Standplaatsen onder de loep

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Velserbroek in 2018 is unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college oproept om het standplaatsenbeleid te evalueren. Tijdens een sessie op woensdag 12 juni werd deze evaluatie besproken en kon de raad tips mee geven voor het volgende standplaatsenbeleid.

Onderscheid

Taza Food, IJmuiden

Om te beginnen moest duidelijk worden wat het verschil is tussen een standplaats, een kiosk en een winkel. Bij een standplaats moet de ondernemer aan het eind van de dag de standplaats schoon en leeg achterlaten. Het gaat om ambulante handel met een laagdrempelig karakter. Een ondernemer kan in principe voor elke locatie in de gemeente een vergunningaanvraag doen voor een standplaats. Deze wordt dan op een aantal factoren getoetst (voegt het wat toe, ontstaat er geen oneerlijke concurrentie, veroorzaakt het overlast of onveiligheid, etc.)

Een kiosk heeft een veel vaster karakter en hoeft, hoewel het ook ambulante handel betreft, niet elke dag de plek leeg achter te laten. Een winkel spreekt voor zich.

Oneerlijke concurrentie?

Een belangrijke vraag die naar voren komt is in hoeverre standplaatshouders zorgen voor oneerlijke concurrentie? Het doel is namelijk juist dat ze iets toevoegen aan een gebied en zelfs extra mensen aantrekken. Als voorwaarde wordt daarom gesteld (ook voor het nieuwe) beleid dat de handel (inclusief de handelswaar) anders is dan van een winkel.

Concreet genoeg?

De gevraagde evaluatie is in de ogen van Velsen Lokaal goed uitgevoerd. Het verslag is zorgvuldig, waarbij Velsen Lokaal wel de kanttekening maakte dat er niet in stond wie geïnterviewd is. Deze informatie ontvangt de raad alsnog.

De Rozenhoek, Velserbroek

De conclusies zijn helder (en gebaseerd op de evaluatie). De aanbevelingen hadden wat Velsen Lokaal betreft nog wel concreter gemogen. Ze weerspiegelen nu uitgangspunten voor het nieuwe standplaatsenbeleid dat we eind dit jaar tegemoet kunnen zien.

Gaandeweg de vergadering bleek dat het standplaatsenbeleid voortvloeit vanuit het Beleidskader Ambulante Handel. Dit document is nu niet behandeld, maar de wethouder acht de kans groot dat beide beleidsdocumenten worden herzien.

Ruimte

Uitgangspunt voor Velsen Lokaal voor het nieuwe beleid is dat er zo min mogelijk regels worden opgesteld. Laat het ondernemen over aan de ondernemers. Daarnaast moeten de regels die wel worden opgesteld volledig duidelijk zijn, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Velsen Lokaal staat voor een ‘ja, mits…’ uitgangspunt in plaats van ‘nee, tenzij…’ en blijft dat bewaken als we gaan praten over het nieuwe standplaatsenbeleid.