Structuurvisie Velsen 2025

Velsen Lokaal is blij met de nieuwe structuurvisie die afgelopen donderdagavond door de gemeenteraad is vastgesteld. We hebben er even op moeten wachten. Maar dan heb je ook wat, zullen we maar zeggen. In zijn laatste raadsvergadering in 2014 uitte oud-raadslid Frits Korf van de ChristenUnie nog zijn teleurstelling over het uitblijven van de eerste contouren van een nieuwe structuurvisie. De langere tijd die nodig was, heeft de gemeente goed gebruikt. Er ligt nu dan ook een document dat een uitstekend uitgangspunt is voor allerlei ontwikkelingen en verbeteringen in onze gemeente. Met heel veel ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners van onze wijken en vanuit onze ondernemers.

Structuurvisie Velsen

Ruimtelijk beeld structuurvisie Velsen

Wat is een structuurvisie? Relatie met nieuwe omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening verplicht provincies en gemeenten periodiek een zogenaamde ruimtelijke structuurvisie op te stellen. In een structuurvisie beschrijft de gemeente haar visie op het ruimtelijke beleid van het grondgebied. Het dient eveneens als uitgangspunt voor de verschillende bestemmingsplannen. Er wordt onder andere in aangegeven waar er gebouwd mag worden, waar natuur behouden of uitgebreid moet worden en waar de economische structuur verstevigd wordt. Ook wordt er aandacht besteed aan mobiliteit en andere elementen die van invloed zijn op ruimtelijke kwaliteit. Met de nieuwe Omgevingswet op komst verandert ook de functie van de structuurvisie. Tot voor kort gaf de structuurvisie alleen vorm aan de ruimtelijke invulling van een gebied als basis voor de bestemmingsplannen. In de nieuwe Omgevingswet zal sprake zijn van één zogenaamde omgevingsvisie, die een veel bredere visie op de invulling van het grondgebied geeft. We gaan dan van meerdere bestemmingsplannen naar één omgevingsplan voor het grondgebied. In een factsheet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunt u de hoofdlijnen van de nieuwe wet lezen. Zo ver is het echter nog niet.

Overgangsfase – nieuwe structuurvisie nodig

Velsen Lokaal heeft bij de verschillende besprekingen van de eerste contouren van de nieuwe structuurvisie er altijd op gehamerd dat de nieuwe structuurvisie omgevingswetproof moet zijn. Dus vooral nu al handelen in de geest van de nieuwe wet die veel voordelen heeft voor inwoners, ondernemers en gemeenten. Velsen Lokaal heeft er zich altijd hard voor gemaakt dat er meer ruimte moet komen voor initiatieven en eigen inbreng vanuit de wijken en dorpskernen en vanuit ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. We zitten nu in een overgangsfase. Velsen Lokaal is dan ook ontzettend blij dat deze structuurvisie in de geest van de nieuwe Omgevingswet is opgesteld.

Velsen Lokaal stemt in met structuurvisie – Waarom?

Donderdagavond heeft Velsen Lokaal volmondig ingestemd met de nieuwe structuurvisie die geënt is op 2025 maar ook een doorkijk geeft naar 2040. Velsen Lokaal is altijd zuinig met complimenten, maar deze keer zijn complimenten op zijn plaats. Raadslid Bram Diepstraten heeft deze al namens Velsen Lokaal in de sessie en de raadsvergadering geuit. Niet alleen voor het college en de ambtenaren die de visie hebben opgesteld, maar vooral ook voor inwoners, ondernemers, wijkplatforms, maatschappelijke instanties, woningcorporaties, verenigingen etc. die grote betrokkenheid bij de totstandkoming hebben laten zien. De inbreng van deze groepen heeft dan ook grote invloed gehad op de inhoud van het document. Velsen Lokaal heeft meer redenen waarom de fractie met het document heeft ingestemd. Deze komen overeen met een aantal belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma 2014 – 2018.

Structuurvisie2

[smarticon name=”fa fa-check”] Aandacht voor leefbaarheid en kwaliteit van wijken en dorpskernen. We koesteren de groene en open ruimte tussen onze dorpskernen. Die groene structuur is stevig verankerd in de nieuwe structuurvisie, maar ook binnen de woonkernen spelen groen en leefbaarheid een belangrijke rol. De Groene Scheg die eerder nog bestempeld werd als mogelijke bouwlocatie, blijft groen.

[smarticon name=”fa fa-check”] Veel ruimte voor initiatieven vanuit inwoners, ondernemers en andere groepen. De structuurvisie is globaal opgesteld. Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden uitgedaagd om initiatieven in te brengen waarmee de visie verder uitgewerkt kan worden. Op pagina 7 staat: ‘Ook na vaststelling van de visie wil de gemeente in contact blijven met burgers en belanghebbende partijen om de visie verder uit te werken. De gemeente staat open voor ontwikkelingen die bijdragen aan de realisatie van de visie en nodigt iedereen uit te komen met initiatieven.‘ Deze visie stimuleert ondernemerschap in de breedste zin van het woord.

[smarticon name=”fa fa-check”] De visie is samenhangend. De structuurvisie gaat verder dan een visie op de ruimtelijke ordening van onze gemeente en is omgevingswetproof. Dat houdt in dat ook sociale en milieu-aspecten (luchtkwaliteit, geluid en natuurbescherming) in de visie zijn verwerkt. En vanzelfsprekend economische en mobiliteitsaspecten. Met recht een integrale visie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *