Volkstuinencomplex “De Biezen”

Donderdagavond besprak de gemeenteraad de analyse volkstuinencomplex “De Biezen”, een dossier dat al enige jaren loopt. Al 32 jaar bestaan deze tuinen en nooit eerder is er door de gemeente gehandhaafd. Het is daarom begrijpelijk dat er aanvankelijk veel commotie ontstond toen de gemeente dit dossier opstartte om de zogeheten verrommeling in het gebied tegen te gaan.

Beeldvorming

Raadsleden konden donderdag hun mening en input meegeven voor de verdere uitwerking van de analyse. Zowel raadsleden als de volkstuinverenigingen stonden zeer positief tegenover het nieuwe document, waarin de menselijke maat en zo eerlijk mogelijk de uitgangspunten zijn. Want duidelijk is zeker dat het nooit de bedoeling is geweest van het nieuwe aangenomen bestemmingsplan om rigoureus te handhaven op de grootte van de dagverblijven met of zonder luifels en de kassen.

Variant 2

Het college pleit in de analyse voor een variant 2, waarin o.a. uitbreiding van de bebouwing van dagverblijven naar max.25m2 is opgenomen. Uitgangspunt was dat mensen kunnen blijven genieten van hun tuinen en er door legalisering zo min mogelijk veranderd moet worden. Als volkstuinverenigingen zelf kleinere bebouwingsregels hanteren dan de door de gemeente gestelde 25 m2, zullen deze regels van de tuinen voorrang krijgen en dit wordt ook specifiek in het uiteindelijke document opgenomen.

Persoonlijk contact

De eigenaren van Groenelaantje 6 waren duidelijk minder tevreden over de opgestelde analyse die zij ook pas zeer laat ontvingen.  Tijdens hun inspraak zijn hun visie en wensen, zeker rondom het gelijkheidsbeginsel, zeer duidelijk aan de raad kenbaar gemaakt. Ook hebben zij allen een gesprek met de gemeente gehad waarbij de wethouder persoonlijk aanwezig is geweest. Velsen Lokaal juicht deze persoonlijke betrokken benadering toe en waardeert ook de bereidheid van het college enorm om te kijken naar de mogelijkheden om:

1) Definities rond erfafscheiding en maatwerk nog eens goed onder de loep te nemen;

2) Duidelijkheid te verschaffen rond de vragen: Reken je een luifel mee en wat verstaan we onder luifels, overstek, losse bergingen etc.?;

3) Legalisering van de geplaatste hogere hekwerken te overwegen;

4) De sterfhuisconstructie te bekijken, waarbij men alles persoonsgebonden zo mag laten, maar waarbij na een toekomstige overdracht wel de nieuwe regels van kracht zullen zijn;

5) Compensatie achteraf te realiseren.