Continuïteit lokale omroep

Voor een succesvolle doorstart van de lokale omroep RTV Seaport zijn extra middelen nodig, die niet in de begroting 2020 zijn opgenomen. RTV Seaport heeft daarom een subsidieaanvraag ingediend groot € 49.500,-.

Waarom de subsidie aanvraag

De Velser Omroep Stichting is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale publieke media-instelling. Het college is daarom verplicht om de activiteiten van de lokale omroep te bekostigen.

Aangezien de continuïteit van de lokale omroep in Velsen al enige jaren onder druk staat – mede door de fraudezaak door een voormalig bestuurslid – heeft de stichting al langere tijd niet kunnen investeren in apparatuur en heeft zij onvoldoende reserves om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Er staat een nieuw bestuur klaar die de ambitie heeft om de omroep te professionaliseren en een voortrekkersrol te spelen in de vanuit het Rijk opgelegde samenwerking tot vorming van een IJmondiale streekomroep. 

Collegevoorstel

Het college heeft na bestudering van de aanvraag, aan de raad voorgesteld een iets lager budget beschikbaar te stellen van € 30.250,-. De heer Dales gaf aan dit bedrag lager ligt, omdat we zeer kritisch moeten kijken naar welk bedrag er daadwerkelijk nodig is voor deze doorstart. 
Geld voor een extra camera werd daarom ook niet gehonoreerd, omdat dat een uitbreiding van de activiteiten betreft en daardoor niet voldoet aan de gestelde criteria ten behoeve van de continuïteit en de doorstart.  

Positief

Alle partijen hebben zich positief uitgelaten tegenover het voorstel van het college om de subsidie toe te kennen. 
Het voortbestaan van de organisatie kan dus op veel steun rekenen! Gelukkig maar. 
Velsen Lokaal heeft de burgemeester nog geattendeerd op het feit dat mogelijke toekomstige extra terugvorderingen vanuit de fraudezaak, wel 1 op 1 terugvloeien naar de gemeente.