenden (bedrijven en bewoners) niet betrokken is bij de plannen voor ons mooie kustgebied! Dat kan echt niet. Terecht dat deze belanghebbenden boos zijn. Terug naar de tekentafel betekent overigens niet dat de gemeente en Kondor Wessels opnieuw moeten beginnen. De initiatiefnemers moeten vooral nu gaan overleggen met alle partijen en de plannen aanpassen als dat nodig is voor breed draagvlak. Draagvlak dat nu ontbreekt. 

IJmuiden aan Zee seaport marina

Bron: Seaport Marina

Lees meer

Structuurvisie Velsen 2025

Velsen Lokaal is blij met de nieuwe structuurvisie die afgelopen donderdagavond door de gemeenteraad is vastgesteld. We hebben er even op moeten wachten. Maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. In zijn laatste raadsvergadering in 2014 uitte oud-raadslid Frits Korf van de ChristenUnie nog zijn teleurstelling over het uitblijven van de eerste contouren van een nieuwe structuurvisie. De langere tijd die nodig was, heeft de gemeente goed gebruikt. Er ligt nu dan ook een document dat een uitstekend uitgangspunt is voor allerlei ontwikkelingen en verbeteringen in onze gemeente. Met heel veel ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners van onze wijken en vanuit onze ondernemers.

Structuurvisie Velsen

Ruimtelijk beeld structuurvisie Velsen

Wat is een structuurvisie? Relatie met nieuwe omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening verplicht provincies en gemeenten periodiek een zogenaamde ruimtelijke structuurvisie op te stellen. In een structuurvisie beschrijft de gemeente haar visie op het ruimtelijke beleid van het grondgebied. Het dient eveneens als uitgangspunt voor de verschillende bestemmingsplannen. Er wordt onder andere in aangegeven waar er gebouwd mag worden, waar natuur behouden of uitgebreid moet worden en waar de economische structuur verstevigd wordt. Ook wordt er aandacht besteed aan mobiliteit en andere elementen die van invloed zijn op ruimtelijke kwaliteit. Met de nieuwe Omgevingswet op komst verandert ook de functie van de structuurvisie. Tot voor kort gaf de structuurvisie alleen vorm aan de ruimtelijke invulling van een gebied als basis voor de bestemmingsplannen. In de nieuwe Omgevingswet zal sprake zijn van één zogenaamde omgevingsvisie, die een veel bredere visie op de invulling van het grondgebied geeft. We gaan dan van meerdere bestemmingsplannen naar één omgevingsplan voor het grondgebied. In een factsheet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunt u de hoofdlijnen van de nieuwe wet lezen. Zo ver is het echter nog niet.

Overgangsfase – nieuwe structuurvisie nodig

Velsen Lokaal heeft bij de verschillende besprekingen van de eerste contouren van de nieuwe structuurvisie er altijd op gehamerd dat de nieuwe structuurvisie omgevingswetproof moet zijn. Dus vooral nu al handelen in de geest van de nieuwe wet die veel voordelen heeft voor inwoners, ondernemers en gemeenten. Velsen Lokaal heeft er zich altijd hard voor gemaakt dat er meer ruimte moet komen voor initiatieven en eigen inbreng vanuit de wijken en dorpskernen en vanuit ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. We zitten nu in een overgangsfase. Velsen Lokaal is dan ook ontzettend blij dat deze structuurvisie in de geest van de nieuwe Omgevingswet is opgesteld.

Velsen Lokaal stemt in met structuurvisie – Waarom?

Donderdagavond¬†heeft Velsen Lokaal volmondig ingestemd met de nieuwe structuurvisie die ge√ęnt is op 2025 maar ook een doorkijk geeft naar 2040. Velsen Lokaal is altijd zuinig met complimenten, maar deze keer zijn complimenten op zijn plaats. Raadslid Bram Diepstraten heeft deze al namens Velsen Lokaal in de sessie en de raadsvergadering geuit. Niet alleen voor het college en de ambtenaren die de visie hebben opgesteld, maar vooral ook voor inwoners, ondernemers, wijkplatforms, maatschappelijke instanties, woningcorporaties, verenigingen etc. die grote betrokkenheid bij de totstandkoming hebben laten zien. De inbreng van deze groepen heeft dan ook grote invloed gehad op de inhoud van het document. Velsen Lokaal heeft meer redenen waarom de fractie met het document heeft ingestemd. Deze komen overeen met een aantal belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma 2014 – 2018.

Structuurvisie2

[smarticon name=”fa fa-check”]¬†Aandacht voor leefbaarheid en kwaliteit van wijken en dorpskernen. We koesteren de groene en open ruimte tussen onze dorpskernen. Die groene structuur is stevig verankerd in de nieuwe structuurvisie, maar ook¬†binnen de woonkernen spelen groen en leefbaarheid een belangrijke rol. De Groene Scheg die eerder nog bestempeld werd als mogelijke bouwlocatie, blijft groen.

[smarticon name=”fa fa-check”]¬†Veel ruimte voor initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en andere groepen. De structuurvisie is globaal opgesteld. Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden uitgedaagd om initiatieven in te brengen waarmee de visie verder uitgewerkt kan worden. Op pagina 7 staat: ‘Ook na vaststelling van de visie wil de gemeente in contact blijven met burgers¬†en belanghebbende partijen om de visie verder uit te werken. De gemeente¬†staat open voor ontwikkelingen die bijdragen aan de realisatie van de visie en¬†nodigt iedereen uit te komen met initiatieven.‘ Deze visie stimuleert ondernemerschap in de breedste zin van het woord.

[smarticon name=”fa fa-check”]¬†De visie is samenhangend. De structuurvisie gaat verder dan een visie op de ruimtelijke ordening van onze gemeente en is omgevingswetproof. Dat houdt in dat ook sociale en milieu-aspecten (luchtkwaliteit, geluid en natuurbescherming) in de visie zijn verwerkt. En vanzelfsprekend economische en mobiliteitsaspecten. Met recht een integrale visie.