Sessie Woonvisie 2040

Bij de sessie van de Woonvisie 2040 hebben we gesproken over het verbeteren van het woonklimaat in Velsen. Dit doen we onder andere door een nieuwbouwprogramma vast te stellen en ruimte te geven aan initiatieven. 

Woningnood

De woningbouwopgave is groot en die kan naar onze mening niet in zijn geheel worden ingevuld door binnenstedelijk te bouwen. Wij vrezen te veel steen en te weinig of geen elementen die een straat, wijk of kern leefbaar maken zoals; groen, speelgelegenheid voor onze kinderen en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud. We zijn echter ook zuinig op het groen. We hebben ons in de sessie dan ook uitgesproken om eerst te kijken waar het mogelijk is om binnenstedelijk te bouwen en waar dit niet kan buiten de kernen te treden.

In het verkiezingsprogramma hebben we ons uitgesproken over het gebied tussen de Heerenduinweg en de Ampérestraat in IJmuiden. Wat Velsen Lokaal betreft is dit een van de gebieden waar naar gekeken kan worden wanneer het bouwen binnen de kernen niet meer mogelijk is. Het zou in zo’n geval zeer wenselijk zijn als dit een ecologische, duurzame en volledig energie neutrale wijk wordt.

MRA

Nieuw Velserduin

Binnen de gemeente Amsterdam is onlangs het raadsbesluit aangenomen om woningen die worden verkocht bewoond moeten worden door de eigenaar. De vraag die Velsen Lokaal heeft gesteld is dan ook wat de portefeuillehouder voor effect verwacht.

Een van de effecten die Velsen Lokaal voorziet is dat investeerders uitwijken naar omliggende gemeenten in de MRA. Door de goede ligging van Velsen bestaat naar ons idee de kans dat de investeerders naar Velsen komen.

De vragen die zijn gesteld in de sessie zullen schriftelijk worden beantwoord door de wethouder. Er zal bij de nieuwe sessie over de Woonvisie met de beantwoording, en vervolgvragen vanuit de raad worden geopend.