Regionale cultuurvisie 1.0

Dinsdag avond werd in de IJmondcommissie de gemeenschappelijke, regionale cultuurvisie van de drie IJmondgemeenten besproken in een oordeelsvormende sessie. Een flink aantal partijen was gematigd enthousiast over het stuk en had als kritiek op de cultuurvisie dat hij na 2 jaar werk te vaag zou zijn en dat moeilijke keuzes niet in de visie worden gemaakt.

De visie in het kort

De Regionale cultuurvisie 1.0 geeft richting aan de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Tegelijkertijd hebben de drie IJmondgemeenten de ruimte om hun eigen, lokale cultuurbeleid te maken. Vanzelfsprekend draagt dat lokale cultuurbeleid bij aan de drie ambities van de gezamenlijke cultuurvisie. Deze bijten elkaar dus niet, maar zijn complementair aan elkaar. Het gaat erom dat we elkaar als IJmondgemeenten versterken in plaats van elkaar beconcurreren. 

Conclusies

Conclusie uit de Regionale cultuurvisie 1.0 is dat de IJmond een eigenzinnige cultuurhistorische schatkamer is, die meer bekendheid verdient. De belangrijkste uitdaging voor de IJmond blijkt op het gebied van de cultuurparticipatie te liggen. Slechts de helft van de bewoners maakt nu gebruik van kunst en cultuur. Dat cijfer kan zeker nog omhoog. Belangrijkste verbeterpunt is daarom ook een betere informatieverstrekking over culturele voorzieningen en evenementen: veel bewoners weten nu niet goed wat er te doen is in de IJmond en ervaren dat als een gemis. Sterke punten van de IJmond zijn het unieke cultuurlandschap van duinkust, polder en industrie met een grote schat aan cultureel erfgoed. Ook sterk is de betrokkenheid, die blijkt uit bloeiende initiatieven van bewoners, ondernemers en culturele organisaties. Aad Schoorl, cultuurwethouder van Heemskerk, legde gisteren uit dat er in de IJmondse cultuurvisie bewust niet is gesproken over de voorzieningen in de verschillende gemeenten. Er wordt wel over gepraat tussen de colleges, maar buiten deze visie. Infrastructuur is in deze visie de discussie niet, aldus wethouder Schoorl.

De drie belangrijkste ambities in de visie zijn 

1) het versterken van de culturele identiteit van de IJmond, bijvoorbeeld door theatermanifestaties en burgerinitiatieven;
2) het verstevigen van de positionering van de IJmond als cultuurhistorische schatkamer en als eigenzinnige culturele regio binnen de Metropool regio Amsterdam;
3) meer mensen doen mee aan culturele evenementen en activiteiten in de IJmond. Samenwerking moet bijdragen aan de participatie. 

Met het uitwerken van de drie speerpunten zichtbaarheid, cultuureducatie en initiatief worden deze drie belangrijkste ambities gerealiseerd.

Ontbrekend plan van aanpak 

Mooie ambities en heldere speerpunten waar we niet op tegen kunnen zijn. Maar een verdieping,  helder plan van aanpak werk gemist. In de visie staat namelijk niets over de toekomst van de Schouwburg Velsen en het Kennemer Theater en hun rol in de hele IJmond. Hoe kunnen inwoners van beide kanten van het kanaal elkaars culturele voorzieningen versterken? En is er in een tijd van bezuinigingen wel plek voor twee theaters? Daar spitste zich de kritiek gisteravond op toe. Uit een klein onderzoek onder inwoners van de IJmond uit september 2018 kwam naar voren dat het Kennemer Theater hoger scoort als culturele trekpleister, dan de schouwburg in Velsen. Deze uitkomst bevreemdde veel raadsleden en de representativiteit van het onderzoek werd daardoor door velen in twijfel getrokken.

Hoewel volgend jaar meer duidelijk wordt over de toekomst van de theaters aan beide kanten van het kanaal, liet wethouder Marianne Steijn duidelijk weten dat wat Velsen betreft niet gemorreld wordt aan de Stadsschouwburg Velsen. Door het kanaal zullen inwoners in de IJmond niet zo snel naar de andere kant van het kanaal naar het theater gaan. Cultuurwethouder Brigitte van den Berg van Beverwijk gaf aan dat de gehele IJmond betrokken zal worden bij de toekomst van het Kennemer Theater. 

Hoe nu verder?

De gemeenteraden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk zullen de visie nu in de komende raadsvergaderingen behandelen en wellicht vaststellen. Op korte termijn wordt vervolgens een concrete, gezamenlijke samenwerkingsaanpak geformuleerd om de drie speerpunten uit te werken. Ook zal inzichtelijk worden gemaakt wat er allemaal al te doen is in de IJmond. 

Velsen Lokaal kijkt hier met belangstelling naar uit.