Sessie Wet Inburgering 2022

Snel en volwaardig meedoen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.

Vanaf 1 jan 2022 krijgen alle inburgeringsplichtigen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond een tijdig en passend inburgeringstraject aangeboden, waarbij het leren van de taal gecombineerd wordt met participatie, zodanig dat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en uiteindelijk volwaardig kunnen deelnemen. Meedoen betekent zo snel mogelijk meedoen naar vermogen (bij voorkeur via betaald werk). Ook wordt de ambitie gesteld dat zij aan het einde van de inburgering maatschappelijk zelfredzaam zijn.

Waarom een nieuwe wet Inburgering

De huidige Wet inburgering is ingewikkeld, niet effectief en doet een te groot beroep op de zelfredzaamheid van mensen die net in Nederland zijn komen wonen.

• De samenhang tussen inburgering en meedoen – in de samenleving en op de arbeidsmarkt – ontbreekt.

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk en volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. We pakken dit zowel regionaal, als lokaal aan.

Er komen drie leerroutes met eigen leerdoelen: de onderwijsroute (gericht op het volgen van vervolgonderwijs), de (reguliere) B-1 route (gericht op het behalen van het inburgeringsexamen en werk) en de Z-route (gericht op actieve deelname aan maatschappij).

Verder wordt het leenstelsel afgeschaft. Gemeenten worden verantwoordelijk voor voldoende inburgeringsaanbod en betalen dit uit de Speciale doeluitkering (SPUK).

Invoering Brede intake, Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

De gemeente brengt met de brede intake voor asielstatushouders objectief en op een uniforme manier de situatie van de persoon in beeld. Het liefst al in het AZC. Is iemand analfabeet, welke opleidingen zijn er gevolgd, wat zijn de praktische competenties, werknemersvaardigheden, werkervaring, leerbaarheid, motivatie/interesses en hoe groot is iemands mate van zelfredzaamheid? Ook de gezinssituatie, het sociaal netwerk en fysieke en mentale gezondheid worden meegewogen.

Het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) is een door de gemeente opgesteld plan gericht op het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Inburgeraars zijn verplicht hier aan mee te werken, ook als ze geen uitkering ontvangen.

Gemeenten hebben hier een regierol. Zij zijn verantwoordelijk om een bij het PIP aansluitend inburgeringsaanbod te doen. Daarnaast houdt de consulent de regie gedurende het gehele inburgeringstraject.

Wat vindt Velsen Lokaal hier goed aan?

Er wordt eindelijk rekening gehouden met de leerbaarheid van mensen bij inburgeringstrajecten. Er wordt nu door 1 vaste contactpersoon gekeken naar iemands niveau. Op basis daarvan wordt bepaald of iemand het traject succesvol heeft afgerond binnen de wettelijke termijn van 3 jaar.

Het is eigenlijk heel vreemd dat we altijd van inburgeraars hebben verwacht dat ze maar heel snel de Nederlandse taal en regels aanleerden, zonder dat wij oog hadden voor de mens erachter. Sommige inburgeraars zijn analfabeet… Hebben naasten verloren bij aanslagen, hebben de vreselijkste dingen gezien en meegemaakt, soms nog zeer kort geleden… En wij verwachten dan dat ze zich direct volledig op het inburgeren storten. Dat is niet altijd reëel. 

Invoering Z-route en zelfredzaamheid verbreed

Het is echt goed dat we nu met de nieuwe Z-route (zelfstandig met taal, gericht op Participatie) ook gericht kunnen inzetten op een zinvolle dagbesteding. De nuance die is aangebracht bij wat we onder zelfredzaamheid verstaan, vinden wij ook een enorme verbetering. Niet iedereen kan nu eenmaal goed meekomen, dat is gewoon een gegeven. Een gemiddeld IQ van 100 is niet voor ons allemaal weggelegd. Bovendien kan langdurige  stress een tijdelijke daling van je beschikbare IQ punten veroorzaken, zo is uit hersenonderzoek gebleken. We verwachten nu niet meer dat iemand direct alles zelf kan of moet organiseren, maar wel dat iemand weet wanneer en waar hij/zij hierbij om hulp moet vragen. 

Financieel ontzorgen

In de eerste 6 maanden is de gemeente ook verantwoordelijk voor het 

financieel ontzorgen van statushouders. We houden de vaste lasten (huur, gas, water, licht en de zorgverzekering) in op de uitkering en de rest betalen we als leefgeld uit.  

Doel hiervan is om de focus in het begin puur op het leren van de taal en participatie te kunnen leggen. Na die zes maanden wordt op basis van individueel maatwerk bekeken of de periode van ontzorgen verlengd zou moeten worden. 

Inburgeraars wordt door de gemeente geleerd om financieel zelfredzaam te zijn. 

Kortom,  we zorgen voor een “zachte landing” van de inburgeraar in de gemeente Velsen! 

Pilot Z-route 

In oktober 2019 kreeg Velsen een subsidie van €275.000 euro om vooruitlopend op de nieuwe wet al te experimenteren met deze nieuwe route.  

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk.

Lessen en ervaringen uit de praktijk kunnen we daarom meenemen bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *