Nog vele vragen over de Energietransitie!

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal neutraal zijn. Om dit te realiseren is per regio een Regionaal Energie Strategie opgesteld.

©RIVM Stikstofkringloop

de Gemeente Velsen is ingedeeld in deel RES IJmond & Zuid-Kennemerland en RES Noord Holland Zuid. Hierin is het proces beschreven wat een langdurig en complex proces betreft om de klimaatdoelstellingen in 2050 te kunnen halen. Om de raadsleden te informeren zijn verschillende informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens de informatie bijeenkomsten is informatie gegeven over het proces, maar er zijn nog vele vragen onbeantwoord. Om die reden heeft Velsen Lokaal tijdens de sessie aandacht gevraagd voor een drietal punten.

Democratische legitimiteit

De democratische legitimiteit bij de besluitvorming is voor Velsen Lokaal is een belangrijk onderdeel en vormt de basis van het traject. De overheid heeft deze taak bij de lokale overheden neergelegd en stelt geld beschikbaar. In het traject gaan we met 7 gemeenten, waterschappen, energiebedrijven en andere stakeholders samen werken. De belangen van deelnemers kunnen anders en tegenstrijdig zijn. Velsen Lokaal vraagt zich af of zaken in Den Haag al besloten zijn waardoor wij als lokale overheid weinig meer te kiezen hebben? We willen als lokale partij in het hele traject kunnen kiezen in het belang van onze inwoners.

Participatie.

Meer lezen over dit project? Klik hier.

Tweede punt is de burger participatie van het hele traject. Het energieneutraal maken van de woningen gaat onze inwoners direct aan. Het werk gaat in hun wijk plaats vinden. Om die reden hechten wij veel waarde aan draagvlak. Om draagvlak te krijgen moeten onze inwoners vanaf het begin worden betrokken. Er zou een speciaal informatiepunt ingericht kunnen worden waar onze inwoners met hun vragen terecht kunnen. Bovendien moeten onze burgers keuzemogelijkheden hebben.

Financiën.

Het verduurzamen van woningen gaat veel geld kosten. Tijdens de informatie bijeenkomsten is hier geen duidelijk antwoord opgekomen. Hoe zit het met de financiering voor onze gemeente en de inwoners. Waaruit worden de kosten van de gemeente bekostigd? Gebeurt dit op basis van het aantal inwoners? Ook moeten de huiseigenaren voorlichting krijgen over hoe zij hun huis energieneutraal kunnen maken. Kosten hiervan variëren tussen de 18 en 35 duizend euro. Er zijn tal van projecten te noemen waar veel geld in verduurzamingsprojecten is gaan zitten met weinig resultaat. We zullen u blijven informeren over het project.