Sessie Armoedevisie 17 sept 2020

Op 10 juni 2020 zijn 4 scenario’s van de Armoedevisie met verschillende financiële gevolgen, in samenhang met de coronacrisis, aan ons voorgelegd.

Slimmer, anders, beter!

Een meerderheid bleek voorstander van een tussenvorm van de scenario’s, aangezien het meest uitgebreide scenario 4 nu financieel niet haalbaar is. Ook in het sociaal domein zullen we met slimme oplossingen moeten komen om te kunnen bezuinigen, zonder dat de kwetsbare groepen door de bodem zakken. Slimmer, anders, beter!

Op 17 september bespraken we de aangepaste versie van de Armoedevisie.

Allereerst gaven we onze complimenten voor het aangepaste stuk. Deze versie is een mooie uitwerking van die gewenste tussenvorm!

Velsen Lokaal is heel erg positief over de grote lijnen van deze Armoedevisie: De Armoedevisie geeft aan dat werken de beste weg is. Ook de beleidsagenda PW 2019-2022 stuurt aan op inzetten op werken, op ondersteuning van kwetsbare groepen en op aandacht voor de groep werkende armen.

Nieuwe aanpak Armoedevisie

De nieuwe aanpak met een andere kijk op armoede juichen wij toe. Want niet iedereen is goed in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zelf zijn zaken te regelen. In die Armoedevisie zijn nieuwe inzichten over de invloed van schaarste op gedrag opgenomen.

Als we de oorzaak van bepaald gedrag weten, kunnen we inzetten op de gedragsverandering. Hiervoor is mobility mentoring en stress sensitieve dienstverlening ingezet. Er is meer focus op maatwerk, preventie, vroeg signalering en nazorg. Dat gaan we vormgeven in de sociale wijkteams. Er is verder aandacht voor het toegankelijker en laagdrempeliger maken van inkomensondersteunende kind regelingen.

Tot slot wil onze gemeente middels de inzet van energiecoaches en het betrekken van de scholen duurzame resultaten behalen. Iedere euro die we als gemeente investeren in armoedepreventie, levert €1,65 resultaat voor de gemeente op; voor de maatschappij als geheel zelfs € 2,46.

Werken moet lonen!

Het doel in de aanpak van armoede is de komende jaren dus gericht op structurele uitstroom, het voorkomen van armoede en schulden en het centraal stellen van onze inwoners. We zetten in  op het economisch zelfstandig maken van de klant. Werk en maatschappelijke participatie bieden perspectief en leiden tot structurele resultaten op andere terreinen.

Gelukkig stelt het rijk dit jaar nog respectievelijk 40 en 90 miljoen en 15 en 30 miljoen ter beschikking om mensen te begeleiden naar werk en voor de schuldenaanpak. Hier is dus gelukkig geen extra bezuiniging op andere vlakken voor nodig.

Bedenkingen van Velsen Lokaal 

Wij hebben zo onze twijfels over de extra fte die wordt vrijgemaakt voor de aanstelling van een armoederegisseur. Deze persoon zal de komende 2 jaar de uitvoering trekken. Meerdere partijen gaven aan hier moeite mee te hebben, gezien de bezuiningen die ook moeten worden doorgevoerd. Er is een amendement aangekondigd. Velsen Lokaal ziet wel het belang van een armoederegisseur in, maar wil hier geen extra fte voor vrijmaken. Het college is verzocht dit binnen de bestaande formatie in te richten of  even vooruit te schuiven naar economisch betere tijden. Tot slot zijn wij niet voor de invoering van minimaregelingen voor huisdieren en vinden wij de inrichting van de schuldhulpverlening in Velsen onoverzichtelijk door de vele participanten.

De uitstroompremie

Velsen Lokaal vroeg ook in juni speciale aandacht voor de bijverdien- en/of uitstroompremie. Deze regelingen vangen de armoedeval op en maken werken aantrekkelijker. Nu, 3 maanden verder, ligt er helaas nog geen uitwerking van dit onderzoek. Een globale inventarisatie had volgens ons best klaar kunnen zijn. Deze afwachtende houding van de gemeente vinden wij jammer, want juist in Coronatijd moeten we daadkrachtig, proactief en met extra capaciteit inzetten op armoedebestrijding.

Direct starten met re-integratie bij elke nieuwe bijstandsklant. Snel interveniëren richting werk. De bijverdienpremie en of de uitstroompremie zijn hiervoor prachtige stimulerende instrumenten!

Gekantelde aanpak

Velsen Lokaal maakt zich zorgen over de haalbaarheid van de uitvoerbaarheid van deze Armoedevisie. Is deze nieuwe aanpak wel goed uit te rollen in de organisatie in haar huidige vorm? De kwaliteit van de dienstverlening moet wat Velsen lokaal altijd voorop staan.

Wij pleiten er daarom voor om de organisatie anders, slimmer en beter in te richten. Wij willen graag dat Velsen in de toekomst schuldhulpverlening, budgetbeheer en eventueel ook bewindvoering zelf aanbiedt aan Velsenaren. Wanneer we het voortraject en de schuldregeling door dezelfde persoon laten uitvoeren, is er ook gedurende het hele traject maar 1 aanspreekpunt en hoeven mensen niet steeds opnieuw hun verhaal te doen.

Uit keukentafelgesprekken tussen de wethouder met Velsenaren is gebleken dat onze inwoners met schulden graag 1 aanspreekpunt wensen. Niet heel gek, want schaamte over armoede speelt een grote rol.

Bij mobility mentoring gaan we naast de cliënt staan, nemen we stressfactoren weg en zetten we in op economische zelfstandigheid en gedragsverandering. We houden daarbij oog voor de mate van  zijn of haar zelfredzaamheid.

Ik heb de laatste weken behoorlijk wat Velsenaren gesproken over de aan hen geboden schuldhulpverlening. Velen van hen gaven aan dat zij door wel 4 tot 6 verschillende personen zijn geholpen gedurende het traject. Dan is het volgens ons niet reëel meer om te verwachten dat we die gewenste gedragsverandering kunnen realiseren…

De gemeente is bereid dit te onderzoeken, maar ook dit verloopt wat ons betreft te traag. We hebben dan ook nadrukkelijk verzocht om prioritering hiervan.

Gemeenten hebben een regierol in de aanpak en wettelijke zorgplicht van de schuldhulpverlening. Laten we die ook pakken! 

Kinderen voorop!

Ruim vijfduizend Velsenaren leven in armoede, onder wie 1200 kinderen. In Velsen-Noord groeit bijna 1 op de 4 kinderen in armoede op. In Zee- en Duinwijk is dit 1 op de 5. Schokkende cijfers, die mede door Corona alleen maar zullen stijgen… 

Alle inkomens verruimende voorstellen die in deze Armoedevisie zijn gedaan die kinderen aangaan, willen wij prioriteit geven boven de andere voorstellen. Dit sluit ook aan op motie 30 uit 2019 waar specifieke aandacht werd gevraagd voor kinderen van werkende armen. We hopen dat er daarnaast ook gericht wordt ingezet op het creëren van een veilige stabiele thuissituatie voor alle Velsense kinderen.

Waarop kunnen we bezuinigen?

Wat ons betreft schrappen we de verordening die bepaalt dat mensen met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon geen abonnementstarief betalen. Het bestrijden van bronheffing moeten we nu al aanpakken en niet pas in 2021.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *