Schone Lucht Akkoord

Op 21 januari was Kitty Wolfs namens Velsen Lokaal aanwezig bij de IJmondcommissie waar het Schone Lucht Akkoord (SLA) werd besproken. 

Op 13 januari hebben de 3 IJmond gemeenten het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) mede ondertekend. Dit akkoord is een document waarin 35 deelnemende gemeenten de intentie uitspreken om de volgende doelen na te streven: 
– Verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren waarbij wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof in 2030. We gaan dus niet meer uit van de Europese richtlijnen.  
– Het landelijk behalen van gemiddeld minimaal 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 te behalen voor de negatieve gezondheidseffecten afkomstig van binnenlandse bronnen. 
– Het realiseren van een daling van de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof in de sectoren (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. 
Met verbetering van luchtkwaliteit kan gezondheidswinst worden geboekt. 

Velsen Lokaal is er content mee dat onze gemeenten hebben mee getekend aan dit akkoord, dat wij zien als een ambitie / intentieverklaring.  De leefbaarheid in onze zwaarbelaste omgeving zal hierdoor verbeteren en dat juichen wij natuurlijk toe. 
Gezondheid op 1, zo hoort het! 

Vragen:

Wel hebben we een aantal vragen opgesteld en naar voren gebracht:
• De stukken bieden onvoldoende inzicht of de gestelde doelen bereikt zullen worden. De maatregelen zijn niet concreet genoeg. Wanneer kunnen we concrete maatregelen verwachten? Het akkoord is op dit punt wat vaag.
• Participatie van inwoners en bedrijven juichen wij toe, maar op welke wijze gaat dit gestalte krijgen?
• De tijdsplanning voor de uitvoeringsprogramma alsmede een investeringsparagraaf ontbreekt. Welke financiële consequenties heeft dit akkoord voor de gemeenten?
• We willen graag de voortgang van het akkoord op de voet volgen en willen daarom periodiek geïnformeerd worden?

Hoe verder?

De grootste vraag blijft natuurlijk hoe dit akkoord zich verhoudt tot de uitstoot van Tata, die 88% van de luchtvervuiling voor haar rekening neemt in onze regio. Neem daarbij ook het vliegverkeer, en we kunnen ons dan afvragen in hoeverre we echt nog iets kunnen betekenen in de overgebleven marge.
Maar niets doen is zeker geen optie! 
Alle beetjes helpen en vanuit die optiek kunnen we niet anders dan dit akkoord omarmen. 

Wethouder Erol heeft ons toegezegd ons te informeren, zodra er meer bekend is!
Ook stemde een meerderheid voor een afgevaardigde vanuit de Ijmondgemeenten die zitting zal nemen in de stuurgroep. 

Dit onderwerp zal nogmaals behandeld worden in de volgende IJmondcommissie. VVD raadslid Cas Schollink gaf aan dit ook apart tijdens een sessie in Velsen te willen behandelen. Wordt vervolgd dus!