Woonvisie 2040

Na drie Raadsessies lijkt de Woonvisie 2040 na de sessie van gisterenavond eindelijk echt rijp voor besluitvorming. De visie is grondig besproken en aanpassingen zijn door het college verwerkt in de visie. Niet helemaal naar ieders tevredenheid, dus diverse partijen hebben amendementen en moties aangekondigd.

De Woonvisie zal tijdens de raadsvergadering van 30 januari nog verder besproken worden.
Er ligt nu een nieuwe woonvisie voor die echt in samenspel met alle partijen is ontstaan. En daar zijn we trots op!

Insprekers

Mevrouw Lubbers sprak voorafgaande aan de sessie in en zij reikte ons zeer interessante tips aan, waarmee de druk op de woningmarkt zonder al te veel inspanning verlicht zou kunnen worden. Eerder al zond zij ons haar schriftelijke reactie op de woonvisie. Het mag van haar iets gedurfder, iets stouter!

Zo opperde zij o.a. het splitsen van woningen en bedrijfspanden in ruimere zin mogelijk te maken in de woonvisie (bijvoorbeeld niet-kadastraal). Ook kan volgens haar bij veroudering en leegstand van panden beter worden gekeken naar wat juist wel kan i.p.v. puur naar de (soms ook verouderde) wet- en regelgeving. Zij riep ons op iets meer daadkracht te tonen in de visie en daarmee meer mogelijk te maken. Iets om wel mee te nemen in onze overwegingen…

De visie

Gelukkig wordt er met de visie al veel meer mogelijk dan voorheen, mede door de verlaging van het gemiddelde gebruikersoppervlak van woningen naar gemiddeld minimaal 60 m2. Dit was 80 m2 in de vorige woonvisie.
De vraag naar kleinere woningen neemt ook toe in Velsen. Als er grotere woningen tegenover staan is het ook mogelijk om woningen van 40 m2 te bouwen. Het gemiddelde van de woningen moet uitkomen op 60 m2. Dit geeft dus al veel meer mogelijkheden!

De duurzaamheids- en de verzilverlening zijn aan de visie toegevoegd en zij zullen ertoe bijdragen dat mensen comfortabeler en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De verruiming van de starterslening maakt een eerlijker verdeling van woningen mogelijk. Allemaal zaken waar Velsen Lokaal blij van wordt! 

Moties en Amendementen

Het amendement dat Anne Duijn (PvdA) aankondigde, kan zeker op onze steun rekenen. Groepen huurders die zich verenigen om hun woningen te verduurzamen, moeten bijvoorbeeld middels huurkoop constructies worden ondersteund door woningbouwcorporaties, in plaats van te worden tegengewerkt. 

Wethouder Floor Bal gaf zelfs aan dit plan te willen verwerken in toekomstige prestatieafspraken met de woningcorporaties.

De heer van Kooten (PS) heeft aangegeven een motie in te willen dienen om woonplicht in te stellen bij nieuwbouwwoningen. Velsen Lokaal heeft in de voorgaande sessies hier al vragen over gesteld. we zien dit als een manieren prijsstijgingen tegen te gaan.

Kortom, een zeer geslaagde avond!