Bluswatervoorziening

De huidige bluswatervoorziening is niet op orde. Stappen we over op watertank wagens in plaats van brandkranen?

Bij het bestrijden van brand is voldoende bluswater van essentieel belang. Het verzorgen van de bluswatervoorziening is een wettelijke taak van gemeenten. De huidige bluswatervoorziening is niet op orde. Velsen Lokaal was vanavond aanwezig bij informatiebijeenkomst over de bluswatervoorziening in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Repressieve oplossing 

Ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om een 100% dekkende, toekomstbestendige, doeltreffende en doelmatige regionale bluswatervoorziening te realiseren voor de VRK, die als faciliterend dienstverlener van de gemeenten opereert. Dus overal in de VRK voldoende bluswater. Om de knelpunten in de bluswatervoorziening op te lossen is gekozen voor een regionale repressieve oplossing. 

Wat is er precies aan de hand?

1. Voor ongeveer 15.000-20.000 van de 260.000 gebouwen in Kennemerland is de afstand tot de dichtstbijzijnde brandkraan meer dan 75 meter. Bij brand kan de brandweer dan niet blussen, omdat de afstand tussen objecten en een brandkraan (primair bluswater) te groot is. Dat is dus bij 10% van de gebouwen in de regio het geval.  Wij schrikken daar van. 

2. Er is onvoldoende watercapaciteit en een afnemend aantal brandkranen. De brandweer moet kunnen beschikken over een bluscapaciteit van 500 liter per minuut. Bij vernieuwing van het drinkwaternetwerk gebruikt men nu kleinere (zelfreinigende) leidingen, die door hun kleinere diameter minder watercapaciteit leveren; dit is onvoldoende voor een effectieve brandbestrijding.

3. Er is onvoldoende  secundair bluswater beschikbaar. Nabijheid en bereikbaarheid van oppervlaktewater is noodzakelijk om in deze secundaire bluswaterbehoefte te voorzien. Op diverse plekken in de regio is dit niet of onvoldoende voor handen.

4. Er zijn onvindbare en onbruikbare brandkranen. Omdat lang niet alle brandkranen regelmatig gebruikt worden, kunnen ze door werkzaamheden of begroeiing uit het zicht raken, danwel niet functioneren.  

5. Bij duinbranden/natuurbranden zijn er niet of nauwelijks brandkranen aanwezig als primair bluswater. Hierdoor is de beschikbaarheid van primair bluswater in het duingebied beperkt.

 Wat is er nu nodig: 

Door de inzet van watertank wagens wordt het benodigde bluswater wel geleverd. Bij (bepaalde typen) brandmeldingen worden niet alleen één of meer Tankautospuiten gealarmeerd, maar ook een watertank wagen, die binnen 15 minuten na alarmering ter plaatse is. De Tankautospuit heeft een eigen watervoorziening voor de eerste brandbestrijding.

1. De aanschaf van benodigd materieel : 8 watertank wagens en 2 extra groot watertransport systemen

2. De inzet van extra personeel op de waterwagens (incl. opleiding van de 40 vrijwilligers)

3. De aanpassing van kazernes 

4. De afstemming met buurregio’s 

Wat gaat het kosten?

1. Een oplopend structureel budget van € 7.263 voor 2020, € 48.939 voor 2021 en vanaf 2022 € 55.600.

2. Een incidenteel bedrag van € 13.680 in 2020 en € 84.270 in 2021 t.b.v. de implementatiekosten en afkoop van het contract met PWN.

Velsen Lokaal is er van doordrongen dat deze investeringen noodzakelijk zijn.  We kunnen niet anders dan hierin meegaan, want de veiligheid van onze burgers staat natuurlijk voorop.