Tag Archief van: RES

CONCEPT REGIONALE ENERGIESTRATEGIE 1.0 (RES)

Op 14 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste uitwerking van het concept Regionale Energie Strategie 1.0. Tijdens deze sessie is informatie gegeven over de mogelijke locaties voor de wind en zonne-energie.

Wat is de ambitie en wat zijn zoekgebieden in onze gemeente?

Nederland is onderverdeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet een deel van de totale duurzaamheidsdoelstellingen voor wind- en zonne-energie realiseren. Velsen valt onder regio Noord-Holland Zuid en onze regio is verantwoordelijk voor een opbrengstvergroting van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. (Dit betekent kortgezegd:  1227 ha zonnepanelen en 44 windturbines plaatsen op 42 mogelijke zoekgebieden). Voor deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland werken we er naar toe om in 2030 0,45TWh duurzame energie op te wekken, en we zitten nu op 0,148TWh. Een hele grote, maar ook zeer belangrijke opgave dus!

De zoekgebieden die zijn aangewezen voor de plaatsing van wind- en zonne-energie zijn: Tata Steel, het A9/ Noordzeekanaal Gebied en Spaarnwoude. Door de zware industrie, natuurgebieden, waterwegen en aanvliegroutes op Schiphol, zijn de mogelijkheden voor plaatsing van windturbines en zonnepanelen hier beperkter dan elders in het land.

Velsen Lokaal over de eerste uitwerking en de participatie.

Velsen Lokaal is positief over deze eerste uitwerking van de RES. Locaties zijn concreet gemaakt en onze eerdere zorgen zijn hierin meegewogen. Veilig recreëren en duurzaamheid kunnen wat ons betreft goed samengaan. Veilig recreëren in Spaarnwoude blijft gewaarborgd. Ook de participatie bij de totstandkoming van deze RES 1.0 is goed doorlopen. Onze inwoners, ondernemers en belangenorganisaties hebben hierover meegepraat en hun inbreng is ook nog terug te zien in het document. Dit dient ook in het verdere traject te worden voortgezet.

Goede balans

Wij staan voor een goede verdeling over de gemeenten als het gaat over plaatsing van windturbines en zonne- energie in onze regio. Velsen Lokaal is doordrongen van de noodzaak tot verduurzaming, maar ziet graag dat Velsen evenredig wordt belast in de regio. Er zijn nogal wat gemeentes die onlangs hun bedenkingen hiertegen in het nieuws hebben gebracht. Zij geven aan mogelijk actie te zullen voeren; het not-in-my-backyard principe. Het kan wat Velsen Lokaal betreft niet zo zijn dat uit angst voor de vertragende werking daarvan een onevenredig groot deel van de windturbines en zonnepanelen in onze gemeente zullen worden ingetekend. We hebben het college daarom opgeroepen om hier extra alert op te zijn bij de verdere uitwerking van de zoekgebieden.

Sessie concept RES

Vandaag vond eindelijk de eerste fysieke sessie na de lockdown in maart plaats. Namens Velsen Lokaal heb ik het woord gevoerd over het concept RES.

Concept-Regionale Energiestrategie (RES).

De RES?

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. In heel Nederland wordt nagedacht over hoe dit kan worden aangepakt. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie.

Conceptversie

Ook voor de regio Noord-Holland Zuid is gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de concept-RES. Tijdens deze sessie zijn de concept-RES en de wensen en bedenkingen uitgebreid besproken.

Participatie 

In mijn bijdrage heb ik gevraagd om de participatie van onze inwoners ook in het verdere traject ook te waarborgen. Verder vinden we dat we de democratische legitimiteit bij de besluitvorming moeten hebben. Wij maken ons daarnaast zorgen over de financiële consequenties voor onze gemeente van het project. Deze zijn door de coronacrisis verergerd.

Het belang van gezamenlijk verduurzamen van woningen is daarnaast door ons onder de aandacht gebracht.

Wanneer inwoners individueel zonnepanelen op hun dak plaatsen tellen deze cijfers niet mee voor de Res, maar wanneer ze in gezamenlijkheid geplaatst worden wel.

Velsen Lokaal kan instemmen met onderstaande wensen die het college heeft meegegeven om op te nemen in de concept RES. 

A) Het recreatieschap Spaarnwoude als aanvullend zoekgebied aan te wijzen voor het realiseren van windturbines en/of zonnepanelen op bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

B) Dat een stuk tekst verwijderd wordt en de volgende tekst wordt toegevoegd “Vanuit de eerder genoemde ruimtelijke diversiteit ziet Velsen geen mogelijkheden voor: (Iconische) windturbines bij de pieren. Windturbines en zonnepanelen in het Nationaal Park Zuid Kennemerland.

Windturbines (zowel solitair als in lijn) in het open landschap en zonnepanelen in de bestaande groenstructuren van de gemeente, zoals gedefinieerd in het Groenstructuurplan. Bijvoorbeeld in de ruimte tussen de kernen of op de (beperkte) agrarische grond of grasland.”

De Regionale Energie Strategie RES, een virtuele bustour

Vandaag was ik namens Velsen Lokaal aanwezig bij de virtuele bustour via Zoom langs kansen en dilemma’s van de energietransitie in Noord-Holland.

Lees meer

Concept RES (Regionale Energie Strategie) gereed

Op 16 juni zijn raadsleden uit de deelregio IJmond en Zuid-Kennemerland verder geïnformeerd over het concept RES, waarmee invulling wordt gegeven aan  het klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer

Nog vele vragen over de Energietransitie!

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal neutraal zijn. Om dit te realiseren is per regio een Regionaal Energie Strategie opgesteld.

Lees meer