WSW en Nieuw Beschut Werk

Door verminderde rijkssubsidie wordt vanaf 2020 een tekort van 1,4 miljoen verwacht. De firma Iroko heeft onderzoek gedaan naar scenario’s die de financiele situatie op eigen kracht moeten verbeteren

Met de uitkomsten van deze avond gaat men de mogelijke scenario’s verder uitwerken. De diverse gemeenteraden uit deze Gemeenschappelijke Regeling stellen daarvoor de kaders vast en bepalen of er extra geld voor vrijgemaakt wordt.

IJmond Werkt

IJmond Werkt kwam uit dit onderzoek naar voren als 1 van de best functionerende sociale werkbedrijven van Nederland. Daar waar er overal in het land al jaren geld bijgelegd moet worden door gemeenten, heeft IJmond Werkt ook dit jaar weer positief gedraaid en daarmee zijn we spekkoper.

Omdat Velsen Lokaal het bieden van goede hulp op maat aan deze kwetsbare groep inwoners uiteindelijk belangrijker vindt dan financiële efficiency, is het wellicht tijd om de knip te trekken.  

Scenario 3 ‘optimaal benutten’

Velsen Lokaal pleit van de 5 scenario’s voor het 3e scenario ‘optimaal benutten’, waarbij zowel financieel als maatschappelijk de beste operationele scores worden behaald. 

1) De bedrijfseconomische basis wordt vergroot;

2) Het aantal werkplekken wordt uitgebreid;

3) De financiële positie verbetert;

4) Er zijn bredere re-integratietaken (fase 1 en 2 klanten);

5) de vrijgekomen WSW plekken worden benut voor de bredere doelgroep van de participatie.

Essentieel hiervoor is een verbetering van ons vertrouwen in de kennis en kunde van IJmond Werkt om die extra re-integratietaken voor die moeilijkste groep ook op zich te nemen. Dat verloopt nu te stroef. Zijn wij hiertoe voldoende bereid is dan de vraag.

Scenario 5 ‘ISD vorming’

Ook het niet verder uitgewerkte 5e scenario van een ISD vorming spreekt Velsen Lokaal aan, met name omdat deze variant scoort op de integrale aanpak van het sociale domein. Een enorme kostenbesparing bij de gemeentes zelf is tevens met deze variant te realiseren en een verlaging van uitbestedingskosten (in o.a. de schuldhulpverlening).

Dit houdt wel in dat de ambtelijke diensten van de IJmondgemeenten intensiever moeten samenwerken en veel meer moeten afstemmen. Dat is nu politiek nog niet haalbaar. De kansen van een fusie tussen de IJmondgemeenten worden nu nog uitgezocht.

Scenario 2 ‘afbouw’

Velsen Lokaal staat niet erg positief tegenover de 2e afbouwvariant, omdat we bij afbouw van de goed functionerende werkbedrijven Groen en Montage en Verpakken, de mogelijkheid verliezen om passende werkplekken binnen de eigen bedrijven aan te bieden aan deze kwetsbare doelgroep. Wanneer IJmond Werkt niet meer beschikt over eigen werksoorten, kunnen die niet meer worden ingezet om inwoners basale werknemers vaardigheden en arbeidsritme op te laten doen. Medewerkers in de WSW of het Nieuw Beschut Werk zullen door de afbouw worden gedetacheerd bij bedrijven of gemeente. Zij functioneren juist bij rust en regelmaat en die wordt in deze variant erg verstoord. 

Ook blijft het de vraag wat er met hen zal gebeuren in tijden dat de economie weer wat minder aantrekt….