Duidelijkheid gevraagd over fusie Velsen en Beverwijk

Wat voorafging…

Al jaren spreken de drie gemeenteraden binnen de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) over allerlei vormen van nauwere samenwerking. In 2018 werd geconstateerd, dat daarbij een onderzoek naar een fusie van de drie gemeenten ontbrak. Heemskerk meldde van meet af aan geen behoefte te hebben aan een fusie, dus ook geen onderzoek. Toch wensten de gemeenteraden van Beverwijk en Velsen dat onderzoek wel met de aantekening dat de resultaten besproken zouden worden na de gemeentelijke verkiezing in 2018. En zo geschiedde op 16 april jongstleden.

Wat als…?

De beide gemeenteraden hebben vrijwel eensgezinds zich uitgesproken, dat een fusietraject tussen onze gemeenten voor deze bestuursperiode niet meer aan de orde is. De conclusies uit het onderzoek bleken voor de ene partij een voordeel en voor de andere partij weer een nadeel te zijn. Feitelijk constateerden allen, dat het gevolg van een fusie op dit moment geen duidelijke meerwaarde oplevert. Onze fractievoorzitter Nathanael Korf stelde dan ook de vraag: “Wat missen we dan nu en wat als…?”.

Eensgezind waren de beide gemeenteraden over het nauw betrekken van onze inwoners en bedrijven als het gaat om de IJmondsamenwerking. Naast deze oproep zal nu ingezet worden op verbetering van de samenwerking. Want daar was men het met elkaar over eens: “de samenwerking is goed, maar kan beter en dat bespreken we weer in de volle breedte met Heemskerk.”

Velsen Lokaal is duidelijk…

De afsluiting was voor Velsen Lokaal met citaat uit ons verkiezingsprogramma:

“Wij zijn voorstander van een intensieve samenwerking met Beverwijk en Heemskerk, maar geloven nog niet zo in een fusie. De praktijk laat zien dat fusies niet opleveren wat de voorstanders ervan verwachten. Voor ons is de belangrijkste vraag: wat vinden onze inwoners? Worden onze inwoners beter van een fusie? Daarom willen wij eerst kijken hoe de huidige samenwerking verbeterd kan worden. Daar moeten inwoners en ondernemers nog veel beter bij betrokken worden. Dus geen fusie, tenzij onomstotelijk wordt aangetoond dat de voordelen voor Velsenaren groter zijn dan de nadelen.”

Tijdens de raadsvergadering op 25 april aanstaande besluiten de gemeenteraden Beverwijk en Velsen, dat er geen gevolg wordt gegeven aan verdere stappen richting een fusie binnen deze raadsperiode. Voorts zal samen met Heemskerk gewerkt worden aan verbetering van de onderlinge samenwerking.