Skaeve Huse, discussie rond het buurtbeheerplan voert boventoon.

Een korte terugblik maar eerst: wat is dat ook alweer; Skaeve Huse?

Skaeve Huse is een woonvorm op een redelijk geisoleerde plek voor mensen die (tijdelijk) niet functioneren en overlast veroorzaken in de straat/buurt waar ze wonen. Deze mensen krijgen een kans om in een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren.

In dit geval gaat het om 3 tot maximaal 6 woningen die gebouwd moeten gaan worden aan de Broekeroog in Velserbroek.

Terugblik

Op 20 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Velsen het z.g. startdocument m.b.t. het uiteindelijke bestemmingsplan Skaeve Huse vastgesteld en daarmee is toen ook de discussie rond de bouwlocatie afgerond. De zienswijzen en bezwaren van de omwonenden zijn terzijde gelegd.

Op initiatief van Velsen Lokaal is het raadsvoorstel toen geamendeerd en dit amendement werd raadsbreed gesteund. Wat is een amendement. Met het indienen van een amendement kan een raadslid/partij(en) een voorgesteld raadsvoorstel wijzigen en/of aanvullen.

Buurtbeheersplan

De belangrijkste wijziging in het amendement was dat parallel aan de besluitvorming rond het bestemmingsplan er een buurtbeheerplan zou worden opgesteld. Een buurtbeheerplan is ter voorkoming van overlast die veroorzaakt zou kunnen worden door de bewoners van het Skaeve Huse. Dit plan wordt gezamenlijk met de bewoners door zorgpartijen, GGD, politie, gemeente en woningbouwvereniging opgesteld.

Helaas zijn er op dit moment nog meningsverschillen tussen de omwonenden en de gemeente over de invulling van dit buurtbeheerplan.
E.e.a werd toegelicht door een inspreekster namens de omwonenden bij de aanvang van de sessie.

Bestemmingsplan

Aangezien het bestemmingsplan (bouwlocatie) geen onderwerp van discussie meer is, spitste de discussie zich toe op het buurtbeheerplan.
De eenheid in de raad rond de noodzaak van een breed gedragen plan overeenkomstig het amendement van Velsen Lokaal in 2017 is gelukkig nog volop aanwezig.

De wethouder zegde toe z.s.m. met een door alle partijen gedragen (concept)plan te komen.
Vanuit de raad de opmerking dat indien wij er ons niet in kunnen vinden er mogelijk een agendaverzoek komt om dan het buurtbeheerplan in een aparte sessie te bespreken.