Subsidiebeleidskader 2019

Dit beleidskader komt voort uit de in 2017 vastgestelde Algemene Subsidieverordening. In die verordening staan de voorwaarden voor het aanvragen van financiële steun vanuit de gemeente, de zogenaamde subsidie. Het Subsidiebeleidskader regelt de sturing en toezicht op verstrekte subsidies.

Subsidieplafond

Maar dat niet alleen. Het nieuwe beleidskader geeft ook ruimte voor meerjarig subsidiëren. Dat is belangrijk voor de continuïteit voor bepaalde organisaties. Voor nieuwe subsidieaanvragen en voor innovatiebudgetten komt er een subsidieplafond. Dit plafond is een bedrag dat voor een bepaalde periode beschikbaar wordt gesteld. Is het plafond bereikt, dan kan de subsidieaanvraag worden afgewezen. Natuurlijk zijn hiervoor duidelijke spelregels opgenomen.
Belangrijk is ook dat de maatschappelijke effecten van de subsidie gemeten wordt en dan ook getoetst kan worden aan het gemeentelijke beleid.

Contact met de Raad

Velsen Lokaal heeft meegewerkt aan dit beleidskader via een klankbordgroep, bestaande uit enkele raadsleden en beleidsmedewerkers van de gemeente. Velsen Lokaal herkent zich volledig in het beleidsstuk. We onderstrepen het enorme belang van subsidie aan organisaties van Stichting Welzijn tot en met de plaatselijke schaakclub. Wel wil Velsen Lokaal dat de organisaties, die jaarlijks grote subsidiebedragen ontvangen, beter contact hebben met de Raad. Het is goed als de Raad ook de bestuurders kent en de gelegenheid krijgt om kritisch te zijn, maar ook om waardering uit te spreken voor hun -vaak belangeloze- inzet.