Raadsvragen over financiële situatie Stadsschouwburg

De gemeente Velsen verstrekt flinke subsidies aan een aantal zogeheten verbonden partijen in de regio. Deze organisaties functioneren volledig zelfstandig, maar zijn wel verplicht inzicht te verlenen in de financiën aan de gemeente omdat zij een flink bedrag ontvangen en de gemeente uitgave van het belastinggeld (zelfs indirect) moet kunnen verantwoorden.

De Stadsschouwburg Velsen is één van deze partijen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat cultuur zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk moet zijn voor iedereen wordt er jaarlijks een flinke subsidie verstrekt aan de Stadsschouwburg. De laatste jaren gaat het echter steeds minder goed met de Stadsschouwburg. Er is gedoe tussen bestuur en de directeur en al enige jaren weet de Stadsschouwburg geen zwarte cijfers meer te schrijven.

Toezicht

De gemeente Velsen dient dan haar rol als toezichthouder meer invulling te geven, omdat zij zoals gezegd altijd verantwoordelijk blijft voor de uitgaven van publiek geld.

GroenLinks heeft hier onlangs raadsvragen over gesteld en het college liet in de beantwoording weten dat zij de rol als toezichthouder ook extra oppakken. Velsen Lokaal wil graag nog een stapje verder gaan en exact weten hoe de Stadsschouwburg er financieel voor staat en of het nog wel verantwoord is om er jaarlijks zoveel publiek geld in te steken.

Raadsvragen

Velsen Lokaal heeft onderstaande raadsvragen gesteld:

Toelichting bij de vragen:

In mei 2016 ontving de raad een collegebericht waarin melding werd gemaakt van de zwakke vermogenspositie van de Stadsschouwburg. Op 27 oktober 2016 is er tijdens het actualiteitenuurtje gesproken over het conflict bij de Stadsschouwburg tussen het bestuur en de directeur en opnieuw over de zwakker wordende vermogenspositie.

Op 7 februari jl. hebben we antwoorden ontvangen op de raadsvragen van Groenlinks over de Stadsschouwburg en werd gemeld dat het tekort momenteel € 500.000,- bedraagt en dat er maatregelen worden genomen om dit tekort weg te werken.

Vraag 1

Het conflict tussen het bestuur van de Stadsschouwburg en de directeur is nog steeds niet definitief beslecht en dat betekent dat de interim directeur nog steeds wordt ingehuurd.

  1. Tot hoelang is deze interim directeur aangesteld;
  2. is het college daarin gekend?;
  3. in hoeverre wordt de vermogenspositie van de Stadsschouwburg hierdoor nog verder verzwakt.

Vraag 2

De gemeente houdt toezicht op de Stadsschouwburg d.m.v. het bespreken van kwartaalrapportages. Het bestuur van de Stadsschouwburg neemt maatregelen om in de eerste helft van 2017 de kosten te kunnen drukken.

  1. Wat is het verwachte financiële effect van deze maatregelen?
  2. Verbetert dit significant de vermogenspositie?

Vraag 3

Voelt het college zich genoodzaakt om een actievere rol te nemen in het toezicht houden van de Stadsschouwburg teneinde een extra subsidie te kunnen voorkomen?

Vraag 4

Anticipeert het college al op een extra subsidieaanvraag door de Stadsschouwburg of zet het college in op een kostenbesparing?

Vraag 5

Als raad worden wij via de bestuursrapportages slechts indirect geïnformeerd over de financiële situatie van de Stadsschouwburg.

Graag ontvangen wij de door de Stadsschouwburg ingediende meerjarenbegroting en de goedgekeurde jaarcijfers over 2013, 2014, 2015 en wanneer deze beschikbaar komen over 2016, alsmede de verklaringen over deze jaren van de accountant.

Vraag 6

Destijds is melding gemaakt van een onderzoek t.a.v. de bedrijfsvoering van de Stadsschouwburg. Graag ontvangen wij de rapportage van dit onderzoek, alsmede het commentaar van het college daarop.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *