Nieuwe en gewijzigde regels bij het Leerlingenvervoer in de IJmond

Binnen de IJmond gemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) is gesproken over de wijziging in regelingen rond het leerlingenvervoer. Hoofdzakelijk zijn dat technische aanpassingen vanwege de Wet Passend Onderwijs. Velsen Lokaal kan zich daarin vinden, maar had nog wel een aantal opmerkingen.

Voor wie is het leerlingenvervoer?

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen in het basis- en voorgezet onderwijs, die zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Het is bestemd voor leerlingen die speciaal onderwijs volgen dat aansluit op hun ondersteuningsbehoefte. Leerlingen kunnen ook aanspraak maken  op leerlingenvervoer naar bijzonder onderwijs.

Met name wordt in de nieuwe verordening gestimuleerd om leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Uiteraard zal daarbij maatwerk geleverd worden, meldde de wethouder. Centraal staat het feit een leerling vanwege zijn of haar handicap niet in staat is om zelfstandig naar school te reizen; de aard van de handicap is daarbij ondergeschikt.

Teleurstelling over participatie

De IJmondiale Participatie Raad (IJPP) was gevraagd om aan te geven welke groep inwoners op voorhand konden meedenken bij het opstellen van de aanpassingen in het leerlingenvervoer. Tot onze teleurstelling meldde de verantwoordelijk wethouder, dat IJPP niet aan dit verzoek wilde voldoen. Velsen Lokaal was daar verontwaardigd over. Na de zomervakantie van 2018 hebben diverse ouders ingesproken bij de gemeenteraad over hun grote zorgen omtrent het leerlingenvervoer van hun kwetsbare kinderen. Dat heeft veel indruk achtergelaten bij de raad en daarom vindt Velsen Lokaal het een gemiste kans om juist hun oordeel, als ervaringsdeskundigen, niet te kennen.
Het ongenoegen van Velsen Lokaal werd gedeeld door bijna alle fracties. De wethouder zegde toe om dit aan de IJPP over te brengen.

Kort dag

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart a.s.  wordt de Verordening Leerlingenvervoer IJmond gemeenten vastgesteld. Vanuit Heemskerk is nog een motie aangekondigd, maar wij weten niet waarover dat gaat.

In ieder geval is de verordening per 1 mei 2019 van kracht. Dat is kort dag en om die reden heeft Velsen Lokaal aangedrongen op tijdige en duidelijke informatie over de nieuwe en gewijzigde regels en vergoedingen aan alle betrokkenen.