Nog genoeg werk aan de winkel voor de Kaderafspraken!

Tijdens de sessie van 8 oktober konden fracties input geven voor de Kaderafspraken 2021-20204 met de 3 drie coöperaties in Velsen. De fracties in de raad van Velsen hebben input meegegeven aan de wethouder voor de op te stellen Kaderafspraken. In de sessie waren bestuurders van de coöperaties alsmede de huurdersraden aanwezig.

Ook Velsen Lokaal heeft een aantal belangrijke zaken aan de orde gebracht. De wethouder neemt de input mee voor de onderhandelingen met de coöperaties.

Wat zijn kaderafspraken?

Volgens de Woningwet 2015 moeten gemeenten periodiek afspraken met de Woningcorporaties en huurdersorganisaties maken over bijvoorbeeld nieuwbouw van sociale woningen, betaalbaarheid van woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van woningen. Voorstel is om van jaarlijkse afspraken over te gaan naar meerjarige kaderafspraken waarbij jaarlijks een terugkoppeling plaats vindt van de stand van zaken.

Een aantal voorbeelden van de prestatieafspraken zijn:
– Nieuwbouw sociale huur in Velsen
– Periodiek betaalbaarheidsonderzoek Velsen
– Samenwerking wijkteams (Rivierenbuurt bijvoorbeeld)
– Pilots flexibele woningen (Torricellistraat bijvoorbeeld)
– Samenwerking rondom warmtenet
– Duurzaamheidssubsidie voor collectieven
– Monitor Wonen en Zorg op de kaart
– Energiecoaches

Standpunt Velsen Lokaal

Tijdens de sessie heeft Velsen Lokaal aandacht gevraagd voor een aantal punten. De wachtlijsten zijn wat ons betreft nog steeds te lang. Met name de jongeren moeten nog veel te lang wachten op een woning. Om dit te bewerkstelligen moet er een goed doorstroming komen. Ondanks dat er inzet is om de doelgroepen aan beter aan bod te laten komen zijn de wachttijden voor een woning voor deze groepen te lang. De wachttijden dienen voor zowel de jongeren als de verschillende doelgroepen verkort te worden.

Scheefwonen dient aangepakt te worden. Hiermee zorgen we dat genoeg huurhuizen beschikbaar blijven voor de mensen met een laaginkomen. Door het scheefwonen moeten mensen met een laaginkomen duurder huren. Dit is een ongewenste ontwikkeling.

Verduurzamen van sociale woningen is ook een aandachtpunt waar Velsen Lokaal aandacht voor gevraagd heeft. Vorige maand is de concept- Regionale EnergieStrategie vastgesteld. Dit biedt mogelijkheden om de woningen te verduurzamen zodat de kosten omlaaggaan. Gemeente Velsen heeft subsidies beschikbaar gesteld aan de coöperaties en Vereniging van Eigenaars (VvE).

Een ander punt die momenteel speelt is de coronacrisis. Verschillende huurders zijn door de coronacrisis in financiële problemen gekomen waardoor ze hun huur niet meer kunnen betalen. Gelukkig lijkt het tot nu toe mee te vallen. Verder zijn door het thuiswerken de eisen aan woningen gewijzigd. Dit zou kunnen betekenen dat de eisen voor de nieuw te bouw te woningen anders kunnen zijn.

Vervolgproces.

De input die de raad tijdens deze sessie geeft wordt verwerkt en meegenomen in de discussie met corporaties en huurdersverenigingen. Daarna worden er concept-kaderafspraken worden opgesteld. Deze worden in november/december aan de raad gepresenteerd.

https://www.wbvelsen.nl/wp-content/uploads/2019/07/Prestatieafspraken-2017-2021-2019.pdf

https://www.velsen.nl/sites/default/files/Woonvisie-Velsen-2040.pdf

https://www.velisonwonen.nl/

https://www.brederodewonen.nl/

2 antwoorden
 1. HR Velison Wonen
  HR Velison Wonen zegt:

  Het is jammer dat wij als huurdersraad van Velison Wonen de sessie via de livestream hebben moeten volgen en niet zelf hebben kunnen inspreken. Ik had graag gereageerd op het punt scheefwonen.
  Onze huurdersraad is niet tegen scheefwonen, voornamelijk omdat het zorgt voor de hoognodige differentiatie in wijken en buurten, maar ook omdat het percentage echte scheefwoners bijzonder klein is. De meeste scheefwoners vallen in de categorie die net iets teveel verdienen.
  Daar komt bij dat gekeken wordt naar bruto bedragen, maar niet naar wat bewoners netto te besteden hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleenstaande ouders die alimentatie betalen en geen recht hebben op verschillende toeslagen. Bruto bekeken zijn zij misschien net scheefwoner, maar netto gezien houden ze in sommige gevallen evenveel over als iemand in de bijstand.
  Daarom zijn wij geen voorstander van een actieve aanpak tegen scheefwoners. Overigens zal bij mutatie passend worden toegewezen en zo wordt scheefwonen middels natuurlijk verloop uiteindelijk toch langzaam aan verdwijnen.

  Beantwoorden
 2. Velsen Lokaal
  Velsen Lokaal zegt:

  Het is jammer dat u als huurdersraad niet heeft kunnen inspreken. De huurdersraad van het Woningbedrijf was tijdens de sessie wel aanwezig. Tijdens de sessie is door de woningcorporaties inderdaad aangegeven dat de problematiek van echte scheefwoners niet zo groot is. Velsen Lokaal is wel voorstander om echte scheefwoners aan ta pakken omdat zij in feite geen recht hebben op een sociale woning. Het zou voor de woningmarkt goed zijn als deze mensen deze huurders doorstomen naar bijvoorbeeld woningen in de vrije sector. Tussen het college en de woningcorporaties vindt overleg plaats om tot Kaderafspraken 2021 – 2024 te komen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *