Tag Archief van: ijmond

Sessie heroriëntatie regionale samenwerking

Op 8 oktober vond de consulterende sessie heroriëntatie regionale samenwerking plaats, waarin raadsleden een mening konden vormen en input mee konden geven over richtinggevende uitspraken over de positie van Velsen in regionale verbanden.

Lees meer

Participatieraad van Velsen.

Waarom deze sessie? 

Sinds april 2018 heeft elke IJmond gemeenten een Participatieraad, bestaande uit betrokken inwoners, – vrijwilligers -, die de gemeente ondersteunt bij het vroegtijdig, meer en beter betrekken van cliënten en geïnteresseerde inwoners bij de besluitvorming van de gemeente. Dit is vanuit landelijke wetgeving geregeld. De Participatieraad richt zich op het proces in tegenstelling tot de WMO adviesraden, die we hiervoor hadden en die zich veel meer op de inhoud richtten. 

We zijn nu 2 jaar verder en gemeenteraadsleden hebben aangegeven geïnformeerd te willen worden over de stand van zaken. Het was wat ons betreft wat stil vanuit de Participatieraad.

Gelukkig wilde de Participatieraad zelf ook graag beter in beeld komen en daarom werd deze sessie gisteren georganiseerd.

Onderwerpen van gesprek

De leden van de Participatieraad hebben gisterenavond uitleg aan ons gegeven en verwachtingen opgehaald.

Er zijn door raadsleden kritische vragen aan zowel de Participatieraad, als aan wethouder Marianne Steijn gesteld over de opzet, het doel, het bereik, de effectiviteit en invloed van de Participatieraad.

Vragen die aan bod kwamen waren:

1) Hoe bereikt de Participatieraad bijvoorbeeld de sleutelfiguren, was een veel gestelde vraag. Er zijn  namelijk veel doelgroepen die lastig te bereiken zijn, zoals de GGZ-groep, jongeren die zich niet hebben aangesloten bij een organisatie, eenzame mensen, anderstaligen, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking.

De Participatieraad gaf aan dat zij hier ook tegenaan lopen. In een project rond mantelzorg waren mantelzorgers ook lastig te vinden, omdat veel mantelzorgers zich niet bewust zijn van het feit dat zij  mantelzorgers zijn. Het vinden van de groep wordt hierdoor des te ingewikkelder.

2) Hoe kunnen we de resultaten van de Participatieraad beter zichtbaar maken? Velsen Lokaal stelde deze vraag, in de wetenschap dat er in dit kader al een kernboodschap geformuleerd is, een website gelanceerd, en een interview is gepubliceerd in de IJmuider Courant. 

Door projecten aan te pakken, gewoon te doen, hoopt de Participatieraad haar naamsbekendheid te vergroten en een sneeuwbal-effect te creëren. 

3) Waar loopt de Participatieraad zelf tegenaan en wat heeft zij nog nodig?

De Raad gaf aan dat het een nieuw, ingewikkeld groeiproces is, dat meer tijd nodig heeft om goed uit de verf te komen. Ook zou zij graag meer ondersteuning vanuit de gemeente wensen. 

4? Zijn de financiële middelen die zij ter beschikking gesteld hebben gekregen  voldoende?

Wat dit punt betreft was er gelukkig geen probleem. Het budget is de komende tijd zeker nog toereikend. 

5) Hoe realiseren we meer daadwerkelijke participatietafels? Ook dat was een vraagstuk waar de Participatieraad zelf nog mee aan het stoeien was.

Opbrengst van de avond en hoe nu verder?

Gisterenavond werd duidelijk dat de Participatieraad haar rol als intermediair tussen de vele doelgroepen van het sociaal domein en de gemeente nog wel beter moet vinden, maar dat daar echt meer tijd voor nodig is.  We sloten de sessie af met de vraag waar we in 2025 staan met de Participatieraad en we deelden de wens dat er dan een zeer toegankelijk e Participatieraad staat, die door alle burgers makkelijk gevonden wordt en die functioneert op de wijze zoals zij is bedacht.

Schone Lucht Akkoord

Op 21 januari was Kitty Wolfs namens Velsen Lokaal aanwezig bij de IJmondcommissie waar het Schone Lucht Akkoord (SLA) werd besproken. 

Lees meer

Armoedevisie

Een nieuwe armoedevisie voor de gemeente Velsen is in de maak. Het college vormt zich een mening over gewenste uitgangspunten en vormgeving van deze armoedevisie en betrok raadsleden hierbij. We zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en in de gelegenheid gesteld om onze eerste ideeën hierover te delen en hiermee richting te geven aan de verdere uitwerking. 

Lees meer

Strategische positie van Velsen

Vanavond werd in een informatieve sessie informatie uitgewisseld over de strategische positie van Velsen in de regio (MRA IJmond en Kennemerland). 

Lees meer

Nog vele vragen over de Energietransitie!

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal neutraal zijn. Om dit te realiseren is per regio een Regionaal Energie Strategie opgesteld.

Lees meer

Amendement raadsbreed aangenomen

Als agendapunt 8 van de raadsvergadering van 22 mei stond de actualisatie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid Kennemerland/IJmond 2016 – 2020.

RAP

In dit Regionaal Actieprogramma Wonen (afgekort RAP) werken de regio’s Zuid Kennemerland en de IJmond samen om tot een zo goed en evenwichtig mogelijk bouwprogramma te komen. Gekeken wordt naar de behoefte aan woningen voor de komende jaren, maar vooral ook welk soort woningen. Grote aandacht is er bijvoorbeeld voor woningen voor jongeren en ouderen, levensloop bestendige woningen, wonen en zorg en de hoeveelheid benodigde sociale huurwoningen.

Middensegment woningen

Bij bestudering van het raadsvoorstel viel het de fracties van Velsen Lokaal en het LGV op dat er geen aandacht is voor de z.g. middensegment huur en koopwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (max. huurprijs  €720 per maand) mag het jaarlijks gezinsinkomen (excl. kinderen) niet hoger zijn €38.035.

Amendement

Indien je boven die inkomensgrens uitkomt ben je aangewezen op de vrije huur markt en/of de overspannen koopmarkt, hetgeen vaak financieel niet haalbaar is. Vandaar ons gezamenlijk amendement waarin we speciale aandacht vragen voor het bouwen van huur en koopwoningen in het z.g. middensegment. In dit segment liggen de huren globaal tussen de €720 en €1000 per maand en de koopprijzen tussen de €200.000 en €225.000.

Samenwerking

Gelukkig wordt dit ook door de overige Velsense politieke partijen zo gezien en hebben we als raad dit amendement raadsbreed aangenomen. Wederom een signaal van de positieve samenwerking in onze raad. Onze dank aan Leo Kwant (LGV).

Gezamenlijk of individueel aandeelhouderschap?

Door de keuze van Zaandam om uit de gemeenschappelijke regeling stapt zijn de overige gemeenten voor de keuze komen te staan hoe we omgaan met de aandelen. Gaan we als Velsen door met een GR zonder Zaandam of gaan we individueel door?

Lees meer

Nieuwe en gewijzigde regels bij het Leerlingenvervoer in de IJmond

Binnen de IJmond gemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) is gesproken over de wijziging in regelingen rond het leerlingenvervoer. Hoofdzakelijk zijn dat technische aanpassingen vanwege de Wet Passend Onderwijs. Velsen Lokaal kan zich daarin vinden, maar had nog wel een aantal opmerkingen.

Lees meer