Tag Archief van: regio

Sessie heroriëntatie regionale samenwerking

Op 8 oktober vond de consulterende sessie heroriëntatie regionale samenwerking plaats, waarin raadsleden een mening konden vormen en input mee konden geven over richtinggevende uitspraken over de positie van Velsen in regionale verbanden.

Lees meer

Sessie concept RES

Vandaag vond eindelijk de eerste fysieke sessie na de lockdown in maart plaats. Namens Velsen Lokaal heb ik het woord gevoerd over het concept RES.

Concept-Regionale Energiestrategie (RES).

De RES?

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. In heel Nederland wordt nagedacht over hoe dit kan worden aangepakt. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie.

Conceptversie

Ook voor de regio Noord-Holland Zuid is gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de concept-RES. Tijdens deze sessie zijn de concept-RES en de wensen en bedenkingen uitgebreid besproken.

Participatie 

In mijn bijdrage heb ik gevraagd om de participatie van onze inwoners ook in het verdere traject ook te waarborgen. Verder vinden we dat we de democratische legitimiteit bij de besluitvorming moeten hebben. Wij maken ons daarnaast zorgen over de financiële consequenties voor onze gemeente van het project. Deze zijn door de coronacrisis verergerd.

Het belang van gezamenlijk verduurzamen van woningen is daarnaast door ons onder de aandacht gebracht.

Wanneer inwoners individueel zonnepanelen op hun dak plaatsen tellen deze cijfers niet mee voor de Res, maar wanneer ze in gezamenlijkheid geplaatst worden wel.

Velsen Lokaal kan instemmen met onderstaande wensen die het college heeft meegegeven om op te nemen in de concept RES. 

A) Het recreatieschap Spaarnwoude als aanvullend zoekgebied aan te wijzen voor het realiseren van windturbines en/of zonnepanelen op bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

B) Dat een stuk tekst verwijderd wordt en de volgende tekst wordt toegevoegd “Vanuit de eerder genoemde ruimtelijke diversiteit ziet Velsen geen mogelijkheden voor: (Iconische) windturbines bij de pieren. Windturbines en zonnepanelen in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Windturbines (zowel solitair als in lijn) in het open landschap en zonnepanelen in de bestaande groenstructuren van de gemeente, zoals gedefinieerd in het Groenstructuurplan. Bijvoorbeeld in de ruimte tussen de kernen of op de (beperkte) agrarische grond of grasland.”

Strategische positie van Velsen

Vanavond werd in een informatieve sessie informatie uitgewisseld over de strategische positie van Velsen in de regio (MRA IJmond en Kennemerland). 

Lees meer

Amendement raadsbreed aangenomen

Als agendapunt 8 van de raadsvergadering van 22 mei stond de actualisatie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid Kennemerland/IJmond 2016 – 2020.

RAP

In dit Regionaal Actieprogramma Wonen (afgekort RAP) werken de regio’s Zuid Kennemerland en de IJmond samen om tot een zo goed en evenwichtig mogelijk bouwprogramma te komen. Gekeken wordt naar de behoefte aan woningen voor de komende jaren, maar vooral ook welk soort woningen. Grote aandacht is er bijvoorbeeld voor woningen voor jongeren en ouderen, levensloop bestendige woningen, wonen en zorg en de hoeveelheid benodigde sociale huurwoningen.

Middensegment woningen

Bij bestudering van het raadsvoorstel viel het de fracties van Velsen Lokaal en het LGV op dat er geen aandacht is voor de z.g. middensegment huur en koopwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning (max. huurprijs  €720 per maand) mag het jaarlijks gezinsinkomen (excl. kinderen) niet hoger zijn €38.035.

Amendement

Indien je boven die inkomensgrens uitkomt ben je aangewezen op de vrije huur markt en/of de overspannen koopmarkt, hetgeen vaak financieel niet haalbaar is. Vandaar ons gezamenlijk amendement waarin we speciale aandacht vragen voor het bouwen van huur en koopwoningen in het z.g. middensegment. In dit segment liggen de huren globaal tussen de €720 en €1000 per maand en de koopprijzen tussen de €200.000 en €225.000.

Samenwerking

Gelukkig wordt dit ook door de overige Velsense politieke partijen zo gezien en hebben we als raad dit amendement raadsbreed aangenomen. Wederom een signaal van de positieve samenwerking in onze raad. Onze dank aan Leo Kwant (LGV).

Bluswatervoorziening

De huidige bluswatervoorziening is niet op orde. Stappen we over op watertank wagens in plaats van brandkranen?

Lees meer

Veilig Thuis Kennemerland

Een veilig thuis moet voor iedereen in Velsen bereikbaar zijn volgens Velsen Lokaal. Veilig Thuis Kennemerland vraagt om bijstand van de gemeente om hun spilfunctie in onze maatschappij te kunnen blijven uitvoeren.

Lees meer