Sessie Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort heeft Velsen het ontwikkelperspectief Binnenduinrand opgesteld. In de sessie geeft het Ontwikkelperspectief een visie op de gewenste ontwikkelrichting van de Binnenduinrand en benoemt ambities op het gebied van landschap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie en woonmilieus.

De Sessie Binnenduinrand gaat over een uniek en langgerekt landschap, dat de vijf gemeenten zoveel mogelijk open willen houden. Aan de andere kant willen we ons als gemeente niet teveel vastleggen om bijvoorbeeld nog woningen te kunnen bouwen.

Participatie

In een periode van tien jaar heeft de gemeente Velsen samen met de buurgemeenten geparticipeerd om samen met de inwoners en belanghebbenden dit ontwikkelperspectief op te stellen. In deze periode is door inwoners aangegeven dat openheid voorkeur heeft voor ontwikkeling. Het college van Velsen stelt echter in deze sessie voor om deze voorkeur te nuanceren. “Behoud van openheid is in het landschap van de binnenduinrand een belangrijk uitgangspunt bij ontwikkelingen.” werd in de sessie voorgesteld.

Opvatting van het Wijkcomité Driehuis

Het wijkcomité Driehuis heeft hier sterke bezwaren tegen. Dit punt volgens hen voorsorteert op woningbouw. Op 25 februari volgt over de ontwikkelingen binnen Driehuis een dorpsdialoog. Velsen Lokaal zal hierbij aanwezig zijn en in overleg gaan met de inwoners over de ontwikkelingen.

Velsen Lokaal twijfelt over de vraag of punt 1d uit het raadsvoorstel wel past in dit besluit. Het ontwikkelperspectief Binnenduinrand is een indicatief document, waarbij er -met een goede onderbouwing- kan worden afgeweken van deze visie. Hiermee leg je dus niet vast dat het ontwikkelperspectief de woningbouwlocaties aangeeft. Dit wordt juist in de Visie op Velsen en het bestemmingsplan besloten. Velsen Lokaal zal zeker de bezwaren van het Wijkcomité meenemen in onze overwegingen.

Na overleg in de fractie zullen wij ons definitieve standpunt tijdens de Raadsvergadering bekend maken. Al dan niet met een amendement.