Tag Archief van: Stadsschouwburg

Toekomst van Stadsschouwburg Velsen

De Raad heeft een beeldvormende sessie gehouden over de toekomst van de
Stadschouwburg Velsen. Momenteel voldoet deze niet aan de huidige vraag. Verenigingen
willen graag een vlakke vloer en het gebouw is aan renovatie toe. Verschillende scenario´s
zijn besproken. Daaruit kwam scenario C als beste keuze naar voren. De schouwburg wordt
gemoderniseerd tot een cultureel centrum. Daarvoor zijn grote investeringen nodig en dat is
voor de Raad een moeilijk vraagstuk gelet op de huidige economische tijd.

Lees meer

Wat doen we met het maatschappelijk vastgoed?

Over die vraag discussieerde de Raad in de afgelopen maanden. De vraag komt voort uit de wens van de raad om beter om te gaan met de gemeentelijke gebouwen voor maatschappelijke functies, zoals de buurthuizen, schouwburg, bibliotheken.

Lees meer

Provinciaal noodfonds voor Stadsschouwburg Velsen

Het provinciaal noodfonds

De provincie Noord-Holland biedt een provinciaal noodfonds om culturele en maatschappelijke instellingen, die hard getroffen zijn door de coronacrisis, op de korte termijn te ondersteunen. Voorwaarden hiervoor zijn, dat het
a)een instelling moet zijn met een bovenlokale en vitale functie in de regio, b) die ook financiële schade lijdt door de coronacrisis en
c) dat er voor 35% cofinanciering vanuit de gemeente komt.
De Stichting Stadsschouwburg Velsen kan in aanmerking komen voor dit provinciale noodfonds.

Waarom steunen wij cofinanciering?

Velsen Lokaal stemt in met het voorstel om over te gaan tot cofinanciering tot maximaal € 80.599,-, omdat wij waarde hechten aan behoud van de SSV. Deze cofinanciering wordt betaald uit de € 219.000,- -voor cultuur bestemde gelden-, die we al van het rijk gekregen hebben.

De Stadsschouwburg heeft dit jaar bewezen veerkrachtig te zijn en gelukkig op brede steun van Velsenaren te kunnen rekenen. Het door crowdfunding gerealiseerde filmhuis en de zomerprogrammering zijn hier prachtige voorbeelden van en getuigen van cultureel ondernemerschap.

Onze zorgen

Maar zorgen hebben wij ook. Een ingrijpende reorganisatie bij de SSV op financieel, inhoudelijk en governance vlak werpt inmiddels zijn vruchten af en de prognoses voor de toekomst zijn positief.

Maar de financiële positie van de schouwburg is nog wel kwetsbaar. Er is weinig reserve en er liggen grote plannen om de schouwburg toekomstbestendig te maken. Dit gaat ook veel geld kosten. De netto Coronaschade schat men nu al op € 240.000,-. en vast staat dat de SSV structureel meer subsidie nodig heeft.

Het noodfonds kan een negatief effect hebben op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de zogenaamde NOW regeling. Daarvan zal mogelijk een deel van moeten worden terugbetaald. De wethouder gaf aan dat hij dit door het kwijtschelden van de opgeschorte huurlasten wil omzeilen, omdat het dan geen inkomen is voor de schouwburg. Goed gevonden en hopelijk succesvol!

Moeilijke keuzes

Velsen Lokaal concludeert hieruit dat er nu geen realistische inschatting mogelijk is voor de toekomst en we staan dus voor een hele moeilijke keuze. Niet meewerken aan cofinanciering maakt een faillissement onafwendbaar en is dus voor Velsen Lokaal geen optie. Daarvoor is de schouwburg te belangrijk. Wij willen ook geen onomkeerbare besluiten nemen tot er meer duidelijk is over de toekomst na Corona. Velsen Lokaal steunt daarom het voorstel om cofinanciering te verstrekken, maar we hebben wel onze zorgen over de toekomst….

De Stadsschouwburg Velsen gered… En nu?

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari heeft de raad bijna unaniem besloten om de stadsschouwburg een tweede kans te geven. Enerzijds komt hiermee een eind aan een weken durend theaterstuk in de raadzaal, aan de andere kant begint nu pas het avontuur voor de stadsschouwburg! 

Onze woordvoerder Nathanael Korf gaf duidelijk aan welke verantwoordelijkheid de Stadsschouwburg heeft: ‘Dit is een gulle gift van alle Velsenaren aan de Stadsschouwburg en daarom rekent Velsen Lokaal er op dat de schouwburg er actief werk van maakt om iets terug te geven aan de Velsenaren.’

Lees meer

Stadsschouwburg Velsen: Duivels dilemma (update)

De schouwburg verkeert in zwaar financieel weer. Zonder een financiële injectie van de gemeente gaat de schouwburg failliet. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een extra subsidie te verlenen van € 1,5 miljoen. Dat is heel veel geld. Het stelt ons voor een duivels dilemma. Lees meer

Raadsvragen over financiële situatie Stadsschouwburg

De gemeente Velsen verstrekt flinke subsidies aan een aantal zogeheten verbonden partijen in de regio. Deze organisaties functioneren volledig zelfstandig, maar zijn wel verplicht inzicht te verlenen in de financiën aan de gemeente omdat zij een flink bedrag ontvangen en de gemeente uitgave van het belastinggeld (zelfs indirect) moet kunnen verantwoorden.

Lees meer