IJmondsamenwerking krijgt een vervolg

Op dinsdag 28 februari praat de IJmondcommissie over een raadsvoorstel dat in de raden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zal worden behandeld. Dat raadsvoorstel is het resultaat van twee werkconferenties van de drie gemeenteraden.

Werkconferenties over samenwerking IJmondgemeenten

Tijdens deze werkconferenties zijn veel gedachten onderling uitgewisseld over hoe we tot dus ver de samenwerking ervaren en of we in de nabij toekomst die samenwerking kunnen verbeteren. Voor de langere termijn wordt ook gedacht over een andere vorm van samenwerking, waarbij niets wordt uitgesloten.

Voorgestelde besluiten

Samenvattend worden de volgende besluiten aan iedere gemeenteraad voorgelegd:

  1. De IJmondsamenwerking te intensiveren en te versterken, zowel op het niveau van de raden, het niveau van de colleges als het niveau van de ambtelijke organisaties.
  2. De Regiegroep IJmond de opdracht te geven een tijdschema / planning te maken voor de vervolgstappen, waaronder gezamenlijke visievorming en participatie.
  3. Direct te starten met het verzamelen van informatie over en oriëntatie op de betekenis van een eventuele fusie van IJmondgemeenten.
  4. Tijdens de volgende bestuursperiode (2018-2022) het onderwerp ‘fusie’ mede op de bespreektafel te hebben.

Deze punten zijn opgesteld aan de hand van korte verklaringen, zogenaamde pitches, van alle gemeenteraadsfracties tijdens de werkconferenties. De versterking binnen de IJmond vindt men belangrijk en het mag best een beetje meer inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld het bijstellen van de Strategische IJmondagenda. Deze zal meer het accent moeten hebben op het resultaat voor de burgers, bijvoorbeeld over het voorzieningen niveau. Moeten we allemaal een zwembad, schouwburg of bibliotheek hebben?

Communicatie

De communicatie naar buiten toe zal beter moeten zijn. Het moet voor iedere inwoners van onze drie gemeenten duidelijk zijn waar de raden mee bezig zijn binnen deze samenwerking. Onder andere willen we met groepen inwoners in gesprek gaan over hun inhoudelijke wensen voor de IJmondsamenwerking. Ook een belangrijk punt is wat een fusie betekent voor onze drie afzonderlijke gemeenten. Bijna iedere partij was het er over eens dat we dat gaan onderzoeken na de verkiezing van de gemeenteraden in 2018. Eerst gaan we werken aan een betere communicatie en een duidelijke opdracht binnen de IJmond.

Fusie niet aan de orde

Velsen Lokaal ervaart de samenwerking binnen de IJmond als positief. Intensieve samenwerking bij gemeenteoverstijgende onderwerpen vinden wij goed en belangrijk. Wij vinden echter dat een fusie voorlopig niet aan de orde is. Zolang niet aangetoond kan worden wat de meerwaarde is van fuseren voor de inwoners en bedrijven binnen de IJmond, zal Velsen Lokaal zich verzetten tegen een fusie. In den lande zijn de meeste gemeentelijke fusies uitgedraaid op veel weerstand en hebben niet tot lagere kosten geleid (bron: ESB).

Patrick van Schie schreef in 2016 in Trouw o.a.:

Twee Groningse onderzoekers – Allers en Geertsema – toonden enkele jaren geleden al aan dat herindelingen het lokale bestuur in ieder geval niet goedkoper hebben gemaakt. Zij opperden twee mogelijke verklaringen: in grotere organisaties vindt meer verspilling plaats, en grotere gemeenten zijn geneigd hun takenpakket (onnodig?) uit te breiden.

We zullen met elkaar slim moeten zijn en lef moeten hebben om in welke vorm dan ook met elkaar de meerwaarde van samenwerking te zoeken voor inwoners en het bedrijfsleven. De lokale democratie is te belangrijk voor onze eigen leefomgeving en die moet ten allen tijd geborgd, herkenbaar en bereikbaar blijven voor onze inwoners. Sterker nog: Velsen Lokaal wil onze lokale democratie vernieuwen en verbeteren met meer vormen van directe democratie.

Wordt vervolgd….

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *