Tag Archief van: kitty wolfs

Politie capaciteit staat komende jaren onder druk

Vanavond vond hierover een zeer interessante en informatieve gezamenlijke raadssessie plaats voor de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Doel was om de gemeenteraden actief te betrekken bij de keuzes waar de politie voor staat en om input hierover van de raden te verkrijgen.

Lees meer

Sturen op maatschappelijke effecten

Eind 2019 heeft de gemeenteraad een beleidskeuze gemaakt om bij subsidieverlening meer in te zetten op de maatschappelijke, gewenste resultaten daarvan.

Lees meer

Donatie Velsen Lokaal aan Seaweed Farmers

Veel organisaties brengen in december de kerstgroeten via de (lokale) kranten. Ook Velsen Lokaal, de grootste politieke partij van Velsen, heeft dat jarenlang gedaan.

Lees meer

Sessie Wet Inburgering 2022

Snel en volwaardig meedoen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.

Lees meer

Kosten stijgen de pan uit

Door de alsmaar stijgende kosten van de jeugdhulp, is het tekort op het budget voor jeugdhulp nu zo ver opgelopen, dat we steviger in moeten zetten op sturing en kostenbeheersing. Waar we in 2015 voor jeugdhulp 15 miljoen euro betaalden, was dit in 2019 ruim 20 miljoen. De verwachting voor 2020 is dat dit ruim 23 miljoen gaat bedragen! 

Lees meer

Provinciaal noodfonds voor Stadsschouwburg Velsen

Het provinciaal noodfonds

De provincie Noord-Holland biedt een provinciaal noodfonds om culturele en maatschappelijke instellingen, die hard getroffen zijn door de coronacrisis, op de korte termijn te ondersteunen. Voorwaarden hiervoor zijn, dat het
a)een instelling moet zijn met een bovenlokale en vitale functie in de regio, b) die ook financiële schade lijdt door de coronacrisis en
c) dat er voor 35% cofinanciering vanuit de gemeente komt.
De Stichting Stadsschouwburg Velsen kan in aanmerking komen voor dit provinciale noodfonds.

Waarom steunen wij cofinanciering?

Velsen Lokaal stemt in met het voorstel om over te gaan tot cofinanciering tot maximaal € 80.599,-, omdat wij waarde hechten aan behoud van de SSV. Deze cofinanciering wordt betaald uit de € 219.000,- -voor cultuur bestemde gelden-, die we al van het rijk gekregen hebben.

De Stadsschouwburg heeft dit jaar bewezen veerkrachtig te zijn en gelukkig op brede steun van Velsenaren te kunnen rekenen. Het door crowdfunding gerealiseerde filmhuis en de zomerprogrammering zijn hier prachtige voorbeelden van en getuigen van cultureel ondernemerschap.

Onze zorgen

Maar zorgen hebben wij ook. Een ingrijpende reorganisatie bij de SSV op financieel, inhoudelijk en governance vlak werpt inmiddels zijn vruchten af en de prognoses voor de toekomst zijn positief.

Maar de financiële positie van de schouwburg is nog wel kwetsbaar. Er is weinig reserve en er liggen grote plannen om de schouwburg toekomstbestendig te maken. Dit gaat ook veel geld kosten. De netto Coronaschade schat men nu al op € 240.000,-. en vast staat dat de SSV structureel meer subsidie nodig heeft.

Het noodfonds kan een negatief effect hebben op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de zogenaamde NOW regeling. Daarvan zal mogelijk een deel van moeten worden terugbetaald. De wethouder gaf aan dat hij dit door het kwijtschelden van de opgeschorte huurlasten wil omzeilen, omdat het dan geen inkomen is voor de schouwburg. Goed gevonden en hopelijk succesvol!

Moeilijke keuzes

Velsen Lokaal concludeert hieruit dat er nu geen realistische inschatting mogelijk is voor de toekomst en we staan dus voor een hele moeilijke keuze. Niet meewerken aan cofinanciering maakt een faillissement onafwendbaar en is dus voor Velsen Lokaal geen optie. Daarvoor is de schouwburg te belangrijk. Wij willen ook geen onomkeerbare besluiten nemen tot er meer duidelijk is over de toekomst na Corona. Velsen Lokaal steunt daarom het voorstel om cofinanciering te verstrekken, maar we hebben wel onze zorgen over de toekomst….

Sessie heroriëntatie regionale samenwerking

Op 8 oktober vond de consulterende sessie heroriëntatie regionale samenwerking plaats, waarin raadsleden een mening konden vormen en input mee konden geven over richtinggevende uitspraken over de positie van Velsen in regionale verbanden.

Lees meer

De armoedevisie unaniem aangenomen

Velsen Lokaal is erg blij dat de armoedevisie vanavond unaniem door de raad werd aangenomen.

Lees meer

Sessie Armoedevisie 17 sept 2020

Op 10 juni 2020 zijn 4 scenario’s van de Armoedevisie met verschillende financiële gevolgen, in samenhang met de coronacrisis, aan ons voorgelegd.

Lees meer