Sessie heroriëntatie regionale samenwerking

Op 8 oktober vond de consulterende sessie heroriëntatie regionale samenwerking plaats, waarin raadsleden een mening konden vormen en input mee konden geven over richtinggevende uitspraken over de positie van Velsen in regionale verbanden.

Dus; bekeken vanuit onze Velsen belangen, waar willen we onze focus (aandacht, tijd, energie) op leggen? Op 16 oktober en 12 maart 2020 is de positie van Velsen in regionale samenwerking al eerder raadsbreed besproken. Op 8 oktober werd ons in een kleinere setting, gevraagd om in te gaan op richtingbepalende stellingen. Waar liggen voorkeuren, waar bedenkingen?

Richtingbepalende stellingen

Velsen lokaal kan zich redelijk vinden in de stellingen. Wij zijn van mening dat we naast de focus op de IJmond, ook moeten kijken naar Haarlem en Kennemerland. Het is belangrijk om ons in dit vraagstuk ons iedere keer af te vragen wat het meest effectief is en wat we willen bereiken met elkaar. We hoeven nu in deze onzekere tijden geen voortrekkersrol te pakken, maar moeten nu juist een slimme volger zijn.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de verhuisbewegingen van Velsenaren, dan zien we dat Velsen een veel sterkere verhuisrelatie heeft met Haarlem, dan met Beverwijk en Heemskerk. We trekken op het gebied van wonen als vertegenwoordigers van de IJmond en Zuid-Kennemerland al gezamenlijk op in MRA-verband (Metropool Regio Amsterdam). Velsen richt zich daarom op dit thema vooral op het zuiden. Velsen lokaal kan zich goed in deze logische lijn vinden. Het nieuwe verdeelsysteem voor woningen is ook ingericht samen met Haarlem en Zuid-Kennemerland. Wat betreft de regionale bereikbaarheid, de energietransitie, maatschappelijke ondersteuning, decentralisaties richten we ons op zowel Zuid-Kennemerland als de IJmond, gezien de grootte van de beide opdrachten. Ook dat vinden wij logische stellingen. Het is van belang dat we ons als Raad meer laten zien op bijeenkomsten die worden georganiseerd door Zuid Kennemerland. Daar laten we nu nog enorme steken vallen.

Samenwerking op IJmondiaal niveau

Vanuit D66 werd de vraag gesteld in hoeverre de andere partijen de meerwaarde van blijvende samenwerking op IJmondiaal niveau onderschreven. Velsen Lokaal staat er voor open om de praktisch opgeheven IJmondcommissie nieuw leven in te blazen, mits deze behoorlijk anders vormgegeven wordt. Naar ons idee zijn veel vergaderingen nu langdradig, van weinig meerwaarde en kan dit ook anders. Velsen Lokaal wil in de samenwerking zowel iets brengen, als iets halen, daar was tijdens de sessie kennelijk onduidelijkheid over. Het is wat ons betreft wel belangrijk om je opnieuw af te vragen of iets wat vroeger logisch wat, dit nu nog steeds is. Door elkaar te verkennen wordt duidelijk wat er voor beide partijen te halen en te brengen valt.

Onderwerpen als luchtkwaliteit, de arbeidsmarkt, de energietransitie, maatschappelijke ondersteuning (zoals beleid en inkoop maatwerkvoorzieningen), decentralisaties en het onderwijsklimaat zijn onderwerpen die we graag op IJmondiaal niveau blijven bespreken, omdat die echt veel invloed op de IJmondregio hebben. Voor onze slagkracht en impact is het bij deze vraagstukken wel van groot belang dat we met onze IJmond-partners gezamenlijk een eensluidend en helder standpunt kunnen innemen in de grotere verbanden als de regio Zuid-Kennemerland en de MRA. Hierin moeten we dus investeren. Het zou wel fijn zijn als er prioritering in de onderwerpen wordt aangebracht en dat doelen die we gezamenlijk willen bereiken beter omschreven worden met een tijdspad.

Wat kan anders?

Wat betreft Kunst en cultuur zijn de Provincie en de MRA belangrijke samenwerkingspartners voor Velsen. Vanwege de kennis en middelen die daar beschikbaar zijn. Samenwerking met de IJmond-gemeenten is belangrijk om tot een goed en passend cultureel aanbod te komen voor inwoners. Wat betreft middelen en de uitwisseling van kennis en kunde op het vlak van kunst en cultuur is juist het opereren vanuit MRA verband van belang. Zo luiden de twee richtingbepalende stellingen hierover. Velsen lokaal wil hier graag de kanttekening bij plaatsen dat IJmondiaal juist de concurrentiepositie merkbaar is en dat de grote steden van de provincie gelden ontvangen die niet voor ons beschikbaar worden gesteld. Hier moet dus extra veel aandacht voor zijn, willen we de stadsschouwburg Velsen kunnen behouden!

Wat is het vervolg hierop?

Op basis van de richtinggevende uitspraken zal het college  handelingsperspectieven voorbereiden voor zowel raad als B&W (en ambtelijke organisatie). Zij kan bijvoorbeeld een ontmoeting organiseren over een thema of maatschappelijk vraagstuk waar we parallelle belangen hebben. Of als raad op werkbezoek gaan bij een samenwerkingspartner die we van belang vinden. Het college kan voor bepaalde thema’s meer of juist minder tijd steken in bepaalde overleggen in de regio. Wij wensen het college veel succes bij de verdere uitwerking hiervan!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *