Tag Archief van: Gemeente Velsen

“Geweld hoort nergens thuis”

Het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis” is de aanleiding voor het maken van een regionale visie over huiselijk geweld en kindermishandeling. De visie is opgesteld door 8 regiogemeenten samen met meer dan 50 organisaties actief op het gebied van zorg en veiligheid.
De regiovisie heet: “Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024”.

Lees meer

Algemene beschouwing Begroting 2021

Tijdens de behandeling van de begroting 2021 op donderdag 5 november heeft fractievoorzitter Nathanael Korf een algemene beschouwing gegeven op de begroting 2021 en de voorgestelde bezuinigingen. De tekst van zijn beschouwing is hieronder integraal te lezen.

Lees meer

Provinciaal noodfonds voor Stadsschouwburg Velsen

Het provinciaal noodfonds

De provincie Noord-Holland biedt een provinciaal noodfonds om culturele en maatschappelijke instellingen, die hard getroffen zijn door de coronacrisis, op de korte termijn te ondersteunen. Voorwaarden hiervoor zijn, dat het
a)een instelling moet zijn met een bovenlokale en vitale functie in de regio, b) die ook financiële schade lijdt door de coronacrisis en
c) dat er voor 35% cofinanciering vanuit de gemeente komt.
De Stichting Stadsschouwburg Velsen kan in aanmerking komen voor dit provinciale noodfonds.

Waarom steunen wij cofinanciering?

Velsen Lokaal stemt in met het voorstel om over te gaan tot cofinanciering tot maximaal € 80.599,-, omdat wij waarde hechten aan behoud van de SSV. Deze cofinanciering wordt betaald uit de € 219.000,- -voor cultuur bestemde gelden-, die we al van het rijk gekregen hebben.

De Stadsschouwburg heeft dit jaar bewezen veerkrachtig te zijn en gelukkig op brede steun van Velsenaren te kunnen rekenen. Het door crowdfunding gerealiseerde filmhuis en de zomerprogrammering zijn hier prachtige voorbeelden van en getuigen van cultureel ondernemerschap.

Onze zorgen

Maar zorgen hebben wij ook. Een ingrijpende reorganisatie bij de SSV op financieel, inhoudelijk en governance vlak werpt inmiddels zijn vruchten af en de prognoses voor de toekomst zijn positief.

Maar de financiële positie van de schouwburg is nog wel kwetsbaar. Er is weinig reserve en er liggen grote plannen om de schouwburg toekomstbestendig te maken. Dit gaat ook veel geld kosten. De netto Coronaschade schat men nu al op € 240.000,-. en vast staat dat de SSV structureel meer subsidie nodig heeft.

Het noodfonds kan een negatief effect hebben op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de zogenaamde NOW regeling. Daarvan zal mogelijk een deel van moeten worden terugbetaald. De wethouder gaf aan dat hij dit door het kwijtschelden van de opgeschorte huurlasten wil omzeilen, omdat het dan geen inkomen is voor de schouwburg. Goed gevonden en hopelijk succesvol!

Moeilijke keuzes

Velsen Lokaal concludeert hieruit dat er nu geen realistische inschatting mogelijk is voor de toekomst en we staan dus voor een hele moeilijke keuze. Niet meewerken aan cofinanciering maakt een faillissement onafwendbaar en is dus voor Velsen Lokaal geen optie. Daarvoor is de schouwburg te belangrijk. Wij willen ook geen onomkeerbare besluiten nemen tot er meer duidelijk is over de toekomst na Corona. Velsen Lokaal steunt daarom het voorstel om cofinanciering te verstrekken, maar we hebben wel onze zorgen over de toekomst….

Raadsvragen BRAK!

Op 6 oktober heeft de raad een Collegebericht van Wethouder Dinjens ontvangen. Hierin staan drie (nieuwe) feiten opgesomd waarmee het college een advies geeft aan de Gemeenteraad over BRAK!.

Lees meer

Sessie heroriëntatie regionale samenwerking

Op 8 oktober vond de consulterende sessie heroriëntatie regionale samenwerking plaats, waarin raadsleden een mening konden vormen en input mee konden geven over richtinggevende uitspraken over de positie van Velsen in regionale verbanden.

Lees meer

Nog genoeg werk aan de winkel voor de Kaderafspraken!

Tijdens de sessie van 8 oktober konden fracties input geven voor de Kaderafspraken 2021-20204 met de 3 drie coöperaties in Velsen. De fracties in de raad van Velsen hebben input meegegeven aan de wethouder voor de op te stellen Kaderafspraken. In de sessie waren bestuurders van de coöperaties alsmede de huurdersraden aanwezig.

Lees meer

Gemeente Velsen oriënteert zich op invoering van recycletarief.

Goed afval scheiden en minder restafval overhouden: beter voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Dat is het recycletarief. Op donderdag werd tijdens een informatieve sessie gesproken over de invoering van een recycletarief. Tijdens de sessie werd door verschillende fracties in Velsen input gegeven over het recycletarief.

Lees meer

Brak – Eind in zicht?

Al jaren is Velsen Lokaal kritisch op de plannen om een Kust Innovatie en Inspiratie Centrum (nu bekend als Brak!) bij het strand van IJmuiden te vestigen. Onze kritische blik begon destijds omdat het Pieter Vermeulen Museum niet de aandacht kreeg die het verdiende, maar gaandeweg heeft de raad tonnen geld extra beschikbaar gesteld, maar gebeurde er bar weinig.

Lees meer

De armoedevisie unaniem aangenomen

Velsen Lokaal is erg blij dat de armoedevisie vanavond unaniem door de raad werd aangenomen.

Lees meer

Sessie Armoedevisie 17 sept 2020

Op 10 juni 2020 zijn 4 scenario’s van de Armoedevisie met verschillende financiële gevolgen, in samenhang met de coronacrisis, aan ons voorgelegd.

Lees meer