Algemene beschouwing Perspectiefnota 2019

Sinds kort heb ik weer een relatie. Zonder u daar verder mee te vermoeien (voor geïnteresseerden ben ik straks bij de borrel bereid er alles over te vertellen) zag ik er wel een mooie analogie in.

Nathanael Korf tijdens de Perspectiefnota

Een relatie die net start staat namelijk bol van elkaar leren kennen en aan elkaar wennen. Eén enkele liefdesverklaring of moment dat je samen hebt draagt zeer zeker bij aan de relatie. Het is alleen op dat moment zelf niet direct zichtbaar. Het is een optelsom van alle momenten samen die maakt dat een relatie sterker wordt en dat als je terugkijkt ook de groei kan zien. Dit kun je voor het gemak ook vergelijken met een sportschool. Na één keer een uurtje trainen zie je niet direct verschil. Pas na een periode en heel veel trainen zie je het resultaat.

Samenspel

Het samenspel tussen raad, college, raadsakkoord en samenleving van afgelopen jaar is te vergelijken met een opbloeiende relatie. Elke afzonderlijke bijeenkomst, elk afzonderlijk document heeft bijgedragen aan het versterken van dit nieuwe model… Zelfs als het resultaat niet direct zichtbaar was. We moesten ook wennen aan de nieuwe vorm, met meer inspraak en andere werkvormen. Het boekje over Samenspel dat we vorige week kregen is een mooie uiteenzetting van wat we allemaal al SAMEN bereikt hebben.

Het stimuleren van dit samenspel is voor Velsen Lokaal een belangrijk speerpunt en we onderschrijven daarom van harte de voorgestelde investeringen in Beweging B: Samenspel. Samenspel is namelijk geen doel op zich, maar een heel belangrijk middel om met breed draagvlak klaar te zijn voor grote veranderingen zoals de omgevingswet, de nieuwe visie op Velsen en de energietransitie. Dan wil je als overheid niet op afstand van de samenleving staan.

Investeringen

De investeringen in de overige beweging zijn voor Velsen Lokaal grofweg in twee categorieën te plaatsen:

  • Ze sluiten aan op de visie en speerpunten van Velsen Lokaal
  • Ze sluiten aan op het raadsakkoord

Velsen Lokaal heeft geen voorstellen ontdekt die hier buiten vallen en daarom kunnen wij de voorgestelde investeringen ook van harte steunen!

Om te investeren is er echter wel geld nodig en belangrijk uitgangspunt van deze raad is al jaren een sluitende meerjaren begroting. Dat betekent dat er financiële ruimte nodig is.

Is dit altijd leuk? – Neen! Doet het soms pijn? – Ja!

Desondanks is Velsen Lokaal van mening dat met het voorliggende voorstel voor financiële ruimte de pijn eerlijk is verdeeld en dat het daarmee (inclusief de voorgestelde investeringen) in goede balans is. Complimenten daarvoor aan college en de ambtelijke organisatie.

Amendementen

De ingediende amendementen voor een alternatieve perspectiefnota gaan, voor zover ik het heb kunnen ontcijferen, vooral uit van minder investeringen en daardoor ook minder pijn. Dat is een keuze, die wat Velsen Lokaal geen recht doet aan het raadsakkoord. De voorgestelde maatregelen om extra inkomsten te genereren of de uitgaven te verminderen zijn naar onze mening over het algemeen heel goed uit te leggen en worden in de praktijk amper gevoeld.

Neem bijvoorbeeld de verhoging van de toeristenbelasting. Velsen Lokaal is hier altijd al voorstander van geweest. We prijzen ons niet de markt uit, omdat we op gelijk niveau met omliggende gemeenten komen en onze inwoners worden hierdoor niet extra belast. Onze verwachting is dat het geen negatief effect heeft op de toestroom van toeristen. Uiteraard is het wel zaak om dit goed in de gaten te houden en in gesprek te blijven met belanghebbende ondernemers uit de gemeente.  

Moties

De moties die wij wilden indienen waren al in de maak en we hebben ons daarom aangesloten bij andere moties. Het versoberen van de mantelzorg is iets waar Velsen Lokaal bijvoorbeeld niet achter staat! Ook het verlagen van het onderhoudsniveau van gemeentelijk vastgoed zouden wij liever anders zien. Daarom hebben we deze moties mede ingediend.

Velsen Lokaal

Voor Velsen Lokaal zijn nog twee thema’s van groot belang voor de komende jaren. Deze zijn niet genoemd in deze perspectiefnota, maar mogen in onze ogen niet ontbreken in deze algemene beschouwing. Het gaat om wonen en schone lucht. Na het zomerreces is het in onze ogen van belang om als raad aan de slag te gaan met de vraagstukken die er zijn op gebied van wonen in Velsen. Er is nog steeds sprake van een woningtekort (zowel koopwoningen als sociale huur) en ook van beperkte ruimte voor nieuwbouw.

Schone lucht is iets waar Velsen Lokaal aandacht voor blijft vragen. Veel ligt buiten onze invloedssfeer, maar we mogen als lokale overheid nooit achterover leunen. Daarom mag u van ons de komende jaren inzet verwachten om zo actief mogelijk te werken aan schonere lucht.

Afsluitend spreek ik namens Velsen Lokaal de wens uit dat de opbloeiende relatie van afgelopen jaar tussen raad, college en samenleving steeds meer mag uitgroeien tot een volwassen relatie die tegen een stootje kan, waar onderling vertrouwen is en waar alle partijen het beste in elkaar naar boven halen!