“Geweld hoort nergens thuis”

Het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis” is de aanleiding voor het maken van een regionale visie over huiselijk geweld en kindermishandeling. De visie is opgesteld door 8 regiogemeenten samen met meer dan 50 organisaties actief op het gebied van zorg en veiligheid.
De regiovisie heet: “Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024”.

Het doel van de visie is het duurzaam stoppen van alle vormen van huiselijk geweld. De inzet is gericht op het eerder herkennen van geweld en aan te pakken met deskundige hulpverlening. Dat betekent ook een juiste begeleiding om herhaling te verkleinen en te voorkomen. Ook zal er aandacht zijn voor het herstel van de gevolgen van geweld.

Actieprogramma

Zodra de visie door alle raden is vastgesteld, wordt een actieprogramma opgesteld. Dan wordt aangegeven hoe de aanpak wordt vormgegeven. Dit actieprogramma zal rond april 2021 ter kennisname aan de raden worden voorgelegd.

Tijdens de bespreking van de visie vonden bijna alle fracties het een goed stuk. Velsen Lokaal sprak zich ook positief uit, maar miste een belangrijk onderdeel in de ketenaanpak. Dan gaat het om de melding van dierenmishandeling. In 2017 vroeg Velsen Lokaal daar al aandacht voor.

Dierenmishandeling

In de landelijke praktijk vindt er namelijk geen overdracht plaats naar hulpinstanties en gemeente, zodra er een melding is van dierenmishandeling via het landelijke meldnummer 144. Uit onderzoek is aangetoond dat het juist een belangrijk signaal kan zijn, dat er mogelijk ook sprake is van huiselijk geweld. Om die reden diende Velsen Lokaal een motie in voor een actieve lobby voor een verbetering van de uitwisseling van informatie aangaande geregistreerde dierenmishandeling.

complexiteit

De wethouder lichtte toe, hoe moeilijk het geweest was om uitvoering te geven aan deze motie. Landelijk vond men het blijkbaar niet de moeite waard. Binnen Velsen is nu wel geregeld dat de melding gedeeld wordt met hulpinstanties. Dat is dan in ieder geval een geruststelling.

Kortom: het is jammer dat dit belangrijke onderwerp niet wordt meegenomen in de regiovisie. De wethouder zegde wel toe, dat hij zich hard zal maken voor het opnemen van dierenmishandeling in het actie programma. Velsen Lokaal beraadt zich nog op het indienen van een motie ter ondersteuning van deze toezegging.

In de Raad van 28 januari zal de regiovisie worden vastgesteld.

* Regiogemeenten: Velsen, Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemskerk, Beverwijk, Bloemendaal en Heemstede.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *