Kenter Jeugdhulp in zwaar weer

Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp in deze regio. Jaarlijks biedt zij hulp aan zo’n 5.000 kinderen en gezinnen, variërend van ambulante gezinsbehandeling, crisishulp, Jeugd GGZ, pleegzorg, gezinshuizen tot en met jeugdhulp met verblijf. Op dit moment zijn 310 Velsense gezinnen in zorg bij Kenter. 

Financiën niet op orde

Kenter Jeugdhulp is nu in conflict met de IJmond gemeenten en Haarlemse regio’s over toegezegde financiële steun. De gemeenten willen de organisatie met twee miljoen euro steunen, maar Kenter claimt wel vier miljoen euro nodig te hebben. De Jeugdautoriteit is nu ingeschakeld als bemiddelaar in het verhaal. 

Er zijn grote zorgen over zowel de toekomstbestendigheid, als over de continuïteit van de hulp aan de (onder meer Velsense) jeugdigen.

Uit de meest recente financiële informatie van Kenter blijkt dat zij voor 2020 nog een tekort verwacht, maar voor 2021 wel met een positief resultaat verwacht af te sluiten. Haar liquiditeitspositie is hiermee nog niet solide.

Verbeterplan

Begin juli 2019 is de nieuwe interim-bestuurder, de heer Didier Dohmen, bij Kenter Jeugdhulp gestart. Hij heeft de organisatie tegen het licht gehouden en stelde in december 2019 een verbeterplan op.

Een eerste analyse liet zien dat de jeugdzorg instelling de bovenkant zwaar bezet is, te veel leidinggevenden. Verder bleek dat Kenter moeite heeft met het werven van nieuw goed personeel. Men was genoodzaakt vaak relatief duur extern personeel aan te trekken wat leidde tot een stijging in personeelskosten. De jeugdzorg instelling moest werken aan een beter arbeidsmarktimago.

Het onderzoek toonde ook aan dat Kenter kampte met een slecht elektronisch cliënten systeem (ECD). De aanschaf van WinCare (softwareprogramma) bleek geen goede en een dure investering. Mogelijkheden voor vervanging van het systeem werden verder onderzocht.

In het verbeterplan werden tot slot de volgende oorzaken benoemd: facturatieproblemen, gebrekkige tijdsregistratie, hoge administratieve lasten en het niet uitkomen met een deel van de tarieven door een hoog percentage indirect cliëntgebonden tijd.

In het verbeterplan geeft Kenter ook aan welke maatregelen zij zal nemen om hier verbetering in aan te brengen.

Meer indirect cliëntgebonden uren 

Op een deel van de problematiek hebben wij als gemeente invloed. 

Kenter komt, – net als meer aanbieders van jeugd- en opvoedhulp-, niet uit met de tarieven. Zij draaien meer indirect cliëntgebonden uren dan vooraf verwacht, begroot en op aanbesteed. Alleen cliëntgebonden uren mogen gefactureerd worden, waardoor irreële tarieven voor de geboden dienstverlening is ontstaan. Een indirect cliëntgebonden uur is bijvoorbeeld een gesprek met alleen de ouders van een jeugdige en de Kenter medewerker. Best irreëel om deze toch zeer belangrijke werkuren niet te betalen toch…?

Kenter maakt wel meer indirecte uren dan het landelijk gemiddelde van jeugd- en opvoedhulp aanbieders. Waarom dit zo is, maakt zij niet goed duidelijk. 

De gemeente wilde de tarieven uit coulance met terugwerkende kracht corrigeren, maar dit blijkt juridisch gezien niet mogelijk. Binnen lopende contracten mag niet voor enkele aanbieders een hogere kostprijs worden betaald. 

Om deze aanbieders toch tegemoet te komen en reëel te betalen, is besloten om deze producten tijdelijk naast de bestaande aanbesteding los in te kopen. 

Lokale steun

De afgelopen periode heeft Kenter Jeugdhulp conform het verbeterplan haar overhead verminderd, de tijdsregistratie van de medewerkers verbeterd, meer zicht op de financiële problemen verkregen en de eerste financiële verbeterslag zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd veranderen liquiditeitsprognoses nog regelmatig.

Waar eerst in mei 2020 financiele problemen werden verwacht, noemt men nu november 2020.

Het belang van het gespecialiseerde aanbod van Kenter Jeugdhulp voor onze regio is enorm groot. Een andere aanbieder kan deze gespecialiseerde hulp ook niet direct overnemen. Daarmee staan we als gemeente direct in de hoek.

Omdat een financiële impuls noodzakelijk is gebleken om voor de toekomst een voldoende dekkend aanbod te behouden, is in samenwerking met de omliggende gemeenten besloten in te zetten op zogenaamde ‘lokale steun’. Een eenmalige, vrijwillige, financiële injectie, waarmee wij onze verantwoordelijkheid voor het jeugdhulp aanbod nemen.

Niet genoeg… escalatie naar Jeugdautoriteit

Aan Kenter is in april 2020 gevraagd te onderbouwen welk bedrag aan lokale steun noodzakelijk is. In mei ontvingen de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland een aanvraag voor een bedrag aan lokale steun van € 4.050.000. De gemeenten zelf hebben na gedegen onderzoek vastgesteld dat een veel lager bedrag van € 2.000.000 voldoende zou moeten zijn om de liquiditeit op orde te houden. 

Voor Velsen zou dit neerkomen op een financiële bijdrage van ongeveer € 415.000. Wanneer de gemeenten het verzoek van Kenter van € 4.050.000 zouden honoreren betekent dit dat Kenter 2020 met een aanzienlijk positief resultaat kan afsluiten en hiervoor is lokale steun niet bedoeld.

Probleem decentralisatie?

Kenter Jeugdhulp heeft op 18 mei 2020 per brief aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden en het bedrag aan lokale steun slechts onder protest te kunnen aanvaarden. 
De landelijke Jeugdautoriteit is nu ingeschakeld om de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. 

Een voorstel aan de raden over het verlenen van eenmalige lokale steun laat daarom nog op zich wachten. 

Velsen Lokaal

Wat Velsen Lokaal lastig vindt aan dit verhaal is dat Kenter Jeugdhulp kennelijk bij de aanbesteding alles zo mooi op papier had, dat we met hen in zee gingen. Financiële overwegingen hebben hier destijds zeker een rol gespeeld. 

Wij vragen ons nu wel enigszins af of we niet een kat in de zak gekocht hebben. Achteraf bezien hadden we wellicht veel beter kunnen intekenen op het aanbod van aanbieder 3 die duurder was, maar wel een reële weergave van de kosten aan ons voorschotelde. Uiteindelijk waren we bij die aanbieder zonder al deze problemen veel goedkoper en wellicht ook beter afgeweest… Denk aan alle uren die ambtenaren, wethouders en raadsleden nu extra maken op dit dossier…. Ronduit zonde! Als dit het resultaat is van decentralisatie, is het wellicht tijd voor heroverweging….